Tag Archives: แซ่ซ้องสรรเสริญ .ยกนามพระเจ้า

คำอธิษฐาน : แซ่ซ้องสรรเสริญพระนามพระเจ้า

จงแซ่ซ้องสรรเสริญพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า “♣ ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญและโมทนา ♣ ขอให้คำจากปากของข้า.. เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ ♣ ขอให้พระนามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ในสวรรค์เป็นเช่นไรขอให้เป็นเช่นนั้นบนแผ่นดินโลก ♥ ด้วยว่าพระเกียรติสิริเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียว ♥ ด้วยความรักมั่นคงและพระคุณอันแสนยืดยาว ♥ ด้วยเหตุที่ทรงไถ่โลกนี้จากความสิ้นหวัง เศร้าโศก สู่ความหวังแท้ ♥ ด้วยความงดงามอันแสนล้ำเลิศและประเสริฐของพระองค์ดำรงอยู่ในปัจจุบันกาล ♠ ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่สามารถหยุดยั้งที่จะสรรเสริญพระนามพระองค์ได้สักครา ♠ เพื่อให้ทุกเข่าจะก้มกราบ ♠ เพื่อให้ทุกมือที่ชูขึ้น สรรเสริญพระองค์ด้วยความชื่นบาน ♠ เพื่อให้ทุกลิ้นซ้องสรรเสริญว่า ‘ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่นามเดียว’ *** ขอให้พระเกียรติสิริของพระองค์ประจักษ์แก่ทุกสายตาบนแผ่นดินนี้ ดั่งที่ข้าพระองค์ได้เห็นแล้ว *** โมทนาพระคุณอันแสนงดงามเลิศล้ำ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน” 290714