Category Archives: คำร้องทูล (อธิษฐาน)

๐ คำอธิษฐานจากใจ

คำอธิษฐาน :: นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ ด้วยว่าพระนามของพระองค์สมควรแก่การโมทนา ทุกหัวเข่าจะก้มกราบลง ทุกลิ้นจะสรรเสริญว่าทรงเป็นพระเจ้า ทุกสายตาจะเห็นอย่างกระจ่างแจ้ง ว่า “ทรงเสด็จมา” ทุกสรรพสิ่งล้วนสรรเสริญนามพระคริสต์ ข้าแต่พระเจ้า… บัดนี้ ขอน้อมกราบลงสรรเสริญ ขอนมัสการจากดวงใจ ด้วยเพลงบทใหม่ ขอเทิดทูน พระเกียรติของพระองค์เหนือสิ่งใด ขอยกย่องนามพระคริสต์ ผู้ทรงประเสริฐ ขอถ่อมลงโมทนา พระคุณ องค์พระเจ้า ขอเต้นโลด อยู่หน้าพระที่นั่งอันงดงาม ขอสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงประทับอยู่ ขอถวายบทเพลงจากดวงใจ เสียงสรรเสริญ ด้วยว่า ; ทรงสมควรรับคำสรรเสริญ ด้วยว่า ; ทรงสัจจริงต่อผู้นมัสการพระองค์ ด้วยว่า ; การประทับอยู่ของพระองค์นั้น ล่ำค่าเกินบรรยาย ด้วยว่า ; ไม่มีคำใดๆ เพียงพอต่อความดีงามของพระองค์ บัดนี้… ขอนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง จิตวิญญาณ จากส่วนลึกทั้งชีวิต ความจริง คือ ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ของปวงชน ขอก้มลงกราบที่หน้าแท่นบูชา ขอนั่งอยู่แทบพระบาท เพื่อปรนนิบัติ รับใช้ องค์เจ้านาย ขอให้คำจากปาก ที่เปล่ง… Read More »

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎พระเจ้าทรงฟังแม้เสียงของคนเล็กน้อย‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงสดับฟัง ทรงมีหู และทรงได้ยิน ทรงตรวจสอบ และชันสูตร จิตใจภายใน ทรงหยั่งลึก ถึงดวงจิต ที่ซ่อนอยู่ ทรงปรากฏพระองค์เอง อย่างแจ่มแจ้ง ต่อผู้ที่ร้องทูล ~ แม้คนเล็กน้อย ~ แม้คนยากจน ~ แม้เด็กเล็กๆ ~ แม้หญิงหม้าย ลูกกำพร้า คนชรา ~ แม้คนไร้ความสามารถ ~ แม้อยู่ในที่ซอกหลืบ ~ แม้ความปรารถนาเล็กๆ *พระเจ้าผู้ทรงใส่พระทัยในบุตรพระองค์ จะทรงสดับฟัง* โอ้… ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเงี่ยหูฟัง ; บรรดาผู้ร้องทูลความปรารถนา พระองค์ทรงรอคอย ; บุตรพระองค์ เข้ามาพึ่งพา พระองค์ทรงเรียกหา ; ผู้ที่ถ่อมลง ต่อพระพักตร์ พระองค์ทรงเสาะหา ; ผู้ที่ไม่หยุดอธิษฐาน พระองค์ทรงเฝ้าอวยพระพร ; ผู้ที่เดินในมรรคา ของพระคำ พระองค์ทรงใส่พระทัย ; บรรดาผู้เล็กน้อย ไร้ที่พึ่ง… Read More »

