Tag Archives: ป่าวประกาศ

‪คำอธิษฐาน : ขอขยายความเชื่อ‬

“Ω ข้าแต่พระเจ้า… ‪‎ผู้ทรงเป็นอัลฟ่าและโอเมก้า‬ Ω ข้าแต่พระเจ้า… ‪‎ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย‬ Ω ข้าแต่พระเจ้า… ‪ผู้ทรงจะเสด็จมาครั้งที่‬ 2 ขอโปรดทรงเพิ่มเติม >> ‪‎ความเชื่อ‬ ให้มากขึ้น ให้หนักแน่น และมั่นคง ขอโปรดทรงขยายใจ >> ความเชื่อ ให้กว้างขึ้น ลึกขึ้น กว่าที่มี ขอโปรดปลุก >> ความเชื่อ ให้ตื่นตัว รอคอยพระคริสต์ เจ้าบ่าวผู้งดงาม ขอทรงสร้าง >> ความเชื่อ บนศิลามั่นคง แม้ลมพายุมาก็ยังตั้งมั่นคงอยู่ได้ ขอความเชื่อ ; สร้างทางให้แข็งแกร่งและมั่นคง ขอความเชื่อ ; ทลายความกลัว ความหวดหวั่น ความวิตก ขอความเชื่อ ; ทำหัวใจพองโต ด้วยความหวังใจในการรอคอยต้อนรับการเสด็จมาของพระองค์ ขอความเชื่อ ; หยั่งรากลึกลงในมิติฝ่ายวิญญาณ ขอความเชื่อ ; นำพระสัญญาและอัศจรรย์มาในบ้านเรือน ขอความเชื่อ ; ทำให้เป็นที่ชอบพระทัยพระบิดา ขอความเชื่อ ; เติบโตขึ้นในแต่ละวาระ-เวลา ขอความเชื่อ… Read More »