Tag Archives: พัฒนาการชีวิตคริสเตียน

ปรัชญาต่างๆ

จงระวังให้ดี อย่าให้ค่านิยม ปรัชญาใดๆ บนโลกเข้ามาแทนที่พระวจนะของพระเจ้า ด้วยว่าพระวจนะ ทรงพลานุภาพและได้รับการรับรองจากพระเจ้าเป็นแน่ เพราะพระเจ้าทรงตรัสด้วยพระโอษฐ์ (ปาก) ของพระองค์เอง และมอบให้เราด้วยพระหัตถ์ (มือ) ของพระองค์เอง 2 ทิโมธี 3:16-17 16พระ‍คัมภีร์ทุกตอนได้รับการดล‍ใจจากพระ‍เจ้า และเป็นประ‌โยชน์ในการสอน การตัก‍เตือนว่า‍กล่าว การแก้‍ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบ‍ธรรม 17เพื่อคนของพระ‍เจ้าจะมีความสามารถและพรัก‍พร้อมเพื่อการดีทุก‍อย่าง ข้อคิด ปรัชญาต่างๆ บนโลก มีหลายสิ่งหลายอย่างดีจริง แต่ไม่อาจนำมาทดแทนหรือแทนที่พระวจนะของพระเจ้าได้ ข้อคิดเชิงปรัชญาเหล่านั้นสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับบางคนได้ในบางเวลา มันไม่สามารถเป็นสูตรสำเร็จได้ เพราะไม่มีการรับรองใดๆ จากผู้ใดเลย เป็นเพียงประสบการณ์หนึ่ง แง่คิดหนึ่ง ของบางกลุ่มคนในบางเวลาเท่านั้น ซึ่งหากใครทำตามย่อมได้ประโยชน์ร่วมบ้าง แต่พระวจนะพระเจ้าเป็นจริงสำหรับทุกคน ทุกยุค ทุกสมัย ไม่ว่าใครที่นำไปทำตามย่อมเกิดผล และได้รับการรับรองจากพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงรับรองพระดำรัสของพระองค์เอง คนในโลกมากมายต่างฉงนสนเท่ห์ในความอัศจรรย์เหล่านี้ จึงได้มีการศึกษา ค้นคว้า และทำตามพระบัญญัติหลักการของพระเจ้า นำไปประยุกต์ใช้ในงานและบริบทของตน แม้พวกเขายังไม่เชื่อในพระเจ้า แต่ก็ได้รับการรับรองให้เกิดผลอยู่ดี เช่น … หลักการหว่าน การเก็บเกี่ยว หลักการให้เกียรติบิดามารดา เพื่อไปดีมาดีบนแผ่นดินโลก หลักการความสัตย์ซื่อ แต่หลายครั้งคริสเตียนกลับสวนกระแสความจริงที่พระเจ้าตั้งไว้ในมือ… Read More »

ชีวิตคริสเตียนกับสิ่งที่ต้องเติบโตขึ้น 3 ด้าน

แท้จริงชีวิตคริสเตียนต้องเติบโตขึ้นอย่างสมดุลย์ทั้ง 3 ด้านนี้ การโตเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นผลฉุดรั้งให้หยุดการเจริญเติบโตส่วนอื่นๆ ด้วย ภาพ : ต้นไม้ต้องเกิดผล ทั้ง 3 ส่วน 1. ราก 2. ต้นและใบ 3. ดอกและผล หากการโตเป็นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งย่อมมีผลดึงส่วนอื่นๆ ไม่ให้โตด้วย หากใบและต้นโตแต่รากไม่โตย่อมส่งผลให้จำกัดขนาดการเกิดผลด้วย , หากรากเติบโตแข็งแรงย่อมส่งผลต่อส่วนอื่นๆ ด้วย , แต่หากส่วนอื่นๆ ไม่รับไม่ดูดซึมก็จำกัดการเกิดผลเช่นกัน   ชีวิตคริสเตียนกับสิ่งที่ต้องเติบโตขึ้น 3 ด้าน   สิ่งที่ต้องเติบโตขึ้น 3 ด้าน ของชีวิตคริสเตียน 1. ความเชื่อ ♣ คนที่ไม่ยอมเติบโตขึ้นในความเชื่อ ก็เปรียบเสมือนเฒ่าทารกฝ่ายวิญญาณ แม้รู้มาก เดินกับพระเจ้านานวัน เคยมีประสบการณ์มามากมาย แต่ก็ไม่ส่งผลให้ความเชื่อเติบโตขึ้น โดยปกติวันเวลาย่อมทำให้คนเราเติบโตขึ้น ขนาดต่างๆ ย่อมต้องพัฒนามากขึ้น เช่น อายุ , ความรู้ความเข้าใจ , อายุความเชื่อ , ความรู้จากปกติชีวิต (ผ่านคำเทศน์… Read More »

กระบวนการสร้างของพระเจ้า

—> รู้ —> เข้าใจ —> เป็นชีวิต —> = แสวงหา การแสวงหาพระเจ้าเป็นพื้นฐานในการเริ่มต้นและก้าว step ต่อไปมากขึ้น พระเจ้าจะเปิดเผยให้เราได้รับรู้ก่อน ไม่ว่าจะการสำแดง การสอน ข้อมูล หรือทางใดก็ตาม (วิธีการของพระเจ้าแล้วแต่คนนั้นๆ ที่เหมาะสม) หลังจากได้รู้แล้วการแสวงหาพระเจ้าต่อไปจะเป็นการนำสู่กระบวนการต่อไป คือ กระบวนการของความเข้าใจในสิ่งที่รู้ ซึ่งพระเจ้าจะสอนเรามากขึ้น ผ่านสารพัดสิ่งในชีวิต เช่น สถานการณ์ จนกระทั่งเราเกิดความเข้าใจในสิ่งที่รู้ เพื่อเปลี่ยนกระบวนการความรู้ที่สมองเป็นกระบวนการความเข้าใจที่จิตใจ เมื่อความเข้าใจเกิดขึ้น หากเรายังไม่หยุดที่จะแสวงหาต่อไป จะนำเราก้าวเข้าสู่กระบวนการเป็นชีวิต จากความรู้ที่สมอง เป็นความเข้าใจที่ใจ และจะกลายเป็นธรรมชาติชีวิตที่เป็นทุกส่วนหรือส่วนหนึ่งของชีวิต   กระบวนการสร้างของพระเจ้า ** ข้อสังเกตุ ทุกกระบวนการต้องมีการแสวงหาเป็นพื้นฐานหลักเพื่อก้าวไปต่อ เพราะใจที่แสวงหาทำให้ได้รับมากยิ่งขึ้น และการไม่หยุดนิ่งที่จะแสวงหา นำพาไปสู่กระบวนการที่สูงขึ้นจนได้มาซึ่งการเป็นชีวิต เมื่อเราแสวงหาพระเจ้า นั่นหมายถึงพระองค์จะสามารถทำงานในเราได้มากขึ้น เพราะเป็นการเปิดประตูต้อนรับพระองค์ในส่วนนั้นๆ 10/12/2013 12:43