Tag Archives: คำอธิษฐาน

คำอธิษฐาน :: ทุ่มเทฝึกตนในทางธรรม

“ข้าแต่พระเจ้า … พระผู้ทรงสร้างและปั้นแต่งมนุษย์จากผงคลีดิน ด้วยว่า … ทรงบรรจงสร้างบุตรพระองค์ ผ่านกระบวนการต่างๆ : เพื่อให้งดงามมากขึ้น ในแต่ละวัน ทรงสร้างผ่านเรื่องราว และ เหตุการณ์ : เพื่อให้ได้เรียนรู้ ได้สัมผัส ความเป็นไปที่ค่อยๆ พัฒนาสู่สิ่งดี สิ่งสมบูรณ์ ทรงช่วยเหลือผ่านองค์พระวิญญาณแสนหวาน : ทรงทำให้คนเล็กน้อย กลับกลาย เป็นที่เชิดหน้าชูตา ด้วยการยกชูของพระบิดาเจ้า เหตุฉะนั้น … จึงสมควรแล้ว แก่การเฝ้าระวัง รักษา และ ฝึกตนในทางธรรม ขอไฝ่รู้ เพียรใคร่ครวญถึงพระคำ และ ภาวนาถึงสิ่งทรงตรัส ทั้งกลางวัน และ กลางคืน << เพื่อจะเห็นฤทธาแห่งถ้อยคำนั้นเป็นจริง ขอถ่อมตน เรียนรู้ วิถีทางชอบธรรม << เพื่อจะได้นั่งอยู่ในที่สงบ ปลอดภัย และ เป็นสุข ขอฝึกตน ให้เข้มแข็งมากยิ่งๆ ขึ้น << ด้วยการเฝ้าระวังชีวิตให้บริสุทธิ์ ในทุกทาง… Read More »

คำอธิษฐาน :: ชีวิตแห่งการเกิดผล

“ข้าแต่พระเจ้า… ข้าพระองค์ขอแช่ตัวอยู่ในลำน้ำของพระคริสต์ : ดั่งต้นไม้ใหญ่ที่ฝังรากอยู่ในลำธาร ขอให้เกิดผลตามฤดูกาล : อย่างอุดมสมบูรณ์ ไร้ผลที่ฝ่อ แห้งเหี่ยวไป ขอให้รากหยั่งลึกลงไป : จนเป็นฐานที่มั่นคง แม้ลมพายุจะพัดแรง ก็ไม่อาจสั่นคลอน หรือ สั่นไหว ข้าแต่องค์ผู้ทรงเป็นคำตอบของลิ้น ขอโปรดทรงสดับฟังเสียงคำร้องทูล << ที่กลั่นออกจากดวงใจ ขอโปรดประทานการเกิดผล << ด้วยทรงเจิม ที่เกินกว่ามือมนุษย์ ขอโปรดให้ชัยชนะเป็นของข้าพระองค์ << ด้วยพระนามบริสุทธิ์ทรงฤทธา ที่เคียงข้างทุกเส้นทาง ทุกย่างก้าว ขอโปรดให้ทุกการตอบสนองตามพระสุรเสียงตรัส << ได้เก็บกินพระพรที่ยั่งยืนยาวยันรุ่นลูกหลาน ขอโปรดให้กิ่งก้านขยายออกจนเป็นร่มเงาใหญ่ << ที่ออกดอก เกิดผล มากมายทุกมิติ ขอโปรดทรงอวยพรจนเห็นได้ชัด ว่า << นี่แหนะ !!! พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ในการงาน และ ครัวเรือนข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า… บัดนี้ !!! ขอทรงบัญชาพระพรจากฟ้าสวรรค์เบื้องบน ลงมา ณ ที่นี่ :: ด้วยว่า ::… Read More »

