คำอธิษฐาน‬ : ‪ขอพระเจ้าอวยพรแผ่นดินโลก

By | 2015/06/28

‎‬”♥ ข้าแต่พระเจ้า…

 ขอโปรดทรงอวยพรผืนแผ่นดินโลก…
 ขอให้เต็มด้วยสันติแห่งความสุข…
 ขอให้แผ่นดินรับการรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำ…
 ขอให้พืชผลออกรวงตามฤดูกาล…
 ขอให้ทุกเมล็ดที่หว่านลง นั้นเกิดผล ไม่มีฝ่อ…
 ขอให้ความสงบสุขแก่ทุกพื้นที่…
 ขอความรักของพระองค์เยียวยาผู้คนที่บาดเจ็บและเหน็ดเหนื่อย…
 ขอทรงต่อสู้ความอธรรมให้ไกลห่าง…
 ขอทรงให้พระเมตตาค้ำจุนผู้ชอบธรรม…
♥ ขอทรงชะลอพระพิโรธแผ่นดินโลก…
 ขอทรงยืดเวลาเพื่อให้โอกาสคนได้กลับใจใหม่…
 ขอทรงช่วยกู้ผู้ตกทุกข์ และโศกเศร้า…
 ขอให้แผ่นดินนี้รับความรัก สันติสุขจากพระคริสต์…

ข้าแต่พระเจ้า…
…เพราะแผ่นดินโลก : เป็นแท่นรองพระบาท
>> ขอโปรดทรงอวยพรให้ร่มรื่น ด้วยความชื่นบาน
…เพราะแผ่นดินโลก : เป็นมีผู้ชอบธรรมอยู่
>> ขอโปรดทรงอวยพร เพราะเห็นแก่ผู้ชอบธรรม
…เพราะแผ่นดินโลก : เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์
>> ขอโปรดทรงสำแดงรักอันมั่นคง ให้ยืดยาว
…เพราะแผ่นดินโลก : เป็นที่ทรงสร้างมาอย่างดี
>> ขอโปรดทรงอวยพร ให้สิ่งดีเต็มขนาด
…เพราะแผ่นดินโลก : เป็นที่รักของพระคริสต์
>> ขอโปรดทรงเยียวยา ชำระ และรักษา ให้กลับคืนสิ่งดีงาม ดั่งเอเดน
…เพราะแผ่นดินโลก : เป็นที่สำแดงน้ำพระทัย
>> ขอโปรดทรงสร้างประชากรของพระองค์ให้เข้มแข็งและเติบโต
…เพราะแผ่นดินโลก : เป็นที่ทรงสำแดงพระสัญญา
>> ขอโปรดทรงอวยพร ตามพระสัญญา อย่าให้ขาด
…เพราะแผ่นดินโลก : เป็นที่ทรงตั้งไว้
>> ขอโปรดทรงยกเสียงสรรเสริญ ให้ดังก้อง แด่พระองค์ผู้ทรงสมควร
…เพราะแผ่นดินโลก : เป็นเพียงแค่ชั่วคราว
>> ขอโปรดทรงให้ได้เห็น ให้ได้พบ แผ่นดินสวรรค์ทรงจัดเตรียม

 ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงตั้งต้นการดี
 ขอโปรดทรงนำการอวย ; พรมาดั่งห่าฝน ตามน้ำพระทัย
 ขอโปรดทรงปกคลุม ; โลกนี้ ด้วยพระสิริ
 ขอโปรดทรงกอบกู้ ; ผืนแผ่นดิน ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธา
♥ ขอโปรดทรงสำแดง ; ความรักอันมั่นคง ไร้เงื่อนไข แด่ประชากรบนแผ่นดินโลก
 ขอโปรดทรงสร้าง ; แผ่นดินนี้ให้ งดงามดั่งเดิม ทรงสร้างสวนเอเดน
 ขอโปรดทรงชำระ ; แผ่นดินโลก จากความอธรรม
 ขอโปรดทรงรักษา ; แผ่นดินนี้ จากความเจ็บปวด และชั่วร้าย
 ขอโปรดทรงปกป้อง ; แผ่นดิน ด้วยพระเมตตาอันงดงาม
 ขอโปรดทรงรื้อฟื้น ; แผ่นดินกลับสู่ ความสงบสุข และปลอดภัย
 ขอโปรดทรงชะลอ ; พระพิโรธ เหนือแผ่นดินบาป
 ขอโปรดทรงระงับ ; การร้ายจากการอธรรม
♥ ขอโปรดทรงลุกขึ้น ; ต่อกร ผู้คิดคดแผนการณ์ชั่ว
 ขอโปรดทรงนำ ; การคืนดีที่กางเขนแก่ทุกๆ คนบนโลกนี้

