คำอธิษฐาน :: พระลักษณะของพระเจ้าเป็นที่วางใจได้

By | 2018/01/23

“ข้าแต่พระเจ้า …
ดวงใจข้าพระองค์ มั่นใจในพระลักษณะของพระเจ้า
ด้วยว่า : พระองค์ทรงสามารถ ทรงฤทธานุภาพ ทรงพระคุณ

โอ้ … ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ โดยนามพระคริสต์
ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ แต่นามเดียว
ทรงสำแดงรักพระองค์บนกางเขน เพื่อมนุษย์โลก
ทรงจัดเตรียม และ เลือกสรรสิ่งดีให้ อย่างเจาะจงแต่ละคน
ทรงปกป้องและปกคลุม ด้วยความรัก และ พระคุณของพระเจ้า

ข้าแต่พระเจ้า …
ไม่ว่าชีวิตจะต้องเผชิญสิ่งใด หรือ อยู่ในช่วงเวลาแบใดก็ตาม … พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้ง แต่ทรงโอบอุ้มด้วยรักพระบิดาอ่อนละมุน
ทรงช่วยเหลือ ช่วยกู้ และ ประทับอยู่ด้วยเสมอ โดยองค์พระวิญญาณของพระเจ้า

นี่แหนะ !!!
จึงไม่มีสิ่งใดต้องห่วง หรือ กังวล >> เพราะทุกสิ่งอยู่ในพระหัตถ์การควบคุม และ อวยพรขององค์พระผู้สูงสุด
จึงสามารถมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มที่ >> เพราะพระองค์จะทรงดูแล เมื่อเราสัตย์ซื่อส่วนของตน
จึงไม่ต้องหวั่นกลัว อนาคตข้างหน้า >> เพราะพระเจ้าจะทรงเตรียมหนทางให้ราบเรียบ และ นำสู่มรรคาทางที่แสนสุขในพระคริสต์
จึงสามารถวางใจในพระเจ้าผู้ทรง นามว่า “เราเป็น” ได้อย่างหมดใจ >> เพราะพระเจ้าทรงสามารถกระทำทุกสิ่งได้ และ โดยพระเมตตาคุณของพระองค์จึงประทานสิ่งดี สิ่งจำเป็น เพื่อคนที่รักพระองค์จะได้รับการยกชู

โอ้ … ข้าแต่พระเจ้า
ข้าพระองค์ … ขอวางใจในพระเจ้าของข้าพระองค์และครัวเรือน
ขอมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์แห่งการอวยพรและเลี้ยงดูของพระเจ้า << เพื่อชีวิตจะสมบูรณ์ สงบสุข และ ปลอดภัย
ขอเดินมุ่งหน้าไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ ไม่หันซ้าย แลขวา << ด้วยว่า วางสิ่งที่ห่วงไว้แล้วที่พระคริสต์ (คือได้วาง ความต้องการ ความปรารถนาเรื่องปากท้อง การงาน การเงิน ครอบครัว คนที่รัก ไว้ในการอวยพร และ ปกป้องของพระเจ้า)

โอ้ … สุขใจจริงหนอ !!
ที่ได้เชื่อ วางใจ และ เดินตามองค์ผู้ทรงสัจจริง : ด้วยว่า : พระลักษณะของพระเจ้านั้น ทำให้ย่างเท้ามั่นคงในทุกด้าน ทุกมิติ ทั้งกาย ใจ วิญญาณจิต

อธิษฐาน อธิษฐานวิงวอน อธิษฐานต่อพระเจ้า ใน นามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน

********************

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. เราสามารถวางใจในพระลักษณะที่เที่ยงแท้ของพระเจ้าได้ ว่าทรง ฤทธานุภาพ และ ควบคุมทุกสิ่งให้ออกมาดีสำหรับเราอย่างเจาะจง และ ด้วยพระคุณความรักของพระเจ้า จึงมั่นใจและวางใจได้ว่า “สิ่งดีจะมาถึงเราอย่างแน่นอน”***

2. การวางใจในพระลักษณะของพระเจ้า สะท้อนถึง ความลึกในความสัมพันธ์ของเราต่อพระเจ้า และ สะท้อนถึงขนาดความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้า

3. หากท่านเป็นคริสเตียนที่ยังไม่มั่นใจในพระลักษณะพระเจ้า สามารถอธิษฐานขอประสบการณ์ตรง เพื่อจะมีความมั่นใจ เข้าใจ และ ลึกซึ้งในองค์พระเจ้าที่เราเชื่อได้

4. หากท่านยังไม่เป็นคริสเตียน >> สามารถอธิษฐานตามด้วยใจเชื่อได้ เพื่อจะมีประสบการณ์ ว่า “พระลักษณะของพระเจ้าเป็นเช่นไร?” เนื่องจากพระองค์มีนามว่า “เราเป็น” หมายความว่า ทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตเรา (เป็นเพื่อน , เป็นพระบิดา , เป็นพระเจ้า , เป็นคำตอบในชีวิต , เป็นผู้ช่วย , เป็นแพทย์ผู้รักษา , เป็นผู้อวยพร , เป็น ……… )

 

 

2018-01-22

 

 

0Shares