คำอธิษฐาน‬ :: ‪พักพิงในพระเจ้า‬

“ข้าแต่พระเจ้า… เพราะรู้แน่ว่าทรงประทับเคียงข้างอยู่ทุกวันคืน แม้ในยามรุ่งอรุณ หรือค่ำคืน แม้ในยามสว่างจ้า หรือมืดมิด แม้ในที่ๆ คุ้นเคย หรือไม่รู้จัก เพราะรู้แน่ว่าทรงประทับเคียงข้าง ไม่เคยห่าง ถึงเวลา พักพิงในพระเจ้า มีวาระ รื้อฟื้น คืนกำลัง มีเวลาพักสงบ อยู่นิ่งๆ มีบางห้วงเวลา ต้องแยกตัว เพื่อสิ่งใหม่ ข้าแต่พระเจ้า… ขอทรงประทานกำลังใหม่ ที่ไกลกว่าเดิม ขอเรี่ยวแรงใหม่ พุ่งทยาน อย่างรวดเร็ว ขอปัญญาใหม่ สำแดงความล้ำลึก ขอเพิ่มเติม สะสม คลังปัญญา ดั่งฤดูกาลฝักไข่ ขออัดแน่นพื้นฐานประสบการณ์ตรงในพระคริสต์ ขอความลึกซึ้งในพระคำ ถ้อยคำตรัส ขอทรงซ่อนไว้ในปราการ การปกคลุมด้วยพระสิริ แน่ทีเดียว!!!… ที่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ ทรงเคียงข้าง ในทุกวันเวลา แม้วันคืน เคลื่อนผ่านสิ่งใดๆ ทั้งดี ร้าย ทรงควบคุมทุกสิ่งไว้ในพระกร ความยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ นำให้วางไว้แทบพระบาทพระบิดา… ด้วยเชื่อ วางใจ และหวังใจ โอ้… มนุษย์เอ๋ย!!! เข้ามาเถิด… Read More »

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎ไม่เป็นหินสะดุดผู้ใด‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… ขอสารภาพบาปผิดที่ชีวิตเป็นเหตุให้ผู้อื่นสะดุดล้ม หลายครั้งไม่ทันระวังตน ให้รอบคอบ หลายเรื่อง คิดเพียงแค่ด้านเดียว หลายสิ่ง มองข้าม ใจความหลัก หลายอย่าง ต้องกลับใจใหม่ ต่อพระพักตร์ ขอทรงชำระใหม่ และสอนทางชอบพระทัย ขอทรงสร้างให้งดงามเพื่อพระองค์ ขอทรงให้รู้ถึงทางน้ำพระทัยที่ควรเดิน โอ้… บรรดาธรรมิกชนเอ๋ย จงระวังทางของตน ; ที่จะไม่เป็นเหตุสะดุด จงใคร่ครวญชีวิตตน ; ที่จะเป็นเกลือและแสงสว่าง จงพินิจทางที่เดิน ; จะไม่ขวางกั้น ทางพระพรของผู้อื่น จงรักษาทางของตน ; ให้อยู่ในมรรคาของพระคริสต์ จงยึดไว้ ; ที่ชอบตามพระทัยพระบิดา จงถวายเกียรติแด่ ; พระบิดาในทางแคบ จงอย่าเป็นเหตุ ; ให้ผู้อื่นสะดุดล้ม โอ้… บรรดาผู้ล้มลงเอ๋ย!!! จงลุกขึ้น : ด้วยพระคุณที่ช้อนรับของพระเจ้า จงมองดู : ที่องค์พระเจ้าของท่านเถิด จงวางไว้ : สิ่งไร้ซึ่งความสมบูรณ์ จงให้โอกาส : ผู้ที่ทำผิดพลาดให้ได้เห็น จงรู้ไว้… Read More »

คำอธิษฐาน‬ :: ‪เพื่อผู้หลงหาย‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา เพื่อแผ่นดินโลก ทรงสำแดงความรักมั่นคงที่กางเขน เพื่อนำการคืนดีสู่มวลมนุษย์ ทรงไถ่ ทรงชำระ ทรงนำ และอวยพร โอ้… มนุษย์เอ๋ย!!! เหตุไฉนหรือ??? มนุษย์จึงหลงไป หลงไปจาก << พระคุณความรักแสนมั่นคง หลงไปจาก << พระเมตตาที่มอบให้ หลงไปจาก << ทางนิรันดร หลงไปจาก << ความหวานชื่นในองค์พระวิญญาณฯ หลงไปจาก << ความล้ำลึกแห่งแผ่นดินของพระเจ้า หลงไปเพียง >> เพราะเงินตราที่มอดกินได้ หลงไปกับ >> ชื่อเสียง เกียรติยศ เพียงชั่วคราว หลงไปกับ >> ระบบโลกที่ยั่วยวน และแก่งแย่ง หลงไปอยู่ >> ในที่ๆ มืดมิด ไร้ความหวัง หลงไปกับ >> ความสุขของเนื้อหนังแค่ชั่วคราว หลงไปเพียง >> เพราะใครบางคนไม่สมบูรณ์ ข้าแต่พระเจ้า… ผู้มีพระทัยกลับคืนดี ขอโปรดเมตตานำทางผู้หลงไปให้กลับมา… Read More »

