Tag Archives: รักพระเจ้าสุดใจ

คำอธิษฐาน‬ :: ‪รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิด‬

“โอ้….ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย จงรักพระเจ้าของเจ้า ด้วยสุดจิต สุดใจ สุดกำลังและความคิด จงอย่าปันใจให้สิ่งใด จงอย่าแบ่งใจให้ใครอื่น จงอย่าให้ใจกับสิ่งแค่ชั่วคราว จงอย่าหันใจหนีไปจากพระบัญญัติ จงอย่ามอบใจให้พระอื่น รูปเคารพ ข้าแต่พระเจ้า… พระองค์ผู้ทรง ; เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่นามเดียว พระองค์ผู้ทรง ; ดำรงอยู่นิรันดร พระองค์ผู้ทรง ; สำแดงรักอันแสนมั่นคง พระองค์ผู้ทรง ; สำรวจและชันสูตรจิตใจ วิญญาณ ภายใน พระองค์ผู้ทรง ; สัพพัญญู พระองค์ผู้ทรง ; สำแดงพระเมตตา พระคุณ ไม่ขาดสาย พระองค์ผู้ทรง ; เคียงข้างทุกเวลา พระองค์ผู้ทรง ; อยู่สูงเหนือความเข้าใจ (อันจำกัดของมนุษย์) พระองค์ผู้ทรง ; รักษาทุกพระสัญญา พระองค์ผู้ทรง ; เป็นพระผู้เลี้ยงแสนดีเลิศ พระองค์ผู้ทรง ; ล้อมรอบบุตรพระองค์ด้วยพระสิริ พระองค์ผู้ทรง ; ให้โอกาสกลับใจใหม่ทุกเวลา พระองค์ผู้ ;… Read More »

บัญญัติที่ใหญ่ที่สุด

มธ.22 : 36-40 36“ท่านอา‌จารย์ในธรรม‍บัญญัตินั้นพระ‍บัญญัติข้อไหนสำคัญที่‍สุด?” 37พระ‍เยซูทรงตอบเขาว่า“ ‘จงรักองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่าน’และด้วยสุดความคิดของท่าน 38นั่นแหละเป็นพระ‍บัญญัติข้อสำคัญอันดับแรก 39ข้อที่สองก็เหมือน‍กันคือ‘จงรักเพื่อน‍บ้านเหมือนรักตน‍เอง’ 40ธรรม‍บัญญัติและคำของผู้‍เผย‍พระ‍วจนะทั้ง‍หมดก็ขึ้นอยู่กับพระ‍บัญญัติสองข้อนี้” (มก.12:28-34 ; ลก.10:25-28) ไม่มีบัญญัติใดใหญ่กว่าทั้ง 2 ข้อนี้ หากไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไร? ให้อิงกลับมาที่ 2 ข้อนี้ก่อน เพื่อลดช่องทางเลือกให้แคบลง แท้จริงในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน มีหลายสิ่งเข้ามาให้เลือก ให้ตัดสินใจอยู่เสมอๆ บางสิ่งขาวดำ เลือกได้ชัดเจนไม่ยาก แต่บางสิ่งไม่มีเส้นชัดเจนขนาดนั้น ไม่มีอะไรถูก หรือ ผิด เพียงแต่อยู่ที่การลำดับความสำคัญ และ การให้น้ำหนักต่างหาก!! หากเราให้น้ำหนักกับสิ่งใดลงไป นั่นย่อมสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่จะกลับมาถึงเรา พระเยซูทรงชี้แนะอย่างชัดเจนว่า ในท่ามกลางบัญญัติหลายข้อของพระเจ้า ข้อที่สำคัญที่สุด คือ รักพระเจ้าสุดจิต สุดใจ สุดกำลัง ความคิด ดังนั้นไม่ว่าจะเลือก หรือ จะทำอะไร หากอิงข้อนี้เป็นอันดับแรก ย่อมทำให้เราสามารถรู้คำตอบว่าสิ่งใดคือ “น้ำพระทัยพระเจ้า” ได้ง่ายที่สุด … ตัวเลือกของเรานั้น มาจากคำว่า “รักพระเจ้าสุดจิต สุดใจ สุดกำลัง ความคิด”… Read More »