Tag Archives: พระเยซูฟื้นพระชนม์

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎พระเยซูทรงพระชนม์อยู่‬

‎“โอ้… นี่แหนะ!!! องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์อยู่ ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงเป็นอยู่ วานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิตย์ ขอบพระคุณ ; ความรักอันมั่นคง >> ตั้งแต่เริ่มแรกสร้างโลก ขอบพระคุณ ; ทรงตั้งสิ่งดีไว้ >> ตั้งแต่ก่อนบังเกิด ในครรภ์มารดา ขอบพระคุณ ; ทรงนำกลับคืนดี >> กับพระบิดา ขอบพระคุณ ; ทรงสำเร็จบนกางเขน >> เพื่อเราทั้งหลาย ขอบพระคุณ ; ทรงฟื้นคืนพระชนม์ออกจากอุโมงค์ >> ด้วยชัยชนะแห่งชีวิต ขอบพระคุณ ; ทรงเสด็จสู่เบื้องสูง >> เพื่อจัดเตรียมแผ่นดินสวรรค์ นิรันดร ขอบพระคุณ ; ทรงอยู่โดยฤทธาองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ >> ทรงขับเคลื่อน ขอบพระคุณ ; ทุกพระพร >> เทลงมาอย่างหลั่งไหล และล้นหลาม ตามจำเป็น เกินต้องการ เต็มความปรารถนา ขอบพระคุณ… Read More »

คำอธิษฐาน‬ : เนื่องใน‎วันอีสเตอร์‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ‪#‎ผู้ทรงพระชนม์อยู่‬ ความตายไม่อาจมีชัยเหนือพระองค์*** ชัยชนะบังเกิดแก่คนทั้งปวงที่เชื่อและวางใจ*** อุโมงค์ว่างเปล่ายืนยันการเป็นอยู่ของพระองค์*** ชัยชนะนิจนิรันดรสำแดงแก่คนทั้งปวง*** ทรงยอมวายพระชนม์เพื่อเราบนไม้กางเขนทรงรับความอับอาย เพื่อเราทั้งหลายจะรอดปลอดภัย*** ทรงฟื้นขึ้น เพื่อมอบชัยชนะและฤทธิ์เดชแก่ผู้เชื่อ*** ทรงไถ่ : จากบาปผิด ชำระทั้งสิ้นให้หมดจด ทรงหยิบยื่น : โอกาสเริ่มต้นใหม่ให้เสมอ ทรงช่วยกู้ : ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระคุณ ทรงกระทำสำเร็จแล้ว : บนกางเขน ทรงใส่อาวุธ : แห่งชัยชนะด้วยฤทธาบนกางเขน ทั้งโรคภัย ความบาปผิด คำแช่งสาป ศัตรูร้าย ถูกขนาบสิ้นซากแล้วบนกางเขน ทรงเป็นขึ้น : ทำให้เห็นศัตรูร้ายพ่านยับเยิน ทรงฟื้นคืนพระชนม์ พร้อมชัยชนะ : เหนือเนื้อหนังทรงรับไว้ด้วนบาดแผล ทรงไถ่ : ออกพ้นจากบาปทั้งปวง ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต ทรงคืน : วิถีที่ชอบธรรม เสรีภาพในสัจจะด้วยการไถ่ ทรงทำให้สำเร็จ ครบถ้วน : ด้วยการวายพระชนม์และฟื้นขึ้น ทรงประกาศชัยชนะ : ด้วยอุโมงค์ที่ว่างเปล่า… Read More »