คำอธิษฐาน‬ :: ‪พระคริสต์นำการคืนดี‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงเริ่มต้นความสัมพันธ์ดี ขอบพระคุณทรงยามวายพระชนม์บนกางเขน เพื่อปวงมนุษย์ ทรงนำการคืนดีกลับมายัง > บิดากับบุตร ทรงนำการคืนดีกลับมาสู่ > พี่น้อง ชาย หญิง ทรงนำการคืนดีกลับมาถึง > เพื่อนพ้อง และญาติมิตร ทรงนำการคืนดีกลับมายัง > บ้านเรือน ทุกหนแห่ง ทรงทลายกำแพงแห่ง > ความบาดหมาง และหมางเมิน ทรงนำเราทั้งหลายกลับมาสู่ >> พระที่นั่ง องค์พระบิดา ข้าแต่พระเจ้า… ด้วยโลหิตบนกางเขน : การคืนดีจึงกลับคืน ด้วยความรักของพระเจ้า : ทรงรักษาส่วนที่บาดเจ็บ ด้วยอ้อมกอดอันอบอุ่น : ทรงเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย ด้วยทรงใส่พระทัย : จึงรื้อฟื้นการคืนดีให้มนุษย์ ด้วยพระเมตตา : ทรงลงมาบังเกิด เพื่อนำการคืนดีมายังโลก ด้วยทรงระลึกถึงพระสัญญา : ทรงรักษาด้วยพระลักษณะทรงสัจจริง ด้วยการวายพระชนม์บนกางเขน :: ได้ทำลายกำแพงสูงที่ขวางกั้นการคืนดี ด้วยน้ำพระทัยที่งดงาม : ทรงเรียกเราทั้งหลายให้คืนดีกันและกัน โอ้…… Read More »

คำอธิษฐาน :: ที่ประทับของพระเจ้า

“ข้าแต่พระเจ้า… เพราะไม่มีสถานที่ใด ; น่าอยู่ เท่าที่ประทับของพระองค์ เพราะไม่มีความสุขใด ; แท้จริง เท่าสุขในพระเจ้า เพราะไม่มีความสำราญใด ; ยั่งยืน เหมือนอย่างความยินดีในพระเจ้า เพราะไม่มีที่แห่งใด ; ปลอดภัย ไร้กังวล เท่าที่ที่พระองค์ประทับอยู่ เพราะไม่มีความน่าอยู่ ; ในสถานที่ที่ปราศจากการทรงสถิตย์ โอ้… พระองค์เจ้าข้า ขอเข้าเฝ้า ณ ที่ประทับของพระเจ้า ขอนั่งอยู่แทบพระบาทองค์พระเมตตา ขอร้องทูลต่อองค์ผู้ยิ่งใหญ่ ขอพักสงบในนิเวศน์อธิษฐาน ขอพึ่งพาในพระหัตถ์ทรงฤทธา ขอกราบลงต่อพระองค์ผู้ประทับอยู่ ขอยืนอยู่ในอภิวิสุทธิสถานบริสุทธิ์ ขอเลือกเดินในมรรคาของพระคริสต์ ขอเป็นที่โปรดปรานในพระทัยของพระบิดา ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองนำชีวิต ขอจุบลงที่พระบาทของพระคริสต์ ขอให้ทุกสิ่งในชีวิต มีพระองค์ทรงประทับอยู่ ไม่ห่างไกล ข้าแต่พระเจ้า… ข้าพระองค์และครัวเรือนขอตามติดพระองค์อย่างใกล้ชิด ณ ที่ประทับของพระเจ้า เพราะนี่คือ ความสุขแท้ของชีวิตบนแผ่นดินโลก อธิษฐานวิงวอน ป่าวประกาศ ใน พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”     2016-02-15    … Read More »

