Category Archives: คำร้องทูล (อธิษฐาน)

๐ คำอธิษฐานจากใจ

คำอธิษฐาน :: พระเจ้าแห่งการอวยพร

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงพระเมตตาอย่างเต็มเปี่ยม! ผู้ทรงดำรงอยู่ วานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิตย์! ผู้ทรงอวยพระพรจากพระหัตถ์ที่เที่ยงตรง! ผู้ทรงดำรงพระชนม์อยู่เคียงข้างทุกยุคสมัย! ผู้ทรงสดับฟังคำร้องทูล ได้ยินเสียงในใจ! ผู้ทรงทอดพระเนตรและมองเห็น แม้สิ่งปิดซ่อน! ผู้ทรงตรัส ด้วยพระโอษฐ์ ผ่านพระวาทะทรงสัจจริง! ผู้ทรงยื่นพระหัตถ์ ช้อนรับและช่วยกู้ประชากรบนแผ่นดินโลก! ผู้ทรงอดทนนาน กริ้วช้า เปี่ยมด้วยพระเมตตา! ผู้ทรงรักอย่างไร้เงื่อนไข ปราศจากมลทินบาป! ผู้ทรงไม่ต้องการคำบนบาน แลกการอวยพร! ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรอย่างแท้จริง! ข้าแต่พระเจ้า… ข้าพระองค์ระลึกได้ว่า : “ทรงพระชนม์อยู่” เห็นได้ว่า : “ทรงเคียงข้าง ไม่ห่างไกล” สัมผัสได้ว่า : “ทรงอยู่ฝ่ายข้าพระองค์” รับรู้ได้ว่า : “ทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่ง” เข้าใจว่า : “ทรงบริสุทธิ์และรักถึงยอมวายพระชนม์เพื่อโลกนี้” มั่นใจว่า : “ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้นิรันดร”*** เหตุฉะนั้น!!! ข้าพเจ้าและครัวเรือน… จึงร้องขอ ;; การอวยพรจากพระองค์แต่นามเดียว วางชีวี ;; ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธา เพียงนามเดียว เฝ้าหวังใจ […]

คำอธิษฐาน :: ความสุขแท้ในพระคริสต์

“ข้าแต่พระเจ้า… เพราะความสุขแท้ >> ; คือ การได้ยืนอยู่ในนิเวศน์ของพระเจ้า ; คือ การได้เข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร์ ; คือ การได้ปรนนิบัติ อยู่แทบพระบาท ; คือ การได้ร่วมอิ่มหนำ ในพระบุตร ; คือ การได้เดินอยู่ในมรรคาของพระคริสต์ ; คือ การได้ทำตามน้ำพระทัยพระบิดา ; คือ การได้ร่วมงานกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ; คือ การได้นอนลง ในทุ่งหญ้า แดนสงบ ; คือ การได้คร่ำครวญ ถึงพระคำ พระสัญญา ; คือ การได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้า ; คือ การได้รับการสวมทับด้วยพระสิริเรืองรอง ; คือ การได้มีความสัมพันธ์สนิท แนบชิด ทุกเวลานาทีกับพระเจ้า ; คือ การมอบสิทธิให้พระองค์ทรงแทรกแซงได้ทุกเมื่อ ; คือ การนับพระพร เทลงมาทุกๆ ทาง […]

คำอธิษฐาน :: ในวันสะบาโต

“โอ้…จิตวิญญาณเอ๋ย!!! จงพักและสงบนิ่งอยู่ต่อหน้าองค์ผู้สร้างเถิด เพื่อปากจะสรรเสริญ มือจะชูขึ้นเพื่อประกาศนามบริสุทธิ์ จิตใจข้าพระองค์ทั้งหลายจะรับกำลังใหม่ นี่แหละสะบาโตแท้… ที่ที่เราทั้งหลายแสวงหาพระองค์ ข้าพระองค์หิวและกระหายหาพระองค์ผู้แสนดีและประเสริฐ เนื้อภายในเต้นโลดเมื่อได้เวลาเข้าเฝ้า ขอโปรดประทานพรแห่งสะบาโตลงมา ณ ที่แห่งนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”     2016-01-31      

