Tag Archives: พัฒนาชีวิตคริสเตียน

พัฒนาชีวิตสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์

ชีวิตคนเรามีหลายด้าน หลายองค์ประกอบ … เมื่อใดก็ตามที่เรามุ่งเน้นเพียงแค่อย่างเดียว เมื่อนั้นความบิดเบี้ยว >> จะนำพาไปสู่วังวนเดิมๆ ที่ไม่อาจก้าวข้ามไปถึง step ที่สูงขึ้น หรือ ก้าวไม่พ้นจากจุดเดิมๆ ~ เพราะบางสิ่งไม่ได้เกิดขึ้น ด้วยมุมเดียว ด้านเดียว~ เพราะบางครั้งที่ไปต่อไม่ได้ เพราะสุดทางแล้ว การเดินกับพระเจ้า หรือ การใช้ชีวิตก็ตามแต่ … จำเป็นต้องเรียนรู้ และ เข้าใจในหลากหลายมุม เพื่อจะก้าวต่อไปข้างหน้าการเติบโตขึ้น .. คือ “การที่เราต้องขยายชีวิตออก ทั้งมุมมอง และ พัฒนาการด้านต่างๆ” หากแต่เรายึดสิ่งเดิมๆ ประสบการณ์เดิมๆ ไว้ โดยไม่พัฒนาสิ่งอันใดต่อไปเลย .. สิ่งที่เคยมี , เคยเป็น , เคยได้รับ >>> ก็เป็นเพียงแค่ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต มันไม่สามารถคงทนตลอดไป ด้วยเหตุผลที่ว่า “ตัวเราเองไม่สามารถรักษาระยะได้” . การรักษาประสบการณ์ต่างๆ ไว้ให้คงทนกับเรายาวนาน คือ “การรักษาเงื่อนไขที่ทำให้สำเร็จนั้นไว้ให้ได้”~ บางคนฝันหวานถึง “การเจิมที่เคยได้รับ” (แต่หลงลืมมาตรฐานความสดใหม่)~… Read More »

คำอธิษฐาน : ในทุกๆ เช้า

“จิตวิญญาณเอ๋ย… จงแช่มชื่นเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าผู้แสนดีเถิด*** ♥ ข้าพระองค์ทั้งหลายตื่นขึ้นเพื่อจะสรรเสริญพระนามของพระเจ้า ♥ ทุกๆ ย่างก้าวที่เท้าเหยียบย่ำ ใจภายในเรียกร้องหาแต่พระองค์ที่จะทรงนำ ♥ ทุกๆ นาทีที่มือยื่นออกไป ปรารถนาจะยกชูนามของพระองค์ ♥ ขอโปรดทรงอวยพระพรย่างก้าวของบรรดาผู้ที่เสาะและแสวงหาพระองค์ ♥ เพราะทรงสัญญาไว้ว่า … “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน ด้วยว่าผู้ใดแสวงหาก็จะพบ ผู้ใดขอก็จะทรงให้ ผู้ใดเคาะพระองค์จะทรงเปิดออก” ♥ โอ้… บัดนี้ขอทรงนำเช่นนั้นแก่ชนชาติคนของพระองค์ด้วยพระคุณอันแสนสดใหม่และล้ำเลิศในแต่ละวันด้วยเถิด ข้าพเจ้าร้องทูลด้วยความมั่นใจในพระนามองค์ พระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”   260814