Tag Archives: พระเจ้าเคียงข้าง

อยู่ฝ่ายผู้ใด

ผู้คนในยุคพระเยซูต่างก็ไม่รู้แน่ชัดว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้จริงหรือไม่ … พวกเขารอคอยพระผู้ช่วยจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกส่งต่อๆ กันมา จากรุ่นสู่รุ่น จากบรรพบุรุษ และประเพณีคำสอนที่ตกทอดต่อๆ กันมา อีกทั้งจากบัญญัติที่ทุกคนต่างได้ร่ำเรียน สะสมพระคำไว้ ซึ่งความสามารถในการตีความก็คงไม่พ้นกรอบความจำกัดและการคาดคิด ตามรูปแบบของมนุษย์ผู้จำกัด เมื่อครั้งพระเยซูทรงปรากฏพระองค์เองและทำสิ่งต่างๆ ทั้งเทศนา สั่งสอน ทำหมายสำคัญ การอัศจรรย์ สิ่งต่างๆ ๆ ได้เกิดขึ้นตามคำพยากรณ์ เป็นที่เห็นแจ้งและประจักษ์แก่ทุกคนในขณะนั้นดี แต่มีกลุ่มคนที่แบ่งแยกออกเป็น 3 ประเภท 1.    สาวกและผู้เชื่อ – คนประเภทนี้เชื่อในสิ่งที่พระเยซูทรงทำ พวกเขาก็มีความจำกัดเฉกเช่นเดียวกับผู้อื่น ความรู้ความเข้าใจในกรอบและรูปแบบของมนุษย์ แต่การเปิดออกของพวกเขามีมากกว่า ตรงที่เขาเปิดใจและเฝ้ารอคอยว่า… “พระผู้ช่วยของเขาจะมารูปแบบใดหนอ?”  เมื่อพระเยซูทำและเป็นในสิ่งที่บัญญัติและคำพยากรณ์ได้บอกไว้ เขาก็พร้อมจะรับพระเยซูเป็นพระเจ้าของเขา – แท้จริงกว่าเขาจะยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องง่าย และ ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นทันทีทันใด แต่เพราะพระเยซูทรงสำแดงพระองค์เองในด้านต่างๆ ให้พวกเขาได้เห็น ได้สัมผัส จนกระทั่งเขามั่นใจได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระเจ้า โดยเทียบเคียงกับสิ่งที่เขารู้มา อ่านมา ศึกษามา จากบัญญัติของพระเจ้า และมันสอดคล้อง เป็นจริง ในตัวของพระองค์เอง 2.    ฟาริสี สะดูสี ธรรมาจารย์ –… Read More »