Tag Archives: ใจแข็งกระด้าง

การเชื่อฟัง…แม้รู้อยู่ว่าอุปสรรคใดรออยู่

อพย.7:1-6 7:1 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสว่า “ดูซี เราได้ตั้งเจ้าไว้เป็นดังพระเจ้าต่อฟาโรห์ และอาโรนพี่ชายของเจ้าจะเป็นผู้พยากรณ์แทนเจ้า 7:2 เจ้าจงบอกข้อความทั้งหมดที่เราสั่งเจ้า แล้วอาโรนพี่ชายของเจ้าจะบอกแก่ฟาโรห์ให้ปล่อยชนชาติอิสราเอลออกไปจากแผ่นดินของเขา 7:3 เราจะทำให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไป และเราจะกระทำหมายสำคัญและมหัศจรรย์ของเราให้ทวีมากขึ้นในประเทศอียิปต์ 7:4 แต่ฟาโรห์จะไม่เชื่อฟังเจ้า เพื่อเราจะยกมือของเราขึ้นเหนือประเทศอียิปต์ และจะพาพลโยธาของเรา และชนชาติอิสราเอลพลไพร่ของเราให้พ้นจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยการพิพากษาอัน ใหญ่หลวง 7:5 และชาวอียิปต์จะรู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์ เมื่อเราได้ยกมือขึ้นเหนืออียิปต์ และพาชนชาติอิสราเอลออกจากพวกเขา” 7:6 โมเสสและอาโรนก็กระทำตามนั้น คือกระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาเขา โมเสสและอาโรนรู้ทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น ว่า แม้เขาจะอ้างนามพระยาเวห์ ฟาโรห์ก็ยังคงใจแข็งกระด้าง เพราะพระเจ้าเป็นผู้ทำเอง 1. แม้รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทางข้างหน้าต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้าง อุปสรรคใดบ้างที่รออยู่ แต่เขาทั้ง 2 ต้องเชื่อฟังทำตามพระเจ้าตรัสทุกประการ 2. แม้เขาทั้ง 2 รู้อยู่เต็มอกแต่แรกแล้วว่า หากฟาโรห์ใจแข็ง เขาต้องเจอศึก 2 ด้านคือฟาโรห์หมายเอาชีวิตและอีกด้านคือชนอิสราเอล ที่คาดคั้นคำตอบของพระเจ้าจากพวกเขา แต่เขาก็ยังต้องเดินตามทางที่พระเจ้าตรัสสั่งไว้ด้วยใจเชื่อฟัง ทำตามทุกประการ 04/03/2013 23:00