Tag Archives: มอบแด่พระเจ้า

BOWL การเทและมอบให้พระเจ้า

ในแต่ละครั้งที่เราก้าวเข้ามาหาพระเจ้าต้องเป็นเหมือนภาชนะเปล่าที่พร้อมจะให้พระเจ้าเทสิ่งใด แบบไหนก็ได้ให้กับเรา หากเราเข้ามาแบบภาชนะที่มีน้ำอยู่แล้ว มีอะไรอยู่ในภาชนะอยู่แล้ว ปริมาณที่เราจะได้รับ คือ … ปริมาณเท่ากับช่องว่างที่เหลือเท่านั้น  เหลือช่องว่างมากเพียงใดพระเยซูก็จะทรงเติมให้เต็มได้เพียงนั้น ภาพ : อ่างที่มีน้ำอยู่แล้วบางส่วน / อ่างที่มีน้ำเต็มแล้ว / อ่างที่ว่างเปล่า ขนาดของการรับน้ำทั้ง 3 อ่าง ย่อมได้ขนาดต่างกัน >> การรับจากพระเจ้า คือ ขนาดช่องว่างที่ระดับน้ำถึงปากอ่างนั้นเอง   BowL : การรับจากพระเจ้า ดังนั้นทุกครั้งที่เราเข้ามาหาพระเจ้า เราควรเคียร์อ่างของเราให้ว่างเปล่า เพื่อจะสามารถรับน้ำใหม่อย่างเต็มขนาดจากพระเจ้าในทุกครั้ง *** เหตุนี้เองแม้หลายคน แสวงหาพระเจ้าเหมือนกัน  มีความต้องการอย่างแรงกล้าเช่นเดียวกัน … แต่กลับได้รับต่างกัน อันเนื่องจากช่องว่างนี้นั่นเอง แน่นอนว่าขนาดอ่างที่ใหญ่ย่อมมีช่องว่างมากกว่าเมื่อเทียบพื้นที่สมมาตร  ชีวิตที่ได้รับการขยายให้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิม ย่อมมีพื้นที่ที่พระเจ้าใส่ให้ได้มากกว่าเดิม แต่ในขณะที่บางคนขนาดใหญ่กลับเข้ามาด้วยน้ำที่มีอยู่เดิม ย่อมเหลือพื้นที่เพียงน้อยนิด แทนที่การถูกเติม … ดังนั้นการเข้าหาพระเจ้าขนาดเล็กใหญ่หาใช่ตัวกำหนดทั้งหมด  หากไม่เคียร์ให้พื้นที่ว่างมากเท่าไร ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ขนาดใหญ่เสียเปล่ากลับรับได้เพียงน้อยนิด อาจน้อยเสียกว่าคนที่ขนาดเล็กแต่เคียร์พื้นที่ในอ่างของตน จนเหลือช่องว่างให้พระเจ้าได้มากกว่าก็เป็นได้ BowL : การเทออก มอบให้พระเจ้า ในขณะที่เมื่อเราเทออกให้กับพระเจ้า… Read More »