ความเชื่อที่ต้องเติบโตขึ้น

By | 2014/05/09

เปโตรต้องโตขึ้นในความเชื่อ

ลก.5:4-6
5:4 เมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้ว จึงตรัสแก่ซีโมนว่า “จงถอยออกไปที่น้ำลึกหย่อนอวนต่าง ๆ ลงจับปลา”
5:5 ซีโมนทูลตอบพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่ง ไม่ได้อะไรเลย แต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์”
5:6 เมื่อเขาหย่อนลงแล้ว ก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมาก จนอวนของเขาขาด

เมื่อเปโตรยังไม่เคยรู้จักพระเยซู ความเชื่อยังไม่มี แต่ก็ก้าวออกไปก่อนด้วยความเชื่อฟัง นั่นก็เพียงพอที่จะเห็นอัศจรรย์ของพระเยซูแล้ว

 

ความเชื่อที่ต้องเติบโตขึ้น

มธ.14:25-32
14:25 ครั้นเวลาสามยามเศษ พระเยซูจึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวก
14:26 เมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาบนทะเล เขาก็ตกใจนัก พูดกันว่า “เป็นผี” เขาจึงร้องอึงไปเพราะความกลัว
14:27 ในทันใดนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงชื่นใจเถิด คือเราเอง อย่ากลัวเลย”
14:28 ฝ่ายเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าเป็นพระองค์แน่แล้ว ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์”
14:29 พระองค์ตรัสว่า “มาเถิด” เมื่อเปโตรลงจากเรือแล้ว เขาก็เดินบนน้ำไปหาพระเยซู
14:30 แต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัว และเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่า “พระองค์เจ้าข้า ช่วยข้าพระองค์ด้วย”
14:31 ในทันใดนั้นพระเยซูทรงเอื้อมพระหัตถ์จับเขาไว้ แล้วตรัสกับเขาว่า “โอ คนมีความเชื่อน้อย เจ้าสงสัยทำไม”
14:32 เมื่อพระองค์กับเปโตรลงเรือแล้ว ลมก็สงบลง

 

เปโตรเดินบนทะเล

แต่เมื่อเขาโตมากขึ้น ติดตามพระองค์นานวันมากขึ้น การขยายความเชื่อ ขนาดการเติบโต ย่อมต้องมากขึ้นเป็นเรื่องปกติ การเชื่อฟังเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว!!!  เขาต้องมีความเชื่อด้วย จึงจะเดินบนทะเลได้ ประสบการณ์ก็ยิ่งใหญ่มากขึ้น ขนาดของบททดสอบที่ต้องผ่าน ก็ย่อมต้องมากขึ้นและยากขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยเช่นกัน

1. ยิ่งนานวัน ขนาดความเชื่อ การเติบโตความยิ่งขยายมากยิ่งขึ้นเป็นสัดส่วนตรงกัน

2. พระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนไป แต่เรากำลังเรียนรู้จักพระองค์มากขึ้นต่างหาก

3. พระพรสำหรับเด็กกับผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณย่อมแตกต่างกันตามขนาดบททดสอบความเชื่อในชีวิตด้วย

25/03/2014 16:07

0Shares