คำอธิษฐาน : นิ่งสงบรอคอยพระเจ้า

By | 2014/07/09

เมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าลุกขึ้น ใครหรือจะยับยั้งได้!!!

หากวันนี้พระบิดายังหดพระหัตถ์อยู่ นั่นคือ .. โอกาสสำหรับการกลับใจใหม่และสะสมสิ่งดีมิใช่หรือ?

อย่าริอาจ ลำพองใจด้วยว่าพระเจ้าทรงนิ่งอยู่เลย !!

 

คำอธิษฐาน : นิ่งสงบรอคอยพระเจ้า

“ข้าแต่พระเจ้า… เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์ใกล้เข้ามาทุกที ทุกขณะ

ขอทรงชำระใจ เตรียมชีวิต ให้ทางที่เดินเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์

ขอทรงสอน และปกป้องให้ปลอดภัย

ขอพระคุณไม่ห่างไกลจากข้าพระองค์ทั้งหลายที่แสวงหาพระพักตร์พระองค์

ขอทรงอดกลั้นพระทัยดั่งที่เคยมา

ขอทรงยืดพระเมตตาให้กว้างพอจะปกคลุมข้าพระองค์และครัวเรือน

ขอทรงให้แผ่นดินสวรค์มาตั้งอยู่ดั่งคำอธิษฐานขององค์พระเยซู

เหตุนี้ข้าพระองค์จึงร้องทูล ในนาม Js A-Men ♡♡♡”

030114

 

0Shares