Tag Archives: คำอธิษฐานขอมีชีวิตบนศิลา

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎มีชีวิตบนศิลา‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ขอทรงสร้างข้าพระองค์ให้มั่นคงเถิด ให้ฝังราก วางชีวิตบนศิลา ไม่คลอนแคลน เปลี่ยนไปมา บนดินทราย ไม่อ่อนไหว โงกเงก ตามลมพัดมา แม้พายุ ลมแรง ยังตั้งมั่นคงอยู่ได้อย่างหนักแน่น ขอทรงสร้างให้เป็นดั่งศิลา ที่แข็งแกร่ง แม้สิ่งใดปะทะ ยังคงแกร่ง ไม่แปรเปลี่ยน ข้าแต่พระเจ้า… พระศิลาของข้าพระองค์ พระองค์ผู้ ; ไม่แปรเปลี่ยน ทั้งวานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิตย์ พระองค์ผู้ ; ที่เป็นศิลามุมเอก ทรงล้ำค่า พระองค์ผู้ ; ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาล จวบจนวิวรณ์ พระองค์ผู้ ; ทรงหนักแน่นเปี่ยมด้วยรักอันมั่นคง พระองค์ผู้ ; ทรงสำแดงพระเมตตาคุณอย่างไม่ขาดสาย พระองค์ผู้ ; ทรงตั้งต้นการดี ทั้งทรงนำ และรับรองจนสำเร็จ พระองค์ผู้ ; ทรงถือตาชั่งอันเที่ยงตรง ไม่มีแกว่ง พระองค์ผู้ ; วายพระชนม์บนกางเขน หยิบยื่นรักไร้เงื่อนไข พระองค์ผู้ ;… Read More »