Tag Archives: ชาโลม

คำอธิษฐาน : ขอสันติสุขแด่เยรูซาเล็ม

ชาโลม ชาโลม เยรูซาเล็ม…  “ข้าแต่พระบิดา ผู้ทรงตั้งชนชาติของพระองค์ไว้ … ไม่ทรงหักและทำลาย ขออวยพระพรชนชาติของพระองค์ … ด้วยว่าทรงรักและถนอมดั่งแก้วตาดวงใจ… ขอทรงอยู่เหนือประชากรและชนชาติของพระองค์ … ดั่งที่ทรงอยู่มาแล้วฉันใด ขอทรงกอบกู้ประชากรของพระองค์ฉันนั้น ขอพระพรอย่างเต็มขนาดอยู่เหนือชนชาติของพระองค์ ผู้ใดอวยพรชนชาติพระองค์ พระพรจะเทกลับมาสู่เขา…. ขอให้ถ้อยคำแช่งสาปเป็นโมฆะ แต่พลิกฟื้นให้เห็นว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายใด โอ้…. อิสราเอลเอ๋ย ชาโลม ชาโลม ขอสันติสุขจงมีแด่นครบริสุทธิ์ของพระเจ้า อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน “   ขอสันติสุขแด่เยรูซาเล็ม 260714