คำอธิษฐาน :: พระเจ้าเที่ยงแท้แต่นามเดียว

“ข้าแต่พระเจ้า… องค์บริสุทธิ์ ขอโปรดทรงชำระ ; จากการอธรรมที่รายล้อม ขอโปรดทรงสงวนไว้ ; ให้ห่างไกลจากอุบายโลก ขอโปรดทรงชำระ ; ให้พ้นมลทินบาป ขอโปรดทรงสงวนไว้ ; ที่แท่นบริสุทธิ์ แห่งพระสิริ ขอโปรดทรงชำระ ; จากกรรมเวร ที่ตกทอด ขอโปรดทรงสงวนไว้ ; ณ ที่นั่งแห่งพระพรและทุ่งหญ้าแดนสงบ โอ้… พระองค์ผู้ทรงนามว่า “บริสุทธิ์” ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่นามเดียว ทรงบริสุทธิ์ปราศจากมลทินบาป ทรงไร้ตำหนิ ข้อกังขา ทรงงดงาม ประเสริฐ และล้ำค่า ทรงเมตตา ช่วยกู้ ด้วยโลหิตบนกางเขน โอ้… มวลมนุษย์เอ๋ย!!! ตื่นเถิด ตื่นเสียที!!! กลับมาหาองค์เที่ยงแท้ ผ่านกางเขน!!! พระผู้ทรง ; ช่วยให้รอด และช่วยกู้ พระผู้ทรง ; ไถ่ และยกโทษด้วยความรัก พระผู้ทรง ; พิพากษา และมีสิทธิขาด พระผู้ทรง […]

คำอธิษฐาน :: โน้มตัวไปข้างหน้า

“สาธุการแด่พระเจ้า… ขอบพระคุณพระองค์ ; สำหรับการดี นานัปการที่เข้ามา ขอบพระคุณ ; แม้ในความอ่อนแอ ก็สามารถผ่านสิ่งแย่ๆ ได้ด้วยฤทธาการช่วยกู้ ขอบพระคุณ ; ที่พระองค์ไม่เคยหดพระหัตถ์ต่อผู้ร้องทูล ขอบพระคุณ ; พระสัญญายังคงเป็นจริงนิรันดร ทุกกาลเวลา พระเกียรติทั้งสิ้นนั้นสมควรมอบแด่พระองค์แต่นามเดียว ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงตั้งต้นการดี บัดนี้ … ขอโน้มตัวสู่ทางข้างหน้า บัดนี้ … ขอวางสิ่งที่ผ่านมาแทบพระบาท บัดนี้ … ขอลุกขึ้น ยืนตระหง่านต่อหน้าพระพักตร์ บัดนี้ … ขอวิ่งไปสู่ความบริสุทธิ์ที่ทรงเรียก บัดนี้ … ขอก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง รั้งเท้าไว้ บัดนี้ … ขอมุ่งหน้าสู่การเติบโตในพระคริสต์ บัดนี้ … ขอชูมือขึ้นสูง สรรเสริญนาม “เยซู” บัดนี้ … ขอประกาศว่า “พร้อมแล้ว” เพื่อก้าวสู่ที่สูงขึ้น พระองค์เจ้าข้า… พระพรของวันวาน << ยังตราตรึงในดวงใจ ความหวานชื่นที่ได้รับ […]

