Tag Archives: อธิษฐานในนามพระเยซู

คำอธิษฐาน‬ :: ‪พระคริสต์นำการคืนดี‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงเริ่มต้นความสัมพันธ์ดี ขอบพระคุณทรงยามวายพระชนม์บนกางเขน เพื่อปวงมนุษย์ ทรงนำการคืนดีกลับมายัง > บิดากับบุตร ทรงนำการคืนดีกลับมาสู่ > พี่น้อง ชาย หญิง ทรงนำการคืนดีกลับมาถึง > เพื่อนพ้อง และญาติมิตร ทรงนำการคืนดีกลับมายัง > บ้านเรือน ทุกหนแห่ง ทรงทลายกำแพงแห่ง > ความบาดหมาง และหมางเมิน ทรงนำเราทั้งหลายกลับมาสู่ >> พระที่นั่ง องค์พระบิดา ข้าแต่พระเจ้า… ด้วยโลหิตบนกางเขน : การคืนดีจึงกลับคืน ด้วยความรักของพระเจ้า : ทรงรักษาส่วนที่บาดเจ็บ ด้วยอ้อมกอดอันอบอุ่น : ทรงเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย ด้วยทรงใส่พระทัย : จึงรื้อฟื้นการคืนดีให้มนุษย์ ด้วยพระเมตตา : ทรงลงมาบังเกิด เพื่อนำการคืนดีมายังโลก ด้วยทรงระลึกถึงพระสัญญา : ทรงรักษาด้วยพระลักษณะทรงสัจจริง ด้วยการวายพระชนม์บนกางเขน :: ได้ทำลายกำแพงสูงที่ขวางกั้นการคืนดี ด้วยน้ำพระทัยที่งดงาม : ทรงเรียกเราทั้งหลายให้คืนดีกันและกัน โอ้…… Read More »

คำอธิษฐาน : ‎เชื่อมั่นในการทรงนำและทรงรับรอง‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงนำ เมื่อทรงนำย่างเท้า >> จะทรงประคองเท้าไม่ให้กระแทกหิน… เมื่อทรงนำทาง >> จะทรงจัดเตรียมสิ่งดีๆ ไว้ในทางเบื้องหน้า… เมื่อทรงนำ >> จะทรงเจิมด้วยสิทธิอำนาจใส่ให้ในมือ… เมื่อทรงนำ >> จะทรงรับรองทุกย่างก้าวที่เชื่อฟัง… เมื่อทรงนำ >> จะทรงตามพระสัญญาให้เป็นจริง… ข้าแต่พระเจ้า… ขอทรงขยายใจ ; กล้าหาญและเข้มแข็ง ขอทรงเสริมแรง ; ให้แข็งแกร่ง ขอทรงเจิมสติปัญญา ; ความล้ำลึก ให้เข้าใจ ขอทรงเพิ่มเติมส่วนที่ขาด ; ให้เติมเต็ม ขอทรงเมตตาสำแดง ; ทางต้องเดิน ขอทรงประคองย่างเท้า ; ให้ปลอดภัย ขอทรงยื่นพระหัตถ์ช่วยกู้ ; ยามพลาดพลั้ง ตกใจกลัว ขอทรงเปลี่ยนใจใหม่ ; ให้มั่นคงในพระคริสต์ ขอทรงโอบกอด อุ้มชู ; ท่ามกลางภัยอันตราย ขอทรงปราบศัตรู ; ให้อยู่ใต้พระบาท ขอทรงสำแดงพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ ; ด้วยหมายสำคัญอัศจรรย์… Read More »

คำอธิษฐาน : ขอการปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย

“ข้าแต่พระเจ้า… ขอพระสิริของพระองค์และความรักแห่งกางเขน ปกคลุมผืนแผ่นดินโลก ขอทรงปกป้องข้าพระองค์ทั้งหลายจากคนร้าย สัตว์ร้าย สถานการณ์ร้าย โรคร้าย สิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ขอเหวี่ยงให้ไกลห่างดั่งตะวันตกกับ ตะวันออก ขอปกป้องร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ความคิด ครอบครัว บุคคลที่รัก วัตถุที่ถือครอง การเงิน การงาน คริสตจักร ขอพระสิริของพระองค์ครอบครอง โดยนามพระเยซูคริสต์ เอเมน” ♥ ♥ ♥   090714