Tag Archives: วันอีสเตอร์

คำอธิษฐาน‬ :: เนื่องใน‎วันอีสเตอร์‬

‎“สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า… นี่แหนะ!!! แม้ความตาย : ก็ไม่สามารถกักขัง พระองค์ได้ แม้อุโมงค์หนา : ก็ไม่สามารถปิดกั้น ความยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ แม้อำนาจใหญ่ : ก็ไม่สามารถหยุดยั้ง ความรักแสนประสริญของพระองค์ แม้บาปใด : ก็ไม่สามารถพราก พระคุณของพระคริสต์ไปได้ ด้วยว่าทรงวายพระชนม์บนกางเขน >> เพราะรักที่ยิ่งใหญ่ << เพื่อมวลมนุษย์ ด้วยว่าทรงฟื้นคืนพระชนม์ >> เพราะฤทธาที่ยิ่งใหญ่ << เพื่อทุกสายตาจะได้เห็น ด้วยว่าอุโมงค์ว่างเปล่า >> เพราะทรงฟื้นคืนพระชนม์ << เพื่อผู้ที่เชื่อและวางใจ ด้วยว่าทรงปรากฏต่อหน้าคนทั้งปวง >> เพราะสัจจะที่ทรงตรัส << เพื่อปลดปล่อยความเป็นไท ด้วยว่าเสด็จไปบนฟ้าสวรรค์ >> เพราะทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ << เพื่อจะเสด็จกลับมารับเราทั้งหลาย ในอีกครา โอ้… แผ่นดินโลกเอ๋ย!!! เจ้าประจักษ์แน่แล้ว ว่า ; “พระคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนม์” อุโมงค์ว่างเปล่า ยืนยันว่า ; “ทรงพระชนม์อยู่” การปรากฏกายแก่สาวก… Read More »

คำอธิษฐาน‬ : เนื่องใน‎วันอีสเตอร์‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ‪#‎ผู้ทรงพระชนม์อยู่‬ ความตายไม่อาจมีชัยเหนือพระองค์*** ชัยชนะบังเกิดแก่คนทั้งปวงที่เชื่อและวางใจ*** อุโมงค์ว่างเปล่ายืนยันการเป็นอยู่ของพระองค์*** ชัยชนะนิจนิรันดรสำแดงแก่คนทั้งปวง*** ทรงยอมวายพระชนม์เพื่อเราบนไม้กางเขนทรงรับความอับอาย เพื่อเราทั้งหลายจะรอดปลอดภัย*** ทรงฟื้นขึ้น เพื่อมอบชัยชนะและฤทธิ์เดชแก่ผู้เชื่อ*** ทรงไถ่ : จากบาปผิด ชำระทั้งสิ้นให้หมดจด ทรงหยิบยื่น : โอกาสเริ่มต้นใหม่ให้เสมอ ทรงช่วยกู้ : ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระคุณ ทรงกระทำสำเร็จแล้ว : บนกางเขน ทรงใส่อาวุธ : แห่งชัยชนะด้วยฤทธาบนกางเขน ทั้งโรคภัย ความบาปผิด คำแช่งสาป ศัตรูร้าย ถูกขนาบสิ้นซากแล้วบนกางเขน ทรงเป็นขึ้น : ทำให้เห็นศัตรูร้ายพ่านยับเยิน ทรงฟื้นคืนพระชนม์ พร้อมชัยชนะ : เหนือเนื้อหนังทรงรับไว้ด้วนบาดแผล ทรงไถ่ : ออกพ้นจากบาปทั้งปวง ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต ทรงคืน : วิถีที่ชอบธรรม เสรีภาพในสัจจะด้วยการไถ่ ทรงทำให้สำเร็จ ครบถ้วน : ด้วยการวายพระชนม์และฟื้นขึ้น ทรงประกาศชัยชนะ : ด้วยอุโมงค์ที่ว่างเปล่า… Read More »