คำอธิษฐาน :: ละทิ้งความเป็นเด็ก

“ข้าแต่พระเจ้า… วันคืนที่เคลื่อนผ่าน ทำให้หันหลังมอง เพื่อนับพระพร พระพรหลั่งไหลมา และติดตามทุกเช้าค่ำ ด้วยพระคุณ พระคุณซ้อนพระคุณของพระเจ้า เคียงข้างเสมอมา จวบจนวันนี้ วันนี้เป็นอีกวาระที่กำลังเคลื่อนผ่านเข้ามา เข้ามาสู่การเติบโต เป็นผู้ใหญ่ จากวันวาน เมื่อวันวานเป็นอย่างเด็ก คิดแบบเด็ก ทำแบบเด็ก เด็กน้อยในวันวาน ถูกสร้างใหม่จนเติบใหญ่ ทีละน้อย ทีละน้อย ค่อยสะสมจนกลายเป็นประสบการณ์เฉพาะตัว เฉพาะตัวอย่างเจาะจง ผ่านกระบวนการสร้างสู่น้ำพระทัยพระบิดา พระบิดาผู้ทรง รักและเมตตา ทรงแต่งตั้งการดีไว้ เพื่อเราทั้งหลาย โอ้… จากวันวาน สู่วันนี้… จากเด็กน้อย สู่การเติบโต… จากคนปลาย กลับกลายเป็นคนต้น… จากต่ำต้อย สู่ที่นั่งอันสง่า… จากคนอ่อนแอ เป็นคนเข้มแข็ง… จากความไม่รู้ สู่ความล้ำลึก… ล้วนมาจากพระคุณพระเมตตาที่มาถึงอย่างเจาะจง ข้าแต่พระเจ้า…บัดนี้ ขอถ่อมลง เรียนรู้จากพระองค์ ขอโปรดทรงทำให้เมล็ดพันธุ์ แตกกิ่งก้าน และออกผล ขอโปรดทรงสร้างให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ขอโปรดทรงให้สามารถรับได้ทั้งอ่อนแข็ง ขอโปรดทรงสร้างรากฐานให้มั่นคงบนศิลาของพระคริสต์ ขอโปรดทรงบรรจงแต่งให้งดงามดั่งเจ้าสาวที่พรักพร้อม ขอโปรดทรงให้วิถีทางชันสูงขึ้นทางเดียว ขอโปรดทรงขยายขอบเขตหลักหมุดเต้นท์ (ความสามารถ […]

คำอธิษฐาน‬ :: ‪เดินไปข้างหน้า‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… ~ ยิ่งวันคืนผ่านล่วงไป… ยิ่งเห็นพระพรที่ล้นไหล ~ ยิ่งสิ่งต่างๆ แปรเปลี่ยนไป… ยิ่งเห็นความมั่นคงนิรันดรของพระองค์ ~ ยิ่งสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผน… ยิ่งได้เห็นการขับเคลื่อนขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ~ ยิ่งจำกัด… ยิ่งได้เห็นอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ ~ ยิ่งโดดเดี่ยว… ยิ่งอบอุ่นในอ้อมกอดของพระบิดา ~ ยิ่งนับวัน… ยิ่งต้องนับพระพร เพื่อไม่หลงลืมพระคุณ ~ ยิ่งเป็นวันนี้… ยิ่งต้องก้าวไปข้างหน้า เพื่อรับพระสัญญา ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร ผู้ทรงตั้งการดีไว้ ผู้ทรงสัญญาอย่างเด่นชัด ผู้ทรงสัจจริง ไม่แปรเปลี่ยน ผู้ทรงเรียกให้เดินไปข้างหน้า ผู้ทรงรอคอยอยู่เบื้องหน้า บัลลังค์แห่งชัยชนะ ผู้ทรงนำ แต่ละก้าว ดั่งเสาเมฆและเสาเพลิง ผู้ทรงนำย่างก้าว ดั่งโคมส่องเท้า ผู้ทรงเคียงข้างทุกเวลานาที ผู้ทรงรับรองตามพระสัญญา ผู้ทรงสนับสนุนในทุกทาง ผู้ทรงช่วยในทุกความอ่อนแอและพลาดพลั้ง ผู้ทรงรื้อฟื้นสู่สิ่งดีแต่แรกเริ่ม ผู้ทรงเยียวยาและรักษา ยามบาดเจ็บ ผู้ทรงประคองและช้อนรับ ยามหกล้ม ผู้ทรงเสริมแรง ยามอ่อนล้าหรือท้อแท้ ผู้ทรงใส่ดวงใจใหม่ ยามหมดหวัง ผู้ทรงเป็นแสงส่องนำทาง ยามมืดมิด […]

