คำอธิษฐาน‬ : ‪ต่อพระเจ้าผู้ทอดพระเนตรอยู่‬

By | 2015/07/27

“ข้าแต่พระเจ้า…
ผู้ทรงรักและหวงแหนบุตรพระองค์
ผู้ทรงทอดพระเนตรและแลเห็น
ผู้ทรงล่วงรู้ทุกกาลเวลา และทุกสภาวะการณ์
ผู้ทรงไม่มีสิ่งใดปิดซ่อน และซ่อนเร้นจากพระเนตร (สายตา) ของพระเจ้า
ผู้ทรงเฝ้าดูบุตรพระองค์ด้วยความทนุถนอม
ผู้ทรงฟูมฟักผู้ที่รักพระองค์ด้วยสุดใจ

ข้าแต่พระเจ้า…
พระองค์เจ้าข้า…
ทรงมองเห็น ; แม้คนเล็กน้อยและต่ำต้อย
ทรงเฝ้ามอง ; แม้คนยากจนและกำพร้า
ทรงมองดู ; แม้คนอยู่ที่หลืบและห่างไกล

เหตุฉะนั้นทรงเห็นทุกรายละเอียดบนผืนโลก
ทรงรับรู้ : ทุกความต้องการและจำเป็น ตั้งแต่ก่อนเราร้องทูล
ทรงชันสูตร : และค้นพบทุกรากเหตุทั้งมวล
ทรงเป็นพระเจ้า : ที่ได้ยินและมองเห็น
ไม่ทรงปิดพระเนตร(ตา) : ซ่อนพระกรรณ(หู) หดพระหัตถ์(มือ) เป็นแน่แท้
ไม่ทรงเมินเฉย : ต่อบุตรของพระองค์
ทรงรักดั่งแก้วตาและดวงใจ…
ทรงหวงแหน ถนอม ดั่งสุดที่รัก…

ไม่มีสิ่งใดปิดซ่อน : จากพระเจ้าผู้ทรงธรรมได้เลยสักสิ่งเดียว
ไม่มีกำแพงใดขวางกั้น : พระคุณของพระเจ้าให้หยุดยั้งได้
ไม่มีเหตุอันใด ทำให้รัก : ของพระองค์จืดจางลง
ไม่มีบาปสักบาป : ที่ทรงยกโทษไม่ได้ (เว้นเสียแต่การหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์)
ไม่มีอะไรสามารถ : พรากพระพรไปจากผู้ชอบธรรม
ไม่มีใครทำร้าย : คนของพระเจ้าได้
ไม่มีเวลาใดเลย : ที่พระองค์ทรงทอดทิ้งบุตรที่รัก

เพราะจะทรง… ลุกขึ้นในวันอันสมควร
เพราะจะทรง… พิพากษาด้วยความยุติธรรม
เพราะว่า… ตาชั่งของพระเจ้านั้นเที่ยงตรง
เพราะจะทรง… อยู่ฝ่ายผู้ที่ยึดพระคำไว้
เพราะจะทรง… แก้ต่างให้คนถูกฉ้อโกง
เพราะจะทรง… ทวงคืนสิ่งที่สูญเสีย
เพราะจะทรง… เลี้ยงดูคนยากจนและกำพร้า
เพราะจะทรง… สำแดงพระคุณผ่านอัศจรรย์
***เพราะผู้ที่เชื่อจะได้รับมงกุฏงามผ่านความทรหดและอดทน***

โอ้… มนุษย์คนบาปเอ๋ย!!!
จงกลับใจ ; หันหลังให้ความชั่ว
จงหันกลับ ; มาสู่ทางสว่าง ละทางมืด
จงเมินหนี ; จากสิ่งอธรรม โลกตัณหา
จงเลิกรา ; จากการชั่วแห่งเนื้อหนัง
จงทอดทิ้ง ; สิ่งลามก และหยาบคาย
จงเหวี่ยงออก ; ให้ไกล สิ่งมลทิน
จงลืมตา ; มองดู พระองค์ผู้บริสุทธิ์
จงกลับมา กลับมาหา พระเจ้าของเจ้าเถิด…

โอ้… องค์พระวิญญาณพระผู้ช่วย
ทรงฤทธา สัจจริง ต่อผู้เชื่อ
ทรงงดงาม แสนหวานและอ่อนโยน
ทรงประเสริฐ บริสุทธิ์ และล้ำค่า
ทรงล้ำค่ากว่าทองคำ ทรัพย์ทั้งปวง
ทรงพระเกียรติสิริ ทอแสงงาม
ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระบิดา และพระบุตร

อธิษฐานต่อพระเจ้า‬ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ทุกวันคืน… วานนี้ วันนี้ และสืบๆ ไปเป็นนิตย์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ ‪‎เอเมน‬”

 


2015-07-26

 

 

 

0Shares