Tag Archives: ระบายอารมณ์

การด่าทอ

การด่าทอเป็นเพียงแค่การระบายอารมณ์ของตนให้พุ่งออกไปปะทะผู้อื่น เพื่อให้ตนเองดูดีขึ้นและยกระดับคุณค่าของตน ด้วยการทำร้ายผู้อื่นด้วยคำด่า คำหยาบคาย คำดูหมิ่น คำสบประมาท คำที่ทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ… เป็นการแสดงว่า “ตนเหนือกว่า” จึงขุดเอาคำที่เหยียบย่ำจิตใจส่วนที่ชอกช้ำให้โผล่ขึ้นมา แต่หารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้ว ยิ่งด่าทอ ยิ่งหยาบคาย ยิ่งสบประมาท ผู้อื่นมากเท่าไร ก็ยิ่งลดระดับความสูงส่งและมีเกียรติในสายตาผู้อื่นมากเท่านั้น อันเนื่องจาก ไม่สามารถควบคุมลิ้นของตนได้ สภษ.17:27-28 27บุค‌คลที่ยับ‍ยั้งถ้อย‍คำของเขาเป็นคนมีความรู้ และบุค‌คลผู้มีจิต‍ใจเยือก‍เย็นเป็นคนมีความเข้า‍ใจ 28แม้คน‍โง่หากนิ่งเสียก็นับ‍ว่ามีปัญญา เมื่อเขาปิดปากของตนก็นับ‍ว่ามีความคิด หลายครั้งการดำเนินชีวิตบนโลกที่เสียเปรียบ มักทำให้เกิดการต่อสู้เพื่อปะทะให้เห็นว่า “ตนเองก็แน่เหมือนกัน” ออกมาในรูปแบบของการด่าทอ ดูเหมือน “ตนเองจะเหนือกว่า” แต่ท้ายที่สุดกลับส่งผลเสียโดยตรงกลับมาที่ตน สดด.34:13-14 13ก็จงระวังลิ้นของเจ้าจากความชั่ว และอย่าให้ริม‍ฝี‍ปากพูดล่อ‍ลวง 14จงหันจากความชั่ว และจงทำความดี จงแสวงหาสันติ‍ภาพ และจงติด‍ตามมันไป ยก.3:9-10 9เราสรร‌เสริญองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าและพระ‍บิดาด้วยลิ้นนั้น และเราก็แช่ง‍ด่ามนุษย์ผู้ที่พระ‍เจ้าทรงสร้างตามพระ‍ฉายาของพระ‍องค์ด้วยลิ้นนั้น 10คำสรร‌เสริญและคำแช่ง‍ด่าออกมาจากปากเดียว‍กัน พี่‍น้องของข้าพ‌เจ้า อย่าให้เป็นอย่าง‍นั้น ลนต.24:13-16 13พระ‍ยาห์‌เวห์ตรัสกับโม‌เสสว่า 14“จงนำผู้ที่แช่ง‍ด่านั้นออก‍มาจากค่าย ให้บรร‌ดาผู้ที่ได้‍ยินคำแช่ง‍ด่า เอามือของตนวาง‍ไว้บนศีรษะของเขา และให้ชุม‌นุม‍ชนเอาหินขว้างเขาให้ตาย 15และจงกล่าวแก่คนอิสรา‌เอลว่า ผู้‍ใดแช่ง‍ด่าพระ‍เจ้าของเขา ผู้‍นั้นจะต้องได้รับ‍โทษบาป 16ผู้‍ใดเหยียด‍หยามพระ‍นามพระ‍ยาห์‌เวห์จะต้องถูกลง‍โทษถึงตาย ให้ชุม‌นุม‍ชนขว้างเขาเสียให้ตาย คนต่าง‍ด้าวหรือชาว‍เมืองก็ดี… Read More »