Tag Archives: เริ่มต้นสิ่งใหม่

คำอธิษฐาน :: เริ่มต้นสิ่งใหม่

“ข้าแต่พระเจ้า… บัดนี้ … เป็นวาระเวลาใหม่ ขอโปรดประทานกำลังใหม่ สิ่งใหม่ ; ที่ยิ่งใหญ่กว่าวันเวลาที่ผ่านมา ขอทรงปลดปล่อยการเกิดผลอย่างทวีคูณ ; กว่าวันวาน ขอทรงเทพระพรลงมามากดั่งห่าฝน เทกระหน่ำ ; เต็มยุ้งฉาง ขอโปรดทรงเจิมให้พลิกฟื้นสู่ความมั่งคั่ง เกินกว่าปกติธรรมดา ; ด้วยฤทธาของพระเจ้า ขอโปรดทรงระลึกถึง ; สิ่งที่ทรงตรัส ทรงสัญญา และ ทรงเรียก ขอทรงเสด็จมา ณ ที่นี่ ; เพื่อเยี่ยมเยียน ผู้ที่ทรงรัก โอ้ … นี่แหนะ!!! บรรดาพืชผล และ การงานเอ๋ย << จงเกิดผลเถิด บรรดาสิ่งถือครองเอ๋ย << จงเพิ่มพูนเถิด บรรดายุ้งฉางเอ๋ย << จงยัด สั่น แน่น เต็ม ล้น เถิด บรรดาสุขภาพกายเอ๋ย << จงแข็งแรง และ สมบูรณ์เถิด… Read More »