Tag Archives: พระเจ้าผู้เป็นธงชัย

คำอธิษฐาน : พระเจ้าผู้เป็นธงชัย

“ข้าแต่พระเจ้า … ผู้ทรงประทานชัยชนะ โอ้…. วันเวลาเป็นของพระองค์ ผู้ทรงนำหน้าด้วยชัยชนะ เสียงแตรเป่าขึ้น เพื่อประกาศก้องถึงการเริ่มต้นรับชัยชนะ ธงโบกสะบัด เพื่อให้โลกรู้ว่า พระองค์ผู้ทรงตัดสินอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นธงชัย ขอประกาศถึงชัยชนะบนแผ่นดินนี้เป็นของพระองค์ บรรดาผู้ที่อยู่ฝ่ายพระองค์จะมีชัยร่วมกับพระองค์ ขอสันติสุข ความรัก ความยินดี ความปลาบปลื้ม เต็มล้นในทุกหนแห่งที่เท้าเหยียบไป ที่มือเอื้อมถึง ขอปกคลุมด้วยพระสิริของพระองค์ให้เต็มล้นบนแผ่นดินโลก อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”   คำอธิษฐาน : พระเจ้าผู้เป็นธงชัย   150814