คำอธิษฐาน :: เริ่มต้นสิ่งใหม่

“ข้าแต่พระเจ้า… บัดนี้ … เป็นวาระเวลาใหม่ ขอโปรดประทานกำลังใหม่ สิ่งใหม่ ; ที่ยิ่งใหญ่กว่าวันเวลาที่ผ่านมา ขอทรงปลดปล่อยการเกิดผลอย่างทวีคูณ ; กว่าวันวาน ขอทรงเทพระพรลงมามากดั่งห่าฝน เทกระหน่ำ ; เต็มยุ้งฉาง ขอโปรดทรงเจิมให้พลิกฟื้นสู่ความมั่งคั่ง เกินกว่าปกติธรรมดา ; ด้วยฤทธาของพระเจ้า ขอโปรดทรงระลึกถึง ; สิ่งที่ทรงตรัส ทรงสัญญา และ ทรงเรียก ขอทรงเสด็จมา ณ ที่นี่ ; เพื่อเยี่ยมเยียน ผู้ที่ทรงรัก โอ้ … นี่แหนะ!!! บรรดาพืชผล และ การงานเอ๋ย << จงเกิดผลเถิด บรรดาสิ่งถือครองเอ๋ย << จงเพิ่มพูนเถิด บรรดายุ้งฉางเอ๋ย << จงยัด สั่น แน่น เต็ม ล้น เถิด บรรดาสุขภาพกายเอ๋ย << จงแข็งแรง และ สมบูรณ์เถิด… Read More »

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎พระเยซูทรงพระชนม์อยู่‬

‎“โอ้… นี่แหนะ!!! องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์อยู่ ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงเป็นอยู่ วานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิตย์ ขอบพระคุณ ; ความรักอันมั่นคง >> ตั้งแต่เริ่มแรกสร้างโลก ขอบพระคุณ ; ทรงตั้งสิ่งดีไว้ >> ตั้งแต่ก่อนบังเกิด ในครรภ์มารดา ขอบพระคุณ ; ทรงนำกลับคืนดี >> กับพระบิดา ขอบพระคุณ ; ทรงสำเร็จบนกางเขน >> เพื่อเราทั้งหลาย ขอบพระคุณ ; ทรงฟื้นคืนพระชนม์ออกจากอุโมงค์ >> ด้วยชัยชนะแห่งชีวิต ขอบพระคุณ ; ทรงเสด็จสู่เบื้องสูง >> เพื่อจัดเตรียมแผ่นดินสวรรค์ นิรันดร ขอบพระคุณ ; ทรงอยู่โดยฤทธาองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ >> ทรงขับเคลื่อน ขอบพระคุณ ; ทุกพระพร >> เทลงมาอย่างหลั่งไหล และล้นหลาม ตามจำเป็น เกินต้องการ เต็มความปรารถนา ขอบพระคุณ… Read More »

คำอธิษฐาน‬ :: ‪ศุกร์ประเสริฐ‬

‎“โมทนาถึงพระคุณองค์พระบุตร… ทรงยอมถ่อมพระทัย วายพระชนม์บนกางเขน ทรงบังเกิดบนโลกนี้ เพื่อไถ่บาป ทรงสอนแบบอย่างให้เดินตาม มรรคา ทางแคบ ที่นำสู่นิรันดร ทรงมอบสิ่งดี ด้วยฤทธาและพระเมตตา ด้วยเหตุนี้ … พระองค์เจ้าข้า สิ่งที่ประเสริฐที่สุด … คือ = กางเขน สิ่งที่ล้ำลึกที่สุด … คือ = ทรงวายพระชนม์ สิ่งที่มีชัยอย่างที่สุด … คือ = ทรงฟื้นจากความตาย สิ่งที่ล้ำค่าที่สุด … คือ = เพื่อเราทั้งหลายจะได้รับความรอด ร่วมครอบครอง ณ เบื้องสูง สิ่งที่ดีที่สุด … คือ = ทรงประทานองค์พระวิญญาณ พระผู้ช่วย ในชีวิต สิ่งที่ระลึกถึงบ่อยที่สุด … คือ = พระคุณ พระเมตตา ทรงหลั่งพระโลหิตที่กางเขน สิ่งที่ทำได้ดีที่สุด … คือ =… Read More »

