Tag Archives: คำอธิษฐานของพระเยซู

คำอธิษฐาน : พระเยซูสอนให้อธิษฐาน

มธ.6:9-13 6:9 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ 6:10 ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก 6:11 ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้ 6:12 และขอทรงโปรดยกหนี้ของข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกหนี้ผู้ที่เป็นหนี้ข้าพระองค์นั้น 6:13 และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้าย เหตุว่าอาณาจักรและฤทธิ์เดชและสง่าราศีเป็นของพระองค์สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์ เอเมน   พระเยซูสอนให้อธิษฐาน “ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์… ขอให้พระนามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลก และในครัวเรือนของข้าพระองค์ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ โปรดสำแดงน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ ขอทรงสอน และนำให้อยู่ในน้ำพระทัยเสมอ ขอประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ ทรงรู้ทุกความต้องการและจำเป็น ขอโปรดประทานสิ่งดีไม่ขาดหรือช้าไปจากข้าพระองค์และครัวเรือน และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ ขอประกาศยกโทษผู้ล่วงละเมิดในอดีต ปัจจุบัน และประกาศยกโทษล่วงหน้าในอนาคต และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย ขอทรงเหวี่ยงสิ่งซึ่งชั่วร้ายให้ไกลห่างดั่งตะวันตกกับตะวันออก ขอทรงซ่อนข้าพระองค์และครัวเรือนไว้ใต้ร่มปีกแห่งพระคุณของพระองค์ เหตุว่าราชอำนาจ และฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน”  ♥ ♥ ♥ 120714