ยากอบและยอห์นขอนั่งซ้ายขวาที่บัลลังก์

By | 2014/06/04

มก.10:35-40  ยากอบและยอห์นขอนั่งซ้ายขวาที่บัลลังก์
10:35 ฝ่ายยากอบกับยอห์น บุตรชายของเศเบดี เข้ามาทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาจะขอให้พระองค์ทรงกระทำตามคำขอของข้าพระองค์”
10:36 พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “ท่านทั้งสองปรารถนาจะให้เราทำสิ่งใดให้ท่าน”
10:37 เขาจึงทูลตอบพระองค์ว่า “เมื่อพระองค์จะทรงสง่าราศีนั้น ขอให้ข้าพระองค์นั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่ง เบื้องซ้ายพระหัตถ์คนหนึ่ง”
10:38 พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า “ที่ท่านขอนั้นท่านไม่เข้าใจ ถ้วยซึ่งเราดื่มนั้นท่านดื่มได้หรือ และบัพติศมานั้นซึ่งเรารับ ท่านรับได้หรือ”
10:39 เขาทั้งสองทูลตอบพระองค์ว่า “ได้ พระเจ้าข้า” พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า “ถ้วยซึ่งเราดื่มท่านจะดื่มก็จริง และท่านจะรับบัพติศมาด้วยบัพติศมาที่เรารับก็จริง
10:40 แต่ที่นั่งข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั้น ไม่ใช่พนักงานของเราที่จัดให้ แต่ได้ทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั้น”
10:41 เมื่อสาวกสิบคนได้ยินแล้ว ก็เริ่มมีความขุ่นเคืองยากอบและยอห์น
10:42 พระเยซูจึงทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสแก่เขาว่า “ท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่า ผู้ที่นับว่าเป็นผู้ครอบครองของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขา และผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อำนาจบังคับ
10:43 แต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลาย
10:44 และถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้น ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้รับใช้ของคนทั้งปวง
10:45 เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อจะปรนนิบัติ และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่สำหรับคนเป็นอันมาก”

ยากอบและยอห์นเป็นพี่น้องที่มีความปรารถนาจะได้รับเกียรติและติดตามพระเยซู  คำขอของเขาคือ… “ขอนั่งข้างซ้ายขวาบัลลังก์ของพระเจ้า” อันเนื่องจากความไม่เข้าใจและการเติบโตยังไม่เต็มที่ ทำให้ความเข้าใจของเขาคลาดเคลื่อนและไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเยซูตรัส เนื่องจากเป็นเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึง

หลังจากที่พระเยซูพยากรณ์ถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ในครั้งที่ 3 แล้ว … 2 พี่น้องได้จับมือกันเข้าหาพระเยซูเป็นการส่วนตัว หมายฝากเนื้อฝากตัวที่ได้เดินติดตามพระเยซู ละทิ้งบ้านช่อง ญาติพี่น้อง เดินทางไปทุกหนแห่งที่พระเยซูไป เผชิญสิ่งต่างๆ ร่วมกับพระเยซู เขาอาจรู้เป็นเค้ารางๆ ว่า ใกล้แล้วสำหรับความสำเร็จของพระเยซู เนื่องจากการตรัสถึงการตรึงที่กางเขนถึง 3 ครั้ง

ปกติเมื่อคนพูดเรื่องเดิมๆ ซ้ำหลายๆ ครั้งย่อมทำให้ผู้ฟังรับรู้ได้ถึงการย้ำเตือนและน้ำหนักความสำคัญ  อีกทั้งพระเยซูตรัสถึงการถวายเกียรติแด่พระบิดา เป็นอันเข้าใจได้ว่า ปกติมนุษย์ธรรมดาย่อมต้องการได้รับผลจากการร่วมแรง  2 พี่น้องนี้ก็เช่นกัน

 

ยากอบและยอห์นขอนั่งซ้ายขวาที่บัลลังก์

1. เขาเป็นคนที่ได้เห็นโมเสสและเอลียาสนทนากับพระเยซูบนภูเขาด้วย (ยากอบ ยอห์น เปโตร มก.9:2)

