Tag Archives: หินสะดุด

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎ไม่เป็นหินสะดุดผู้ใด‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… ขอสารภาพบาปผิดที่ชีวิตเป็นเหตุให้ผู้อื่นสะดุดล้ม หลายครั้งไม่ทันระวังตน ให้รอบคอบ หลายเรื่อง คิดเพียงแค่ด้านเดียว หลายสิ่ง มองข้าม ใจความหลัก หลายอย่าง ต้องกลับใจใหม่ ต่อพระพักตร์ ขอทรงชำระใหม่ และสอนทางชอบพระทัย ขอทรงสร้างให้งดงามเพื่อพระองค์ ขอทรงให้รู้ถึงทางน้ำพระทัยที่ควรเดิน โอ้… บรรดาธรรมิกชนเอ๋ย จงระวังทางของตน ; ที่จะไม่เป็นเหตุสะดุด จงใคร่ครวญชีวิตตน ; ที่จะเป็นเกลือและแสงสว่าง จงพินิจทางที่เดิน ; จะไม่ขวางกั้น ทางพระพรของผู้อื่น จงรักษาทางของตน ; ให้อยู่ในมรรคาของพระคริสต์ จงยึดไว้ ; ที่ชอบตามพระทัยพระบิดา จงถวายเกียรติแด่ ; พระบิดาในทางแคบ จงอย่าเป็นเหตุ ; ให้ผู้อื่นสะดุดล้ม โอ้… บรรดาผู้ล้มลงเอ๋ย!!! จงลุกขึ้น : ด้วยพระคุณที่ช้อนรับของพระเจ้า จงมองดู : ที่องค์พระเจ้าของท่านเถิด จงวางไว้ : สิ่งไร้ซึ่งความสมบูรณ์ จงให้โอกาส : ผู้ที่ทำผิดพลาดให้ได้เห็น จงรู้ไว้… Read More »