Tag Archives: เดินกับพระเจ้า

ความเชื่อที่ต้องเติบโตขึ้น

เปโตรต้องโตขึ้นในความเชื่อ ลก.5:4-6 5:4 เมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้ว จึงตรัสแก่ซีโมนว่า “จงถอยออกไปที่น้ำลึกหย่อนอวนต่าง ๆ ลงจับปลา” 5:5 ซีโมนทูลตอบพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่ง ไม่ได้อะไรเลย แต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์” 5:6 เมื่อเขาหย่อนลงแล้ว ก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมาก จนอวนของเขาขาด เมื่อเปโตรยังไม่เคยรู้จักพระเยซู ความเชื่อยังไม่มี แต่ก็ก้าวออกไปก่อนด้วยความเชื่อฟัง นั่นก็เพียงพอที่จะเห็นอัศจรรย์ของพระเยซูแล้ว   ความเชื่อที่ต้องเติบโตขึ้น มธ.14:25-32 14:25 ครั้นเวลาสามยามเศษ พระเยซูจึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวก 14:26 เมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาบนทะเล เขาก็ตกใจนัก พูดกันว่า “เป็นผี” เขาจึงร้องอึงไปเพราะความกลัว 14:27 ในทันใดนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงชื่นใจเถิด คือเราเอง อย่ากลัวเลย” 14:28 ฝ่ายเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าเป็นพระองค์แน่แล้ว ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์” 14:29 พระองค์ตรัสว่า “มาเถิด” เมื่อเปโตรลงจากเรือแล้ว เขาก็เดินบนน้ำไปหาพระเยซู 14:30 แต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัว และเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่า “พระองค์เจ้าข้า ช่วยข้าพระองค์ด้วย” 14:31… Read More »

วิถีแห่งการเรียนรู้‏

กว่าที่เราจะเข้าใจเรื่องแต่ละเรื่อง กว่าที่เราจะได้บทเรียนมาแต่ละบท … บ้างก็ง่ายดาย… แต่ก็มีหลายเรื่องที่ไม่ง่าย และใช้เวลาเนิ่นนานกว่าเราจะเข้าใจ ใน 1 เรื่องก็มีหลายมุมที่เราต้องมอง ต้องคำนึงถึง และเรียนรู้จากมัน พระเจ้ามักจะสอนเรา บางครั้งก็เรื่องเดิมๆแต่ลึกขึ้น กว้างขึ้น มุมมองใหม่มากขึ้น เพราะการที่เรามองอะไรเห็นเพียงด้านเดียว อาจทำให้เราพลาดในอีกด้านหนึ่ง และมันสะท้อนออกมาว่าเรามีความเป็นผู้ใหญ่ มีคุณสมบัติมากน้อยเพียงใด และมันเป็นตัวชี้วัดความเติบโตกับพระเจ้าด้วย ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราทุกคน แม้แต่เด็กทารกที่เพิ่งเกิดไปจนถึงวัยชรา หรือวันสุดท้ายของชีวิต แม้แต่คนรวยไปถึงคนที่จนที่สุด…ไม่เว้นแม้แต่คริสเตียนอย่างเรา ใครก็ตามที่เรียนรู้มากเขาจะมีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตของเขามาก ในเวลาเดียวกันเขาจะเป็นคนที่มีโอกาสผิดพลาดได้มากด้วยเช่นกัน เพราะบทเรียนที่ดีหลายๆบทมักมาจากความผิดพลาดเหล่านั้น คนที่พร้อมจะลุกขึ้นเมื่อความผิดพลาดเข้ามาถึงก็มีแนวโน้มที่จะเรียนรู้ มากกว่า 1. บทเรียนแห่งชีวิตมักจะไม่อยู่ในหนังสือที่เราอ่านหรือสิ่งที่เราเรียน แต่บทเรียนที่ดีมักมาจากประสบการณ์ตรงของเรา และหากเราเรียนรู้สิ่งนั้นจากพระเจ้าเราจะเป็นคนที่มีเกราะป้องกันฝ่ายวิญญาณด้วย 2. บทเรียนบางบทใช้เวลายาวนานกว่าเราจะเข้าใจมัน บางบทใช้เวลาทั้งชีวิตกันเลย แต่บทเรียนทุกบทต้องเทียบโดยพระคำของพระองค์  เพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้กรอบและแนวในการเดิน และไม่เตลิดไปไกลจนไม่รู้ตัว 3. บางครั้งเราต้องอาศัยความอดทนอย่างมากที่จะเรียนรู้ในทางที่ถูกต้องจากพระเจ้า เพราะมนุษย์มักวิ่งแซงพระองค์เสมอและนั่นคือปัญหาใหญ่ของการเรียนรู้ หรือเรียกว่าอุปสรรคขัดขวางการเรียนรู้ 4. มีท่าทีและอุปนิสัยหลายอย่างที่ไม่สามารถทำให้เราเรียนรู้ได้ หรือมักทำให้เราก้าวไม่พ้นจุดเดิม เราจึงเรียนรู้บทต่อไปไม่ได้ เช่น ความหยิ่ง ความอิ่มตัว ความกลัว(ที่จะก้าวไปข้างหน้า)…. 5. อย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะมันเท่ากับเราสต๊าฟชีวิตหรือแช่งแข็งตัวของเราไว้แค่จุดนั้น 6. สิ่งที่ดีที่สุดและไวที่สุดสำหรับการเรียนรู้คือ… Read More »