Tag Archives: พระวิญญาณบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎อย่าดับพระวิญญาณบริสุทธิ์‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงครอบครองจิตใจภายใน ขอบพระคุณองค์พระวิญญาณแสนหวาน ทรงประทับอยู่ภายในชีวิตและจิตใจ เพื่อให้วิญญาณจิตเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า โอ้… องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงอ่อนโยน อ่อนหวาน ทรงฤทธา แข็งแกร่งกว่าศัตรู ทรงขับเคลื่อนและทำงานภายในผู้เชื่อ ทรงสำแดงถึงพระบุตร และพระบิดา ทรงเป็นพระผู้ช่วยในทุกทาง ทรงอ่อนละมุน ทรงอ่อนหวาน ทรงล้ำค่า เหนืออื่นใดมาเทียบได้ ทรงงดงาม น่าถนอม และยึดไว้ ทรงชันสูตร เพื่อเคียงข้างผู้ถ่อมใจ ทรงเป็นพยานต่อหน้าบัลลังค์พิพากษา โอ้… ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย จงอย่าดับการทำงานของพระวิญญาณ ฯ จงอย่าเมินเฉยต่อการขับเคลื่อนของพระองค์ จงอย่าหมิ่นประมาทฤทธาของพระวิญญาณฯ จงอย่ากล่าวให้ร้ายองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ จงอย่าเพิกเฉยเสียงตรัสของพระองค์ จงอย่าทำให้พระวิญญาณฯ เสียพระทัย จงอย่าดับพระวิญญาณฯ ทั้งในตนเองและผู้อื่น จงอย่าทอดทิ้งพระวิญญาณฯ ไป เพราะสิ่งหยากเยื่อ จงรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ เพื่อองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ จงยึดองค์พระวิญญาณฯ ไว้กับตัว จงถนอมน้ำพระทัยพระวิญญาณฯ ให้มากๆ จงเห็นค่าพระวิญญาณฯ ผู้สูงส่ง ด้วยว่าทรงทำงานร่วมกับพระบิดาและพระบุตร ด้วยว่าองค์พระวิญญาณฯ ทรงอ่อนหวาน ด้วยว่าทรงฤทธาและแข็งแรง ด้วยว่าทรงช่วยกู้ และพลิกฟื้นสภาพภายใน ด้วยว่าทรงเคียงข้าง… Read More »