คำอธิษฐาน :: พระเจ้าแห่งการอวยพร

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงพระเมตตาอย่างเต็มเปี่ยม! ผู้ทรงดำรงอยู่ วานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิตย์! ผู้ทรงอวยพระพรจากพระหัตถ์ที่เที่ยงตรง! ผู้ทรงดำรงพระชนม์อยู่เคียงข้างทุกยุคสมัย! ผู้ทรงสดับฟังคำร้องทูล ได้ยินเสียงในใจ! ผู้ทรงทอดพระเนตรและมองเห็น แม้สิ่งปิดซ่อน! ผู้ทรงตรัส ด้วยพระโอษฐ์ ผ่านพระวาทะทรงสัจจริง! ผู้ทรงยื่นพระหัตถ์ ช้อนรับและช่วยกู้ประชากรบนแผ่นดินโลก! ผู้ทรงอดทนนาน กริ้วช้า เปี่ยมด้วยพระเมตตา! ผู้ทรงรักอย่างไร้เงื่อนไข ปราศจากมลทินบาป! ผู้ทรงไม่ต้องการคำบนบาน แลกการอวยพร! ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรอย่างแท้จริง! ข้าแต่พระเจ้า… ข้าพระองค์ระลึกได้ว่า : “ทรงพระชนม์อยู่” เห็นได้ว่า : “ทรงเคียงข้าง ไม่ห่างไกล” สัมผัสได้ว่า : “ทรงอยู่ฝ่ายข้าพระองค์” รับรู้ได้ว่า : “ทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่ง” เข้าใจว่า : “ทรงบริสุทธิ์และรักถึงยอมวายพระชนม์เพื่อโลกนี้” มั่นใจว่า : “ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้นิรันดร”*** เหตุฉะนั้น!!! ข้าพเจ้าและครัวเรือน… จึงร้องขอ ;; การอวยพรจากพระองค์แต่นามเดียว วางชีวี ;; ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธา เพียงนามเดียว เฝ้าหวังใจ… Read More »

คำอธิษฐาน :: ความสุขแท้ในพระคริสต์

“ข้าแต่พระเจ้า… เพราะความสุขแท้ >> ; คือ การได้ยืนอยู่ในนิเวศน์ของพระเจ้า ; คือ การได้เข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร์ ; คือ การได้ปรนนิบัติ อยู่แทบพระบาท ; คือ การได้ร่วมอิ่มหนำ ในพระบุตร ; คือ การได้เดินอยู่ในมรรคาของพระคริสต์ ; คือ การได้ทำตามน้ำพระทัยพระบิดา ; คือ การได้ร่วมงานกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ; คือ การได้นอนลง ในทุ่งหญ้า แดนสงบ ; คือ การได้คร่ำครวญ ถึงพระคำ พระสัญญา ; คือ การได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้า ; คือ การได้รับการสวมทับด้วยพระสิริเรืองรอง ; คือ การได้มีความสัมพันธ์สนิท แนบชิด ทุกเวลานาทีกับพระเจ้า ; คือ การมอบสิทธิให้พระองค์ทรงแทรกแซงได้ทุกเมื่อ ; คือ การนับพระพร เทลงมาทุกๆ ทาง… Read More »

คำอธิษฐาน :: ในวันสะบาโต

“โอ้…จิตวิญญาณเอ๋ย!!! จงพักและสงบนิ่งอยู่ต่อหน้าองค์ผู้สร้างเถิด เพื่อปากจะสรรเสริญ มือจะชูขึ้นเพื่อประกาศนามบริสุทธิ์ จิตใจข้าพระองค์ทั้งหลายจะรับกำลังใหม่ นี่แหละสะบาโตแท้… ที่ที่เราทั้งหลายแสวงหาพระองค์ ข้าพระองค์หิวและกระหายหาพระองค์ผู้แสนดีและประเสริฐ เนื้อภายในเต้นโลดเมื่อได้เวลาเข้าเฝ้า ขอโปรดประทานพรแห่งสะบาโตลงมา ณ ที่แห่งนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”     2016-01-31