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎มีชีวิตบนศิลา‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ขอทรงสร้างข้าพระองค์ให้มั่นคงเถิด ให้ฝังราก วางชีวิตบนศิลา ไม่คลอนแคลน เปลี่ยนไปมา บนดินทราย ไม่อ่อนไหว โงกเงก ตามลมพัดมา แม้พายุ ลมแรง ยังตั้งมั่นคงอยู่ได้อย่างหนักแน่น ขอทรงสร้างให้เป็นดั่งศิลา ที่แข็งแกร่ง แม้สิ่งใดปะทะ ยังคงแกร่ง ไม่แปรเปลี่ยน ข้าแต่พระเจ้า… พระศิลาของข้าพระองค์ พระองค์ผู้ ; ไม่แปรเปลี่ยน ทั้งวานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิตย์ พระองค์ผู้ ; ที่เป็นศิลามุมเอก ทรงล้ำค่า พระองค์ผู้ ; ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาล จวบจนวิวรณ์ พระองค์ผู้ ; ทรงหนักแน่นเปี่ยมด้วยรักอันมั่นคง พระองค์ผู้ ; ทรงสำแดงพระเมตตาคุณอย่างไม่ขาดสาย พระองค์ผู้ ; ทรงตั้งต้นการดี ทั้งทรงนำ และรับรองจนสำเร็จ พระองค์ผู้ ; ทรงถือตาชั่งอันเที่ยงตรง ไม่มีแกว่ง พระองค์ผู้ ; วายพระชนม์บนกางเขน หยิบยื่นรักไร้เงื่อนไข พระองค์ผู้ ; […]

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎ทรงเป็นศิลามุมเอก‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงเป็นศิลามุมเอก *ทรงล้ำค่าคุณอนันต์ *ทรงเป็นเสาหลัก ปัจจัยแรกที่ขาดไม่ได้ *ทรงเป็นคำตอบเดียวที่เด่นชัดท่ามกลางสภาวะการณ์ *ทรงเป็นผู้ที่รักและหวงแหนบุตรพระองค์ *ทรงมั่นคงแข็งแกร่งกว่าภูผา *ทรงดำรงอยู่นิจนิรันดร รุ่นสู่รุ่น โอ้… องค์พระผู้เป็นเจ้า …แม้โลกนี้ หมิ่นค่าของกางเขน >> แต่ข้าพระองค์รักกางเขนยิ่งนักหนา …แม้ช่างก่อ ทอดทิ้งศิลามุมเอก >> แต่ข้าพระองค์ เสาะแสวงหายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด …แม้หลายสิ่งดูด้อยค่า ในสายตาคนทั่วไป >> แต่ข้าพระองค์ ปรารถนาความล้ำค่าในพระคริสต์ …แม้ดูเหมือนเล็กน้อย และแตกต่าง >> แต่ข้าพระองค์ ขอยึดพระสัญญาไว้ให้มั่น ตรึงในใจ …แม้ดูเหมือนไม่มีทางเป็นไปได้ >> แต่ข้าพระองค์ เชื่อในพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ทรงทำทุกสิ่งได้ โอ้… บรรดาบุตรพระเจ้าเอ๋ย!!! เหตุไฉน? จึงหลงลืม พระผู้เป็นดั่งศิลาเอก เหตุไฉน? จึงสั่นคลอน ยวบยาบ บนดินทราย เหตุไฉน? จึงทอดทิ้งพระองค์ผู้แสนประเสริฐ เหตุไฉน? จึงหลงไปตามกระแส เสียงข้างมาก เหตุไฉน? จึงอ่อนละอา หรือยอมแพ้ ต่อสิ่งขวางกั้นทางพระพร […]

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎ชนชาติบริสุทธิ์‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… : เพราะทรงแยกข้าพระองค์ออกจากการอธรรม : ทรงแยกไว้เพื่อพระองค์ : ทรงตั้งเป็นชนชาติบริสุทธิ์ : ทรงตั้งเป็นบุตรา และบุตรี ของพระเจ้า : ทรงเรียกเข้าสู่พันธสัญญานิรันดร : ทรงชำระให้ปราศจากมลทินบาป : ทรงไถ่ถอนออกจากสิ่งชั่วร้าย คำแช่งสาป : ทรงวายพระชนม์บนกางเขน เพื่อชำระล้าง : ทรงเปิดประตูสวรรค์ แก่คนของพระเจ้า : เพื่อผู้ที่เรียกพระองค์ว่า “พระยาเวห์” ข้าแต่พระเจ้า… ขอทรงชำระ >> ให้หมดจด ใสสะอาด ขอทรงชำระ >> มลทินบาป ให้หมดเกลี้ยง ขอทรงชำระ >> ทุกส่วนของชีวิต ให้บริสุทธิ์ ขอทรงชำระ >> ทั้งภายใน ภายนอก ให้โปร่งใส ขอทรงชำระ >> ด้วยโลหิตบนกางเขน ขอทรงชำระ >> ด้วยไฟจากแท่นบูชา ขอทรงชำระ >> ด้วยน้ำใหม่ บริสุทธิ์ […]