Tag Archives: เสรีภาพในพระคริสต์

เสรีภาพในการตัดสินใจ

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คริสเตียนไม่ควรทำ ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวได้ และเลือกที่จะไม่ทำ ดูเหมือนว่า จะมีขอบเขต หรือข้อกำหนดมากมาย แต่แท้ที่จริง กลับเป็นความปลอดภัย ภายใต้ความชอบธรรม ที่พระคัมภีร์ระบุไว้ เรามีเสรีภาพในการดำเนินชีวิต ในการเลือกใช้ชีวิต แต่ผู้ที่ดำเนินอยู่ในมรรคาของพระคริสต์ ซึ่งเป็นทางแคบ ย่อมยินดีมอบถวาย เนื้อหนัง ตัณหา หรือสิ่งที่ แค่ชั่วคราว มัทธิว 7:13-14 13 คนแสวงหาความรอดมีน้อย คนจำนวนมากจึงหลงไปจงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก 14 เพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย 1 โครินทร์ 6:12   ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย 1 โครินทร์ 10:23   จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะทำให้เจริญขึ้น หลักคิดง่ายๆ เบื้องต้น ในการดำเนินชีวิต เพื่อเลือกที่จะทำหรือไม่ทำ บางสิ่งบางอย่าง เลือกร่วมหรือไม่ร่วมบางอย่าง เสรีภาพในการตัดสินใจ 1.    สิ่งนั้น พระเจ้าว่าอย่างไร? 2.    สิ่งนั้น… Read More »