Tag Archives: โล่กำบังในพระเจ้า

การล้อมรั้วฝ่ายวิญญาณ

เหตุผลที่เราทั้งหลายดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างดี และระมัดระวังย่างเท้าของตนให้ชอบธรรม การรักษาจริยธรรม ให้ถูกต้องตามพระคัมภีร์ ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดาอยู่เสมอ เป็นเหมือนดั่งการล้อมรั้วฝ่ายวิญญาณ บ้านใดก็ตาม ที่มีรั้วเป็นขอบเขตกั้น ย่อมแสดงถึงพื้นที่ที่ตนมีสิทธิและเป็นเจ้าของในการครอบครอง ในการถือครอง ดังนั้นจะเห็นว่า โจรและขโมยไม่สามารถเข้าใกล้ หรือรุกล้ำ เข้ามายังพื้นที่ภายในรั้วได้ การล้อมรั้วฝ่ายวิญญาณก็เฉกเช่นเดียวกัน เราขีดเส้นฝ่ายวิญญาณเอาไว้ เป็นดั่งรั้ว ที่ล้อมรอบชีวิตให้ปลอดภัย ด้วยการทรงสถิตและพระสิริของพระเจ้า ด้วยการปกคลุม ด้วยบรรดาทูตสวรรค์ที่ปกป้องเราให้ปลอดภัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ พระเยซูทรงกระทำ สำเร็จแล้วบนกางเขน บรรดาผู้เชื่อ ย่อมได้รับการปกคลุมโดยพระโลหิตของพระองค์…  แต่ถึงกระนั้นการดำเนินชีวิตบนโลก ยังคงต้องพบเจอและเผชิญกับการล่อลวง การหลอกลวง การล่อให้หลง และสิ่งเย้ายวนมากมายที่คอยกระตุ้นเร้าความบาปและเนื้อหนังตัณหา ตามธรรมดาฝ่ายโลก เหตุนี้เอง … •    การรักษาชีวิตให้เข้มข้นในความบริสุทธิ์ของพระเจ้า •    การดำเนินชีวิตแบบคำนึงถึงจริยธรรมพระคัมภีร์เป็นหลัก •    การสนใจและให้น้ำหนักกับน้ำพระทัยพระบิดาเป็นที่หนึ่ง •    การศึกษาและใคร่ครวญถึงพระวจนะคำของพระเจ้า เพื่อสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง •    การเผชิญและตอบสนองต่อปัญหาที่อยู่ตรงหน้า ทั้งที่ข้องเกี่ยวโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม *** สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น การสร้างขอบเขต และรั้วฝ่ายวิญญาณให้กับชีวิตตนทั้งนั้น การรักษาชีวิตตนไม่ให้ข้องเกี่ยว ไม่ให้ยุ่งเกี่ยว กับสิ่งที่รู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่า ผิดบาป หรือสุ่มเสี่ยง… Read More »