Tag Archives: อยู่ฝ่ายผู้ใด

อยู่ฝ่ายผู้ใด

ผู้คนในยุคพระเยซูต่างก็ไม่รู้แน่ชัดว่า “พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้จริงหรือไม่?” … พวกเขารอคอยพระผู้ช่วย จากความรู้ ความเข้าใจที่ถูกส่งต่อๆ กันมา จากรุ่นสู่รุ่น , จากบรรพบุรุษ และ ประเพณีคำสอนที่ตกทอดต่อๆ กันมา อีกทั้งจากบัญญัติที่ทุกคนต่างได้ร่ำเรียน สะสมพระคำไว้ ซึ่งความสามารถในการตีความ ก็คงไม่พ้นกรอบความจำกัด และ การคาดคิด ตามรูปแบบของมนุษย์ผู้จำกัด เมื่อครั้งพระเยซูทรงปรากฏพระองค์เอง และ ทำสิ่งต่างๆ .. ทั้งเทศนา , สั่งสอน , ทำหมายสำคัญ , การอัศจรรย์ , … สิ่งต่างๆ ได้เกิดขึ้นตามคำพยากรณ์ เป็นที่เห็นแจ้ง และ ประจักษ์แก่ทุกคนในขณะนั้นดี แต่มีกลุ่มคนที่แบ่งแยกออกเป็น 3 ประเภท 1.    สาวก และ ผู้เชื่อ – คนประเภทนี้เชื่อในสิ่งที่พระเยซูทรงทำ พวกเขาก็มีความจำกัด เฉกเช่นเดียวกับผู้อื่น ความรู้ ความเข้าใจ อยู่ในกรอบ และ รูปแบบของมนุษย์ แต่การเปิดออกของพวกเขามีมากกว่า… Read More »