Tag Archives: แนวทางการรักษาชีวิต

การรักษาชีวิตส่งผลต่อการเข้าหาพระเจ้าอย่างไร

เมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและชอบธรรมปราศจากมลทินบาป ในเวลาที่เข้าเฝ้าพระเจ้าจะไม่ต้องใช้เวลาในการสารภาพบาป ชำระบาปผิด หรือกลับใจใหม่ยาวนาน แตกต่างกับคนที่ดำเนินชีวิตโดยปราศจากการรักษาทางของตนเองให้ถูกต้อง ทุกครั้งที่เข้าเฝ้าพระเจ้า จะต้องใช้เวลาและเสียเวลาอยู่กับการสำนึกผิด อยู่กับการเสียใจ ต่อความบาปผิดที่ได้กระทำ หรือมีส่วนร่วมอยู่เสมอ ตัวอย่าง :: ภาพของการแช่ออนเซ็น จะต้องมีการปรับอุณหภูมิร่างกายก่อนลงแช่ฉันใดก็ฉันนั้น ในการเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกครั้งจะต้องมีการสำรวจตนเอง เพราะว่าเรากำลังเข้าเฝ้าพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ หากว่ามีสิ่งใดที่เป็นมลทินก็จะขัดขวาง ไม่ให้เราสามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้ เปรียบเหมือนม่านในพระวิหาร หากเราสามารถรักษาชีวิตของตนเองอย่างดี ในทุกย่างก้าวในตลอดเวลา เมื่อเวลาที่เราเข้าเฝ้าหรือร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ก็จะทำให้ เราสามารถร้องทูลถึงความปรารถนา สิ่งที่ต้องการได้อย่างทันที อีกทั้ง จะทำให้การเปิดเผยและการสำแดงในก้าวต่อไป จากพระเจ้า ง่ายขึ้น   การรักษาชีวิตส่งผลต่อการเข้าหาพระเจ้าอย่างไร   1. เนื่องจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ ผู้ที่ได้รับการชำระเท่านั้น จึงสมควรแก่การเข้าเฝ้า หากว่าเราทำบาปผิด ก็ต้องรับการชำระ และกลับใจใหม่เสียก่อน ซึ่งกระบวนการนี้ จะประกอบไปด้วย การชำระ การกลับใจใหม่ การเยียวยา การหันหลังกลับ ซึ่ง ต้องออกมาจากจิตวิญญาณและความจริงภายใน เท่านั้น 2. ผู้ที่ได้รับการชำระ ให้สะอาดหมดจดแล้ว จำเป็นต้องรักษาความบริสุทธิ์นั้นไว้กับตัวให้นานที่สุดและมากที่สุด เพื่อจะก้าวสู่ step ต่อไป… Read More »