Tag Archives: คำอธิษฐานทุ่มเทฝึกตนในทางธรรม

คำอธิษฐาน :: ทุ่มเทฝึกตนในทางธรรม

“ข้าแต่พระเจ้า … พระผู้ทรงสร้างและปั้นแต่งมนุษย์จากผงคลีดิน ด้วยว่า … ทรงบรรจงสร้างบุตรพระองค์ ผ่านกระบวนการต่างๆ : เพื่อให้งดงามมากขึ้น ในแต่ละวัน ทรงสร้างผ่านเรื่องราว และ เหตุการณ์ : เพื่อให้ได้เรียนรู้ ได้สัมผัส ความเป็นไปที่ค่อยๆ พัฒนาสู่สิ่งดี สิ่งสมบูรณ์ ทรงช่วยเหลือผ่านองค์พระวิญญาณแสนหวาน : ทรงทำให้คนเล็กน้อย กลับกลาย เป็นที่เชิดหน้าชูตา ด้วยการยกชูของพระบิดาเจ้า เหตุฉะนั้น … จึงสมควรแล้ว แก่การเฝ้าระวัง รักษา และ ฝึกตนในทางธรรม ขอไฝ่รู้ เพียรใคร่ครวญถึงพระคำ และ ภาวนาถึงสิ่งทรงตรัส ทั้งกลางวัน และ กลางคืน << เพื่อจะเห็นฤทธาแห่งถ้อยคำนั้นเป็นจริง ขอถ่อมตน เรียนรู้ วิถีทางชอบธรรม << เพื่อจะได้นั่งอยู่ในที่สงบ ปลอดภัย และ เป็นสุข ขอฝึกตน ให้เข้มแข็งมากยิ่งๆ ขึ้น << ด้วยการเฝ้าระวังชีวิตให้บริสุทธิ์ ในทุกทาง… Read More »