Tag Archives: จงมีความเชื่อ

คำอธิษฐาน : ขอความเชื่อ

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงสัจจริง เพราะทรงสำแดงพระองค์ผ่านการทรงสร้าง ด้วยถ้อยคำพยากรณ์ล้วนเป็นจริง อัศจรรย์ทรงสำแดงพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ ความรักอันมั่นคงของพระเจ้าสำแดงถึงพระทัยเปี่ยมล้นด้วยเมตตา แผนการณ์อันครบถ้วนบ่งชี้ถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ พระลักษณะโดดเด่นด้วยพระคุณอันมากหลาย พระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่วานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิตย์ สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ เหตุไฉน ? ความเชื่อจึงน้อยนิด ถูกสั่นคลอน ด้วยพายุ เหตุอันใด ? ความเชื่อจึงหดหาย ตามภาวะการณ์ เหตุอะไร ? ความเชื่อจึงลดทอน ไปตามกาลเวลา เหตุใดหรือ ? ความเชื่อจงขาดไปจากที่ควร ข้าแต่พระเจ้า… ขอโปรดทรงเพิ่มเติมความเชื่อให้มากขึ้น ให้เมล็ดพันธุ์เล็กๆ ถูกขยาย ให้ความเชื่อเติบโตตามกาลเวลา ให้ความเชื่อถูกฝังรากลึกหยั่งลงไป ขอโปรดทรงรดน้ำให้เติบโต ให้เข้าใจความล้ำลึกพระปัญญา ให้เข้าถึงน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ ให้เข้าใกล้พระบัลลังค์อันชอบธรรม ขอโปรดทรงสร้างความเชื่อบนศิลา ให้มั่นคง แข็งแรงขึ้นทุกๆ วัน ให้แข็งแกร่ง ดั่งศิลา ไม่อ่อนยวบ ให้กล้าหาญ ด้วยความเชื่อที่ยึดมั่น เชื่อในนามองค์พระเยซู ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ หนทางรอด ทรงเป็นทางนั้น ทางเดียว สู่พระบิดา ทรงเป็นผู้นำทาง ในมรรคาของพระองค์… Read More »

เชื่อแล้วเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

เพราะเชื่อจึงได้รับ แต่เมื่อได้รับแล้วกลับไม่เชื่อว่าที่ได้มาเพราะความเชื่อ หรือพระเจ้าให้ สุดท้ายย้อนกลับมาที่ไม่เชื่อ ทำให้การได้รับนี้สิ้นสุดลงที่ตรงนี้ = ไม่เชื่อแต่แรกแล้ว พระเจ้าพิสูจน์พระองค์เองว่าทรงสัตย์ซื่อในการอวยพรตามความเชื่อเสมอ แต่เมื่อได้รับแล้ว ผู้ที่สงสัยกลับลบล้างสิ่งที่พระเจ้าให้ด้วยความสงสัยว่า…นั่นมาจากพระเจ้าจริงหรือ? คิดสงสัยว่าไม่ได้มาจากพระเจ้า … ความคิดนี้ทำให้ลบล้างความเชื่อเริ่มต้นเสียสิ้น ดังนั้นที่ควรได้รับจึงสิ้นสุด การไปต่อก็สิ้นสุดด้วย เพราะไม่มีความเชื่อแล้ว แต่คนที่เชื่อแล้วได้รับ แล้วมั่นใจว่าที่ตนได้รับมา จากพระเจ้า เชื่อในสิ่งที่พระจ้าทำ ทำให้ความเชื่อต่อยอดความเชื่อ จึงได้รับพระพรต่อยอดพระพร ไม่สิ้นสุด ได้แล้วได้อีก ยิ่งได้ยิ่งเชื่อ ยิ่งเชื่อยิ่งได้รับ เป็นเหมือนวงกลมที่ส่งต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีสิ้นสุด   เชื่อแล้วเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 29/05/2014 13:42