คำอธิษฐาน :: นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ ด้วยว่าพระนามของพระองค์สมควรแก่การโมทนา ทุกหัวเข่าจะก้มกราบลง ทุกลิ้นจะสรรเสริญว่าทรงเป็นพระเจ้า ทุกสายตาจะเห็นอย่างกระจ่างแจ้ง ว่า “ทรงเสด็จมา” ทุกสรรพสิ่งล้วนสรรเสริญนามพระคริสต์ ข้าแต่พระเจ้า… บัดนี้ ขอน้อมกราบลงสรรเสริญ ขอนมัสการจากดวงใจ ด้วยเพลงบทใหม่ ขอเทิดทูน พระเกียรติของพระองค์เหนือสิ่งใด ขอยกย่องนามพระคริสต์ ผู้ทรงประเสริฐ ขอถ่อมลงโมทนา พระคุณ องค์พระเจ้า ขอเต้นโลด อยู่หน้าพระที่นั่งอันงดงาม ขอสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงประทับอยู่ ขอถวายบทเพลงจากดวงใจ เสียงสรรเสริญ ด้วยว่า ; ทรงสมควรรับคำสรรเสริญ ด้วยว่า ; ทรงสัจจริงต่อผู้นมัสการพระองค์ ด้วยว่า ; การประทับอยู่ของพระองค์นั้น ล่ำค่าเกินบรรยาย ด้วยว่า ; ไม่มีคำใดๆ เพียงพอต่อความดีงามของพระองค์ บัดนี้… ขอนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง จิตวิญญาณ จากส่วนลึกทั้งชีวิต ความจริง คือ ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ของปวงชน ขอก้มลงกราบที่หน้าแท่นบูชา ขอนั่งอยู่แทบพระบาท เพื่อปรนนิบัติ รับใช้ องค์เจ้านาย ขอให้คำจากปาก ที่เปล่ง… Read More »

คำอธิษฐาน‬ :: ‪พักพิงในพระเจ้า‬

“ข้าแต่พระเจ้า… เพราะรู้แน่ว่าทรงประทับเคียงข้างอยู่ทุกวันคืน แม้ในยามรุ่งอรุณ หรือค่ำคืน แม้ในยามสว่างจ้า หรือมืดมิด แม้ในที่ๆ คุ้นเคย หรือไม่รู้จัก เพราะรู้แน่ว่าทรงประทับเคียงข้าง ไม่เคยห่าง ถึงเวลา พักพิงในพระเจ้า มีวาระ รื้อฟื้น คืนกำลัง มีเวลาพักสงบ อยู่นิ่งๆ มีบางห้วงเวลา ต้องแยกตัว เพื่อสิ่งใหม่ ข้าแต่พระเจ้า… ขอทรงประทานกำลังใหม่ ที่ไกลกว่าเดิม ขอเรี่ยวแรงใหม่ พุ่งทยาน อย่างรวดเร็ว ขอปัญญาใหม่ สำแดงความล้ำลึก ขอเพิ่มเติม สะสม คลังปัญญา ดั่งฤดูกาลฝักไข่ ขออัดแน่นพื้นฐานประสบการณ์ตรงในพระคริสต์ ขอความลึกซึ้งในพระคำ ถ้อยคำตรัส ขอทรงซ่อนไว้ในปราการ การปกคลุมด้วยพระสิริ แน่ทีเดียว!!!… ที่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ ทรงเคียงข้าง ในทุกวันเวลา แม้วันคืน เคลื่อนผ่านสิ่งใดๆ ทั้งดี ร้าย ทรงควบคุมทุกสิ่งไว้ในพระกร ความยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ นำให้วางไว้แทบพระบาทพระบิดา… ด้วยเชื่อ วางใจ และหวังใจ โอ้… มนุษย์เอ๋ย!!! เข้ามาเถิด… Read More »

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎ไม่เป็นหินสะดุดผู้ใด‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… ขอสารภาพบาปผิดที่ชีวิตเป็นเหตุให้ผู้อื่นสะดุดล้ม หลายครั้งไม่ทันระวังตน ให้รอบคอบ หลายเรื่อง คิดเพียงแค่ด้านเดียว หลายสิ่ง มองข้าม ใจความหลัก หลายอย่าง ต้องกลับใจใหม่ ต่อพระพักตร์ ขอทรงชำระใหม่ และสอนทางชอบพระทัย ขอทรงสร้างให้งดงามเพื่อพระองค์ ขอทรงให้รู้ถึงทางน้ำพระทัยที่ควรเดิน โอ้… บรรดาธรรมิกชนเอ๋ย จงระวังทางของตน ; ที่จะไม่เป็นเหตุสะดุด จงใคร่ครวญชีวิตตน ; ที่จะเป็นเกลือและแสงสว่าง จงพินิจทางที่เดิน ; จะไม่ขวางกั้น ทางพระพรของผู้อื่น จงรักษาทางของตน ; ให้อยู่ในมรรคาของพระคริสต์ จงยึดไว้ ; ที่ชอบตามพระทัยพระบิดา จงถวายเกียรติแด่ ; พระบิดาในทางแคบ จงอย่าเป็นเหตุ ; ให้ผู้อื่นสะดุดล้ม โอ้… บรรดาผู้ล้มลงเอ๋ย!!! จงลุกขึ้น : ด้วยพระคุณที่ช้อนรับของพระเจ้า จงมองดู : ที่องค์พระเจ้าของท่านเถิด จงวางไว้ : สิ่งไร้ซึ่งความสมบูรณ์ จงให้โอกาส : ผู้ที่ทำผิดพลาดให้ได้เห็น จงรู้ไว้… Read More »

