เสรีภาพในการตัดสินใจ

By | 2016/05/23

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คริสเตียนไม่ควรทำ ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวได้ และเลือกที่จะไม่ทำ ดูเหมือนว่า จะมีขอบเขต หรือข้อกำหนดมากมาย แต่แท้ที่จริง กลับเป็นความปลอดภัย ภายใต้ความชอบธรรม ที่พระคัมภีร์ระบุไว้

เรามีเสรีภาพในการดำเนินชีวิต ในการเลือกใช้ชีวิต แต่ผู้ที่ดำเนินอยู่ในมรรคาของพระคริสต์ ซึ่งเป็นทางแคบ ย่อมยินดีมอบถวาย เนื้อหนัง ตัณหา หรือสิ่งที่ แค่ชั่วคราว

มัทธิว 7:13-14
13 คนแสวงหาความรอดมีน้อย คนจำนวนมากจึงหลงไปจงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก
14 เพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย

1 โครินทร์ 6:12   ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย

1 โครินทร์ 10:23   จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะทำให้เจริญขึ้น

หลักคิดง่ายๆ เบื้องต้น ในการดำเนินชีวิต เพื่อเลือกที่จะทำหรือไม่ทำ บางสิ่งบางอย่าง เลือกร่วมหรือไม่ร่วมบางอย่าง

เสรีภาพในการตัดสินใจ

1.    สิ่งนั้น พระเจ้าว่าอย่างไร?
2.    สิ่งนั้น พระคัมภีร์ว่าอย่างไร?

แค่เพียง 2 ส่วนนี้ก็เพียงพอแล้ว สำหรับการเลือก ที่จะทำหรือไม่ทำสิ่งใดๆ ก็ตาม เสียงส่วนมาก ความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่เป็นผล หรือเป็นเพียงปัจจัยภายนอก ที่ไม่ควรส่งผลต่อการตัดสินใจ ตอบสนองพระเจ้าของตน

ในสวรรค์เราแต่ละคนต้องรายงานในส่วนของตน ไม่มีใครต้องรายงานส่วนของคนอื่นเลยดังนั้น จงคิดพิจารณาและกระทำในส่วนของตนเองเป็นอย่างดี รักษาทางของตนเองไว้ให้มั่น

คริสเตียนจำนวนมาก อับอาย และตัวลีบเล็กลง เมื่อ ต้องตอบสนองพระเจ้า ท่ามกลางความแตกต่างของความคิดเห็น หรือมุมมองของผู้อื่น การตอบสนองพระเจ้าจะเป็นเรื่องยากทันที เมื่อนำความคิดเห็นของผู้อื่นมาเป็นองค์ประกอบหลัก อันเนื่องจากพระเจ้าไม่ได้สำแดง หรือ เรียกเขาเหมือนกับตนเอง ก็เป็นได้ …. อีกทั้งผลแห่งการตัดสินใจย่อมตกอยู่กับตนเอง หาใช่ผู้อื่นไม่ (ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองเชิงลบ หรือเชิงบวกก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นผลเชิงลบหรือเชิงบวกก็ตาม)

เสรีภาพในการตัดสินใจ

1.    การตอบสนองพระเจ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของเรากับพระเจ้า เป็นเวลาที่ต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าเพียงลำพัง ดังนั้นเหตุผลหรือข้ออ้างอื่นใดไม่สามารถมีน้ำหนักเพียงพอ

2.    เมื่อจะตอบสนองพระเจ้า จงมองที่พระเจ้า จงให้สายตาจับจ้องอยู่กับพระเจ้า และพระสัญญาไว้ให้มั่น เพื่อจะไม่ถูกหลอกให้หลง หรือถูกดึงไปในทิศทางตรงกันข้าม หรือแม้แต่หักเหความสนใจไปจากพระเจ้า

3.    อย่ามัวเอาตนเองไปผูกติดกับ ความคิดเห็นของเสียงส่วนมาก  หรือเสียงสะท้อน จากภายนอก มากกว่าเสียงภายในจากพระวิญญาณของพระเจ้า เพราะจะทำให้ไม่สามารถตอบสนองพระเจ้าได้เสียที

4.    จงให้เสียงของผู้คนรอบข้างเป็นเหมือนกระจกสะท้อน มุมมองด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความครบถ้วนและการเรียนรู้มากขึ้น

5.    บางสิ่งบางอย่างคนอื่นทำได้แต่เรากลับทำไม่ได้ ไม่ควรทำ และเลือกที่จะไม่ทำ เพื่อรักษาชีวิตของตนเองในการรับพระพร ตัวอย่างเช่น การนินทาเป็นเรื่องปกติของสังคม แต่คริสเตียนไม่ควรนินทาเพื่อจะรักษาตนเอง ในการรับพระพรบางด้าน

6.    ***ข้อควรระวัง***  อย่าตัดสินหรือพิพากษาผู้ใด เมื่อพบว่าเขาทำหรือไม่ทำในสิ่งเดียวกันกับตน เพราะเขาอาจมีบางสิ่ง ที่พระเจ้าเรียก หรือ ใช้เขาอย่างเจาะจง (เว้นเสียแต่ สิ่งนั้นผิดพระคัมภีร์อย่างเด่นชัด)

 


2016-05-11

 

 

0Shares