โอ้…. แผ่นดินโลกเอ๋ย!!!
จงกลับใจใหม่ รับการชำระและรักษาให้สะอาด ให้หมดจด
จงถ่อมลงรับการรี้อฟื้นใหม่ กลับสู่สภาพอันดี
จงเริ่มต้น วาระใหม่แห่งการดี เพื่อรับการอวยพระพรจากพระเจ้า

♥ โอ้…. ประชากรบนโลกเอ๋ย!!!
 จงละทิ้งบาปทั้งสิ้น กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
 จงรังเกียจบาปทั้งสิ้นบนโลกนี้ เข้ารับการชำระและเริ่มใหม่ที่กางเขน
 จงหันหลังให้บาปทั้งสิ้น เพื่อการอวยพรจะมาถึงทั้งตนเองและครอบครัว

โอ้…. ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย!!!
จงคุกเข่า คร่ำครวญ วิงวอน เพื่อแผ่นดิน
จงยกเสียงร้องทูลต่อพระเจ้าผู้เมตตาและถือสิทธิขาดพิพากษา
จงร่วมแรง ร่วมใจ เป็นหนึ่งเดียว เพื่อแผ่นดินโลก

 โอ้…. ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่ง
♥ ขอโปรดฟังเสียงของข้าพระองค์
 ขอโปรดทรงเงี่ยหูฟัง เสียงเล็กๆ
♥ ขอโปรดทรงเคลื่อนการอัศจรรย์ จรรโลงโลก
 ขอโปรดสำแดงความรักอันมั่นคง ไร้เงื่อนไข แก่แผ่นดินนี้
 ขอโปรดทรงให้ทุกๆ พื้นที่ เต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำ แห่งสันติ
 ขอโปรดทรงอวยพระพรอย่างมากล้น มายังแผ่นดิน

ขอโปรดทอดพระเนตรเห็น …ว่า… “ข้าพระองค์และครัวเรือน” อยู่ที่นี่***
ขอทรงซ่อน ทรงรักษา ทรงปกป้อง ทรงพิทักษ์ จากสิ่งร้าย
ขอโปรดเท โปรดประทาน โปรดอวยพร จากฟ้าสวรรค์ส่งลงมา
ขอโปรดทรงเมตตา และโปรดปราน ข้าพระองค์และครัวเรือน
ให้แผ่นดิน ทุกพื้นที่ ที่เหยียบย่ำและย่างก้าว อุดมสมบูรณ์และเกิดผล
ขอทรงอย่าสงวนสิ่งดีให้ไกลห่าง
ขอโปรดทรงอวยพระพรเต็มขนาด เต็มยุ้งฉาง ให้มั่งคั่ง อย่างมั่นคง
ขอให้ความเชื่อ ความรัก ความหวังใจ ความรู้ เติบโตขึ้นสู่ความไพบูลย์
เพราะโลกนี้แค่ชั่วคราว เพื่อแผ่นดินสวรรค์นิรันดร

***ขอพระเกียรติสิริจงมีแด่พระเจ้าแต่นามเดียว***

‪‎อธิษฐาน‬‎วิงวอน‬ ‎สรรเสริญ‬ ‎โมทนาพระคุณพระเจ้า‬ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ ‪‎เอเมน‬”

 

 

2015-06-01

 

 

0Shares