Tag Archives: ชนชาติของพระเจ้า

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎ชนชาติบริสุทธิ์‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… : เพราะทรงแยกข้าพระองค์ออกจากการอธรรม : ทรงแยกไว้เพื่อพระองค์ : ทรงตั้งเป็นชนชาติบริสุทธิ์ : ทรงตั้งเป็นบุตรา และบุตรี ของพระเจ้า : ทรงเรียกเข้าสู่พันธสัญญานิรันดร : ทรงชำระให้ปราศจากมลทินบาป : ทรงไถ่ถอนออกจากสิ่งชั่วร้าย คำแช่งสาป : ทรงวายพระชนม์บนกางเขน เพื่อชำระล้าง : ทรงเปิดประตูสวรรค์ แก่คนของพระเจ้า : เพื่อผู้ที่เรียกพระองค์ว่า “พระยาเวห์” ข้าแต่พระเจ้า… ขอทรงชำระ >> ให้หมดจด ใสสะอาด ขอทรงชำระ >> มลทินบาป ให้หมดเกลี้ยง ขอทรงชำระ >> ทุกส่วนของชีวิต ให้บริสุทธิ์ ขอทรงชำระ >> ทั้งภายใน ภายนอก ให้โปร่งใส ขอทรงชำระ >> ด้วยโลหิตบนกางเขน ขอทรงชำระ >> ด้วยไฟจากแท่นบูชา ขอทรงชำระ >> ด้วยน้ำใหม่ บริสุทธิ์… Read More »