Tag Archives: บาเบล

หอบาเบล

? พระเจ้าปล่อยให้มนุษย์สร้างหอบาเบลที่สูงเสียดฟ้าจนเสร็จสิ้น แล้วจึงทำลายเพื่ออะไรกัน ? แท้จริงพระเจ้าไม่ทรงรู้หรือว่ามนุษย์มีท่าทีในการสร้างสิ่งนี้เพื่ออะไร ? เวลาของพระเจ้าในแต่ละช่วง เพื่อเปิดเผยแต่ละเรื่องนั้นสำคัญไฉน พระเจ้าทรงรู้ตั้งแต่กระบวนการแรกของการลงมือสร้างหอบาเบลนี้แล้ว ทรงรู้ตั้งแต่เค้าโครงแห่งจิตใจเริ่มแรกด้วยซ้ำ แต่ก็ไม่ได้ทรงทำอันใด แต่กลับปล่อยให้มนุษย์สร้างหอบาเบลนั้นอย่างง่ายดาย ผ่านพ้นไปด้วยดี และรวดเร็ว หอนั้นมีความสูงเสียดฟ้า หวังเทียบเทียมองค์พระผู้เป็นเจ้า ยิ่งสูงขึ้นเท่าไรใจมนุษย์ผู้หยิ่งผยองยิ่งก็มากขึ้นเท่านั้น ความภาคภูมิในความสำเร็จ ในศักยภาพของตนก็ยิ่งทวีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว แท้จริงพระเจ้าทรงต้องการให้มนุษย์เห็นศักยภาพและความสามารถที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ให้กับมนุษย์เอง พวกเขาใช้ความสามารถที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้อย่างเต็มที่ เป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในเราแต่ละคน ไม่ได้เล็กน้อยเลย แต่ยิ่งใหญ่เพียงพอจะสร้างอะไรก็ได้ ทำสิ่งใดก็ได้ แต่สิ่งใดๆ ก็ตามที่ทำแล้วผิดแม้เริ่มต้นจะดูเหมือนไปได้ดี แต่เมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าทรงจัดการ มันเป็นการง่ายสำหรับพระองค์เหลือเกินที่จะทำลายสิ่งที่มนุษย์อุตส่าห์สร้างขึ้น 1.    ศักยภาพที่พระเจ้าใส่ไว้ในเรามันมีพลังในการทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอน 2.    หากท่าทีหรือการกระทำใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง แม้ดูจะไปได้ดี แต่สุดท้ายมันจะถูกโค่นลงมา โดยพระเจ้า 3.    การที่พระเจ้าทรงเปิดเผยและปล่อยให้แต่ละสิ่งเป็นไป เพื่อสอนให้เรารู้และเข้าใจความจริงเกี่ยวกับพระองค์ในอีกหลายๆ ด้าน พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เมื่อทรงตัดสิน ..เพียงแค่เล็กน้อยที่ทรงทำก็สามารถหยุดสิ่งที่เราคิดว่ายิ่งใหญ่เสียเต็มประดาได้อย่างง่ายดาย 200813