Tag Archives: อธิษฐานขอมอบแผนการณ์แด่พระเจ้า

คำอธิษฐาน :: ขอมอบแผนการณ์ความคิดแด่พระเจ้า

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงเป็นคำตอบของลิ้น โอ้… ขอโปรดทรงฟังเสียงร้องทูล… ขอทรงชันสูตรใจภายใน… ขอทรงพิสูจน์ความปรารถนา และต้องการ… ขอทรงเงี่ยพระกรรณ (หู) ฟังเสียงจากภายในลึกๆ… ขอทรงพินิจแผนงานและความใฝ่ฝัน… โอ้… บัดนี้ ขอมอบถวายแผน ; ทั้งสิ้นแด่พระเจ้า ขอมอบแผนการณ์เพื่อพรุ่งนี้ ; ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ ขอมอบความปรารถนา และต้องการ ; แด่พระเจ้า ขอมอบความคาดหมายและใฝ่ฝัน ; ไว้แทบพระบาท ขอมอบความทุกข์ร้อน ; ไว้ในพระหัตถ์ที่ช้อนรับและช่วยกู้ ขอมอบความวิตก ; ไว้ที่เบื้องพระบาทอันทรงคุณ ขอมอบความกังวล (ตามธรรมดาโลก) ; ไว้ในพระหัตถ์ทรงรื้อฟื้น ขอมอบทางทั้งสิ้น ; ไว้เพื่อพรุ่งนี้จะราบรื่น ขอมอบใจทั้งหมด ; ไม่ปันเก็บไว้เพื่อสิ่งใด ขอมอบทั้งชีวิต ; ไว้ในแผนการณ์ของพระเจ้า โอ้… พระองค์เจ้าข้า สิ่งจำเป็น << ขอทรงประทานให้ สิ่งขาดอยู่ << ขอทรงเพิ่มเติมให้ สิ่งไม่พอ <<… Read More »