Tag Archives: ตัวชี้วัด

อะไรเป็นตัวชี้วัดตัวเรา

เราให้สิ่งใดเป็นเครื่องชี้วัดตัวเรา เราก็จะมีความสุขและไปได้กับสิ่งนั้น… หากเราให้ใครสักคน หรือแวดวงสังคมหนึ่งๆ เป็นมาตรฐานบ่งชี้ การดำเนินชีวิตของเรา ตัวเราเองจะทำทุกสิ่งทุกทางที่จะไปให้ถึงมาตรฐานนั้น เพื่อให้เกิดการยอมรับ และสร้างความภาคภูมิให้มั่นคงขึ้นภายในใจ แต่หากเราให้พระเจ้าเป็นผู้กำหนดและชี้วัดชีวิตของเราแล้วหละก็ เราจะทำทุกอย่างตามน้ำพระทัยของพระบิดา เพื่อให้เราเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ และเป็นที่ยอมรับของพระองค์ ตัวอย่าง : อาเบลที่ถวายเครื่องบูชาอย่างดีเลิศที่สุดที่มี โดยไม่หวงแหน โนอาห์ทำเรือโดยไม่สนใจคำเยาะเย้ยของมนุษย์ ดาวิดนมัสการพระเจ้าโดยไม่เห็นแก่ตำแหน่งหน้าตา ยอห์นบัพติศมาประกาศการมาของพระเยซูอย่างชัดเจนโดยไม่แคร์ใครหน้าไหน อัครสาวกประกาศพระกิตติคุณโดยไม่หละหลวมแม้คุกจะรออยู่ 251113