คำอธิษฐาน :: ในวันสะบาโต

By | 2016/02/03

“โอ้…จิตวิญญาณเอ๋ย!!!
จงพักและสงบนิ่งอยู่ต่อหน้าองค์ผู้สร้างเถิด
เพื่อปากจะสรรเสริญ
มือจะชูขึ้นเพื่อประกาศนามบริสุทธิ์
จิตใจข้าพระองค์ทั้งหลายจะรับกำลังใหม่

นี่แหละสะบาโตแท้…
ที่ที่เราทั้งหลายแสวงหาพระองค์
ข้าพระองค์หิวและกระหายหาพระองค์ผู้แสนดีและประเสริฐ
เนื้อภายในเต้นโลดเมื่อได้เวลาเข้าเฝ้า
ขอโปรดประทานพรแห่งสะบาโตลงมา ณ ที่แห่งนี้

อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

 

 

2016-01-31

 

 

 

0Shares