มก.9:2 ครั้นล่วงไปได้หกวันแล้ว พระเยซูทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นขึ้นภูเขาสูงแต่ลำพัง แล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา

2. เขาเป็นคนที่ทำการขอร่วมในถ้วยที่พระเยซูดื่มนั้น ก่อนเปโตรเสียอีก

มก.10:38-39
10:38 พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า “ที่ท่านขอนั้นท่านไม่เข้าใจ ถ้วยซึ่งเราดื่มนั้นท่านดื่มได้หรือ และบัพติศมานั้นซึ่งเรารับ ท่านรับได้หรือ”
10:39 เขาทั้งสองทูลตอบพระองค์ว่า “ได้ พระเจ้าข้า” พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า “ถ้วยซึ่งเราดื่มท่านจะดื่มก็จริง และท่านจะรับบัพติศมาด้วยบัพติศมาที่เรารับก็จริง

3. เขาเป็นคนที่พระเยซูเรียกให้ไปด้วยที่สวนเกทเสมนี ในขณะที่สาวกคนอื่นๆ ต้องรออยู่ไกลออกไปอีกหน่อย (เปโตร ยากอบ ยอห์น มก.14:32-33)

มก.14:32-33
14:32 พระเยซูกับเหล่าสาวกมายังที่แห่งหนึ่งชื่อเกทเสมนี และพระองค์ตรัสแก่สาวกของพระองค์ว่า “จงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราอธิษฐาน”
14:33 พระองค์ก็พาเปโตร ยากอบ และยอห์นไปด้วย แล้วพระองค์ทรงเริ่มวิตกยิ่งและหนักพระทัยนัก

4. เขาได้ละทิ้งพระเยซูเช่นเดียวกับเปโตร


ข้อคิด

1. เมื่อเรายังไม่โต ความรู้ความเข้าใจที่จำกัดและตีความไปเอง หรือแม้กระทั่งความไม่รู้  ย่อมทำให้เราต้องการตอบสนองเนื้อหนังของตนเองเป็นธรรมดา แต่เมื่อเติบโตขึ้นจนเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า หรือความรู้ของพระเจ้า     …. เวลานั้นชีวิตย่อมเปลี่ยนจาก >> คนที่เอ่ยปากขอยอมตายร่วมกับพระเยซูแต่เมื่อเจอเหตุจริงก็หนีและละทิ้ง เปลี่ยนเป็นเมื่อความเข้าใจแท้มาถึงการยอมตายเพื่อพระคริสต์ก็เกิดขึ้นจริงในชีวิต ไม่ใช่คำพูดหรือมโนภาพอีกต่อไป

2. ไม่เพียงแค่เปโตรเท่านั้นที่มีประสบการณ์รักพระเยซู พูดโพล่งคำยืนยันออกไป แต่ความกลัวพรากเขาออกจากคำสัญญา แม้ยากอบ ยอห์น ก็ทำเช่นเดียวกัน ก่อนหน้าเปโตรเสียอีก

3. แต่แม้ความไม่เข้าใจ ความไม่โต ของพวกเขา ทำให้เขาแสดงลักษณะเช่นนั้นออกมา แต่เนื้อแท้ของเขาก็สะท้อนออกมาผ่านความอ่อนแอด้วยเช่นกัน ว่าเขาปรารถนาพระเยซูจริงๆ (เพียงแต่พ่ายแพ้เนื้อหนัง) แต่ทั้ง 3 คนนี้ ก็คือ “คนที่ใกล้ชิดพระเยซูที่สุด”  “คือคนที่ทรงเลือกในการแยกตัวออกไปที่บนภูเขา”  “คือคนที่พระเยซูให้เขามีประสบการณ์ได้เห็นการจำแลงกายของพระองค์”

4. *** ทั้ง 3 คนมีลักษณะตรงกันอย่างหนึ่งคือ อยากได้พระเยซู อยากให้พระองค์จดจำเขา และแสดงออกซึ่งความปรารถนานั้นต่อพระองค์

28/02/2014 11:05

0Shares