Tag Archives: คำอธิษฐานขอแผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่

‎คำอธิษฐาน : ‪ขอแผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงประทับเบื้องบน ขอทรงเสด็จมาท่ามกลางข้าพระองค์ ขอทรงประทับเคียงใกล้ นำชีวิต ขอทรงครอบครองทั้งชีวิต ถ่อมลง ต่อพระองค์ ขอทรงปกคลุมด้วยพระสิริของพระคริสต์ ขอต้อนรับการเสด็จมาขององค์บริสุทธิ์ สาธุการ พระนาม องค์พระผู้เป็นเจ้า… ขอแผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่ ในสวรรค์เป็นเช่นไร ขอให้เป็นเช่นนั้น ในแผ่นดินโลก ชีวิต และครัวเรือน ขอสันติสุขทะลักเข้ามาเต็มล้นปรี่ ขอความชื่นบาน โห่ร้องด้วยยินดี ให้ดังแซ่ซ้องก้องกึก ขอความสมบูรณ์ ไร้ตำหนิ ดั่งเอเดน ขอชื่นชมความงดงามแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ขอเปิดตาให้เห็นเหล่าทูตสวรรค์น้อยใหญ่ ขอเปิดหูให้ได้ยิน เสียงแซ่ซ้องร้องสรรเสริญ ขอความสุขเต็มล้นร่วมยินดีกับแผ่นดินอันล้ำค่า ขอทรงนำข้าพระองค์ให้ยืนต่อหน้าบัลลังค์อันรุ่งเรือง ขอให้ตาได้เห็นพระสิริสาดทอแสง ขอให้ปากได้ร้องโฮซันนา แด่พระองค์ผู้ประทับนั่งบนบัลลังค์ ขอให้ได้เต้นโลดร่วมยินดี เมื่อความงดงามปรากฏ ขอความมั่งคั่งแห่งแผ่นดินสวรรค์ เทลงมายังครัวเรือนข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า… ขอเปิดตาให้เห็นพระสิริ ขอเปิดเผยความล้ำลึกแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ขอให้แผ่นดินสวรรค์ เคลื่อนลงมา ตั้งอยู่ ในครัวเรือนข้าพระองค์ ขอโปรดเชื้อเชิญ เรียกชื่อ “ข้าพระองค์” ให้ร่วมด้วย ขอให้ข้าพระองค์และครัวเรือนยืนอยู่ในแผ่นดินอันอุดมและไพบูลย์ ‎อธิษฐาน‬ ใน‎พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน‬”  … Read More »