Tag Archives: หุ้นส่วน

แค่มองตา ไม่ต้องมีคำพูดใดๆ‏

ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ามีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเวลาแต่ละช่วงของชีวิตเรา … บางเวลาพระองค์เป็นพ่อ บางเวลาเป็นจอมกษัตริย์ บางทีก็เป็นสหาย บ้างก็เป็นหุ้นส่วน….อีกมากมาย ในแต่ละรูปแบบนั้นเราจะค้นพบบางสิ่งซึ่งเป็นพระพรด้วยเสมอ เคยมีบ้างไหม? บางเวลาที่พระองค์ไม่ต้องตรัสสิ่งใดกับเราเลย… แค่มองตาเรา เราก็รู้ความต้องการของพระองค์ เป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้ว่า…พระองค์ไม่จำเป็นต้องตรัสสิ่งใดหรืออธิบายอะไรยืดยาวเพื่อให้เราเข้าใจ แต่เราสามารถเข้าใจได้ในทันที เหมือนดั่งคนรู้ใจที่ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากก็มีบางสิ่งสื่อถึงกันได้อยู่ แล้ว อาจด้วยการรู้จักและคุ้นเคยกันมากเสียจนไม่ต้องบอกกล่าวก็รู้ได้เลย บางเวลาพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นกับเรา…และถ้าเราสังเกตุดีๆ พระองค์ก็อยากที่จะให้เราเป็นเช่นนั้นด้วยเช่นกัน ที่พระองค์ไม่ต้องสำแดงหรือย้ำหนักย้ำหนากับเรา เราก็พร้อมจะเข้าใจและตอบสนองได้ทันที หากเราพัฒนาความสัมพันธ์มาถึงจุดนั้นแสดงว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้มากขึ้นแล้ว หลายครั้งเราเรียกร้องหลายสิ่งหลายอย่างกับพระเจ้าเสียจนมันแทบจะกลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งในความสัมพันธ์ที่เราจะหยิบยื่นให้พระองค์ได้ แต่ในขณะเดียวกันหากเราโตพอที่จะคิดถึงพระองค์บ้าง เราจะรู้และเข้าใจว่า พระองค์ก็ต้องการเช่นนั้นจากเรา   ลักษณะความสัมพันธ์ 1. พระเจ้าเป็นพ่อ = ฝ่ายให้ :: เราเป็นลูก = ฝ่ายรับ 2. พระเจ้าเป็นเจ้านาย = อยู่ข้างหน้า :: เราเป็นทาส = เราตาม 3. พระเจ้าเป็นสหาย หุ้นส่วน = ทั้งให้และรับ :: เราเป็นสหายและหุ้นส่วน = ทั้งให้และรับ >> เดินไปด้วยกัน ….… Read More »