การรักษาและสละสิทธิ

By | 2015/05/15

หากแต่ผู้ใดสละสิทธิของตน นั่นหมายถึงสละแล้วซึ่งสิ่งที่จะได้รับด้วย โดยไม่สามารถอิดออดหรือเรียกร้องอะไรได้ เพราะเป็นผู้สละสิทธินั้นด้วยตนเอง

**เว้นเสียแต่ การสละสิทธิบนโลกเพื่อติดตามพระคริสต์เท่านั้น ในขณะที่ผลจากสิทธิบนโลกนี้ถูกสละออก แต่พระคริสต์กลับทดแทนและเทผลแห่งการติดตามพระองค์ให้ ซึ่งเทียบไม่ได้กับผลใดๆ บนโลกนี้

แต่หากพระเจ้าให้เราได้รับสิทธิใดๆ นั่นหมายถึงผลแห่งสิทธินั้นย่อมเป็นของเราด้วยความชอบธรรม

พระเจ้าทรงสร้างเรามาพร้อมกับสิทธิแห่งการครอบครองที่ทรงมอบให้

 

การรักษาและสละสิทธิ

 

ปฐก.1:26-30
1:26 และพระเจ้าตรัสว่า “จงให้พวกเราสร้างมนุษย์ในแบบพระฉายของพวกเรา เหมือนตามอย่างพวกเราและให้พวกเขาครอบครองเหนือฝูงปลาในทะเล และเหนือฝูงนกในอากาศและเหนือสัตว์ใช้งาน และให้เหนือทั่วทั้งแผ่นดินโลกและเหนือบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก”
1:27 ดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ในแบบพระฉายของพระองค์พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นในแบบพระฉายของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิง
1:28 และพระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเขา และพระเจ้าตรัสแก่พวกเขาว่า “จงมีลูกดกและทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินโลก และจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินนั้นและครอบครองเหนือฝูงปลาในทะเล และเหนือฝูงนกในอากาศและเหนือบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลก”
1:29 และพระเจ้าตรัสว่า “ดูเถิดเราให้บรรดาต้นผักที่มีเมล็ดซึ่งอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโลกและบรรดาต้นไม้ซึ่งมีเมล็ดในผลแห่งต้นไม้นั้นแก่พวกเจ้าจะเป็นอาหารสำหรับพวกเจ้า
1:30 และสำหรับบรรดาสัตว์ป่าแห่งแผ่นดินโลกและบรรดานกในอากาศ และบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานที่มีชีวิตบนแผ่นดินโลกเราให้บรรดาพืชผักเขียวสดเป็นอาหาร” และก็เป็นดังนั้น

แท้จริงเราได้ถือครองสิทธิที่จะครอบครองสิ่งต่างๆ อย่างเต็มที่ แต่กลับมีหลายสิ่งที่เราสลัดมันทิ้ง ด้วยความไม่รู้สิทธิที่ตนเองมี หรือไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็ตาม

 

 

02/02/2014 08:11 

 

 

0Shares