Tag Archives: คำอธิษฐานขอเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎ขอเป็นที่โปรดปรานดั่งมารีย์‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… ขอเพียง… ได้นั่งลงแทบพระบาท ขอเพียง… ให้ได้ใกล้ชิดติดสนิท หน้าบัลลังค์ ขอเพียง… ให้ได้เห็นคุณค่า แห่งแผ่นดินอันงดงาม ขอเพียง… ได้วางทั้งสิ้นลงต่อแทบเท้าของพระองค์ ขอเพียง… ได้ร่วมสำรับ ร่วมยินดี ขอเพียง… ให้ได้เททุกสิ่งที่มีมอบถวาย ขอเพียง… แค่ได้เลือกพระเจ้าเป็นที่หนึ่ง โอ้… พระองค์เจ้าข้า ทรงเป็นความล้ำค่า >> มากกว่าสิ่งทั้งปวง ทรงเป็นความสำคัญ >> มากกว่าใครๆ ทรงเป็นความปรารถนา >> มากกว่าสิ่งใดๆ ทรงเป็นที่จดจ้อง >> มากกว่าสิ่งรอบกาย ทรงเป็นที่หวนระลึกถึง >> มากกว่าใครอื่น ทรงเป็นความหวานชื่น >> มากกว่าทุกๆ สิ่ง ทรงเป็นมากยิ่งกว่าทุกสิ่งในชีวิต*** ข้าแต่พระเจ้า… ขอนั่งอยู่ << แทบพระบาท ต่อพระพักตร์ ขอนั่งอยู่ << ตรงนี้ที่ประทับ บริสุทธิ์ ขอนั่งอยู่ << ในที่นั่ง ของคนชอบธรรม ขอนั่งอยู่ <<… Read More »