Tag Archives: ผู้รับใช้พระเจ้า

การแต่งตั้ง

ที่มาของการแต่งตั้งมาจาก 2 แหล่ง 1.    พระเจ้า 2.    มนุษย์ ความแตกต่างของการแต่งตั้งของพระเจ้ากับการแต่งตั้งของมนุษย์ แม้ว่าคนที่มนุษย์แต่งตั้ง จะทำงานของตนเองอย่างสัตย์ซื่อ พระเจ้าย่อมอวยพรความสัตย์ซื่อนั้น แต่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการทำงานย่อมแตกต่างกัน ผู้ที่มนุษย์แต่งตั้งย่อมถูกวางตัวและทำงานตามแผนและ support มนุษย์คนนั้น องค์กรนั้น แต่ผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งย่อมทำงานตามแผนของพระเจ้า น้ำพระทัยของพระเจ้า และวัตถุประสงค์ เพื่อแผ่นดินของพระเจ้า การเคลื่อนไหวไปกับพระเจ้าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงเกิดขึ้นมากกว่า จงอย่ากังวลถึงความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้น จากการทำงานของพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงมีระบบระเบียบมากยิ่งกว่ามนุษย์คนใด ทรงสามารถสร้างระบบจักรวาลและแผ่นดินโลกได้อย่างมีระเบียบ ทรงใส่แรงโน้มถ่วงไว้ เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดๆ ตกหล่นหรือชนกัน ที่เป็นอัศจรรย์แห่งการทรงสร้างของพระเจ้า ในขณะเดียวกันการทำงานของพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยระบบระเบียบที่แน่ชัดและสมบูรณ์แบบ ย่อมไม่ทำให้เกิดความวุ่นวาย ความวุ่นวายเกิดจากนิยามและการตั้งกฎของมนุษย์ขึ้นเอง เพื่อควบคุมมนุษย์ด้วยกัน และสิ่งต่างๆ ให้อยู่ในความควบคุมของมนุษย์และองค์กร   การแต่งตั้ง 1.    ไม่ว่าตนเองจะถูกแต่งตั้งจากพระเจ้าหรือมนุษย์ก็ตาม จงพิสูจน์ตนด้วยการทำส่วนของตนเองอย่างสัตย์ซื่อ และเป็นที่แน่นอนว่า พระเจ้าผู้ทรงควบคุมทุกสิ่ง พระเจ้าผู้ทรงมองดูและชันสูตร จะตรวจพบความสัตย์ซื่อนั้น และจะทรงยกชูเป็นแน่นอน 2.    จงเปิดให้มีอิสรภาพในการตอบสนองพระเจ้า และการเคลื่อนไหวของพระเจ้าอย่างเต็มที่ อย่าควบคุมด้วยการเอาระบบ ระเบียบ ประเพณี วัฒนธรรม หรือความคิดของตนเอง หรือคนส่วนมาก… Read More »

การสิ้นชีพของโมเสส

พระเจ้าเรียกโมเสสให้นำอิสราเอลออกจากอียิปต์เข้าสู่คานาอัน แสดงว่างานนี้จะเสร็จสิ้นเมื่อได้เข้าคานาอัน แต่ด้วยความผิดพลาดของโมเสส เขาจึงไม่ได้เข้าคานาอัน… แต่ถึงกระนั้นพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อโมเสสและเห็นแก่ชีวิตที่ทุ่มเทเดินติดตามพระเจ้าของเขาอย่างที่สุด พระเจ้าให้เขาได้เห็นในสิ่งที่พระองค์สัญญาว่าจะให้แก่ชนชาตินี้ และทรงรับเขาไป เขาตายบนภูเขาเนโบ ที่ๆ เขาได้พบกับพระเจ้าและตายในอ้อมกอดของพระเจ้า ทั้งที่ไม่มีใครเห็นเขาเลย พระเจ้าฝังเขาเอง ฉธบ.34:1-12 34:1 และโมเสสก็ขึ้นไปจากที่ราบโมอับถึงภูเขาเนโบ ถึงยอดเขาปิสกาห์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองเยรีโค และพระเยโฮวาห์ทรงสำแดงให้ท่านเห็นแผ่นดินนั้นทั้งหมด คือกิเลอาดจนถึงดาน 34:2 ทั้งนัฟทาลีทั่วหมด เห็นแผ่นดินเอฟราอิม และมนัสเสห์ ทั่วแผ่นดินยูดาห์ ไกลไปถึงทะเลที่อยู่ไกลออกไป 34:3 ทั้งทางใต้และที่ลุ่มในหุบเขาแห่งเมืองเยรีโค เมืองต้นอินทผลัม ไกลไปจนถึงโศอาร์ 34:4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “นี่คือแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณต่ออับราฮัม ต่ออิสอัค และต่อยาโคบ ว่า ‘เราจะให้แก่เชื้อสายของเจ้า’ เราให้เจ้าเห็นกับตา แต่เจ้าจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินนั้น” 34:5 เหตุฉะนั้นโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์จึงสิ้นชีวิตที่นั่นในแผ่นดินโมอับ ตามพระดำรัสของพระเยโฮวาห์ 34:6 และพระองค์ทรงฝังท่านไว้ในหุบเขาในแผ่นดินโมอับ ตรงข้ามเบธเปโอร์ จนถึงทุกวันนี้หามีผู้ใดรู้จักที่ฝังศพของท่านไม่ 34:7 เมื่อโมเสสสิ้นชีวิตนั้นท่านมีอายุหนึ่งร้อยยี่สิบปี นัยน์ตาของท่านมิได้มัวไป หรือกำลังของท่านก็ไม่ถอย 34:8 และคนอิสราเอลร้องไห้ถึงโมเสสที่ราบโมอับสามสิบวัน แล้ววันที่ร้องไห้ไว้ทุกข์ถึงโมเสสก็สิ้นลง 34:9 โยชูวาบุตรชายนูนมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา เพราะโมเสสได้เอามือของท่านวางบนเขา… Read More »