คำอธิษฐาน‬ :: ‪เพื่อผู้หลงหาย‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา เพื่อแผ่นดินโลก ทรงสำแดงความรักมั่นคงที่กางเขน เพื่อนำการคืนดีสู่มวลมนุษย์ ทรงไถ่ ทรงชำระ ทรงนำ และอวยพร โอ้… มนุษย์เอ๋ย!!! เหตุไฉนหรือ??? มนุษย์จึงหลงไป หลงไปจาก << พระคุณความรักแสนมั่นคง หลงไปจาก << พระเมตตาที่มอบให้ หลงไปจาก << ทางนิรันดร หลงไปจาก << ความหวานชื่นในองค์พระวิญญาณฯ หลงไปจาก << ความล้ำลึกแห่งแผ่นดินของพระเจ้า หลงไปเพียง >> เพราะเงินตราที่มอดกินได้ หลงไปกับ >> ชื่อเสียง เกียรติยศ เพียงชั่วคราว หลงไปกับ >> ระบบโลกที่ยั่วยวน และแก่งแย่ง หลงไปอยู่ >> ในที่ๆ มืดมิด ไร้ความหวัง หลงไปกับ >> ความสุขของเนื้อหนังแค่ชั่วคราว หลงไปเพียง >> เพราะใครบางคนไม่สมบูรณ์ ข้าแต่พระเจ้า… ผู้มีพระทัยกลับคืนดี ขอโปรดเมตตานำทางผู้หลงไปให้กลับมา… Read More »

คำอธิษฐาน :: ที่ประทับของพระเจ้า

“ข้าแต่พระเจ้า… เพราะไม่มีสถานที่ใด ; น่าอยู่ เท่าที่ประทับของพระองค์ เพราะไม่มีความสุขใด ; แท้จริง เท่าสุขในพระเจ้า เพราะไม่มีความสำราญใด ; ยั่งยืน เหมือนอย่างความยินดีในพระเจ้า เพราะไม่มีที่แห่งใด ; ปลอดภัย ไร้กังวล เท่าที่ที่พระองค์ประทับอยู่ เพราะไม่มีความน่าอยู่ ; ในสถานที่ที่ปราศจากการทรงสถิตย์ โอ้… พระองค์เจ้าข้า ขอเข้าเฝ้า ณ ที่ประทับของพระเจ้า ขอนั่งอยู่แทบพระบาทองค์พระเมตตา ขอร้องทูลต่อองค์ผู้ยิ่งใหญ่ ขอพักสงบในนิเวศน์อธิษฐาน ขอพึ่งพาในพระหัตถ์ทรงฤทธา ขอกราบลงต่อพระองค์ผู้ประทับอยู่ ขอยืนอยู่ในอภิวิสุทธิสถานบริสุทธิ์ ขอเลือกเดินในมรรคาของพระคริสต์ ขอเป็นที่โปรดปรานในพระทัยของพระบิดา ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองนำชีวิต ขอจุบลงที่พระบาทของพระคริสต์ ขอให้ทุกสิ่งในชีวิต มีพระองค์ทรงประทับอยู่ ไม่ห่างไกล ข้าแต่พระเจ้า… ข้าพระองค์และครัวเรือนขอตามติดพระองค์อย่างใกล้ชิด ณ ที่ประทับของพระเจ้า เพราะนี่คือ ความสุขแท้ของชีวิตบนแผ่นดินโลก อธิษฐานวิงวอน ป่าวประกาศ ใน พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”     2016-02-15    … Read More »