Tag Archives: คำอธิษฐานขอความเชื่อ

คำอธิษฐาน : ขอความเชื่อ

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงสัจจริง เพราะทรงสำแดงพระองค์ผ่านการทรงสร้าง ด้วยถ้อยคำพยากรณ์ล้วนเป็นจริง อัศจรรย์ทรงสำแดงพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ ความรักอันมั่นคงของพระเจ้าสำแดงถึงพระทัยเปี่ยมล้นด้วยเมตตา แผนการณ์อันครบถ้วนบ่งชี้ถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ พระลักษณะโดดเด่นด้วยพระคุณอันมากหลาย พระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่วานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิตย์ สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ เหตุไฉน ? ความเชื่อจึงน้อยนิด ถูกสั่นคลอน ด้วยพายุ เหตุอันใด ? ความเชื่อจึงหดหาย ตามภาวะการณ์ เหตุอะไร ? ความเชื่อจึงลดทอน ไปตามกาลเวลา เหตุใดหรือ ? ความเชื่อจงขาดไปจากที่ควร ข้าแต่พระเจ้า… ขอโปรดทรงเพิ่มเติมความเชื่อให้มากขึ้น ให้เมล็ดพันธุ์เล็กๆ ถูกขยาย ให้ความเชื่อเติบโตตามกาลเวลา ให้ความเชื่อถูกฝังรากลึกหยั่งลงไป ขอโปรดทรงรดน้ำให้เติบโต ให้เข้าใจความล้ำลึกพระปัญญา ให้เข้าถึงน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ ให้เข้าใกล้พระบัลลังค์อันชอบธรรม ขอโปรดทรงสร้างความเชื่อบนศิลา ให้มั่นคง แข็งแรงขึ้นทุกๆ วัน ให้แข็งแกร่ง ดั่งศิลา ไม่อ่อนยวบ ให้กล้าหาญ ด้วยความเชื่อที่ยึดมั่น เชื่อในนามองค์พระเยซู ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ หนทางรอด ทรงเป็นทางนั้น ทางเดียว สู่พระบิดา ทรงเป็นผู้นำทาง ในมรรคาของพระองค์… Read More »