Tag Archives: พระพรของพระเจ้าถึงผู้ไม่เชื่อ

พระเจ้าอวยพรคนไม่เชื่อได้อย่างไร

หลายครั้งเราเห็นว่า “พระพรของพระเจ้าตกแก่ผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้า” และ บางคนได้รับมากกว่า คริสเตียนบางคนเสียด้วยซ้ำ เพราะเหตุใดกันหรือ??? พระเจ้าอวยพรคนไม่เชื่อได้อย่างไร 1. ใครก็ตามที่เดินตามหลักการของพระเจ้า พระองค์จะอวยพร และ รับรองหลักการนั้น เช่น กฎแห่งการหว่าน หว่านสิ่งดี เก็บเกี่ยวสิ่งดี หว่านสิ่งร้าย เก็บเกี่ยวสิ่งร้าย , เลือกยึดหลักคุณธรรม จิตใจก็สงบ , ให้เกียรติบิดามารดา ก็ทำให้ไปดี มาดี บนแผ่นดินโลก แม้ไม่ได้ร่ำรวยล้นฟ้า แต่ทำอะไรก็ขึ้น , กฎการทำดี ที่ทำให้จิตใจสงบ 2. การอวยพรของพระเจ้า เพราะเห็นแก่ผู้ชอบธรรมบางคน เช่น หนึ่งในชุมชนนั้นเชื่อพระเจ้า และ ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม , มีบุตรหัวปีที่เป็นคนของพระเจ้าอยู่ ทำให้ทรงระลึกถึง และ อวยพรไปยังครอบครัวญาติพี่น้องของเขา 3. การอธิษฐานเผื่อของผู้ชอบธรรมที่ร้องทูลต่อพระเจ้าอย่างจริงจัง หนักแน่น ต่อเนื่อง และ ไม่ลดละซึ่งความเชื่อ เช่น การอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า , การอธิษฐานเพื่อครอบครัว ญาติพี่น้องที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า …… Read More »