Tag Archives: คริสเตียน

คำอธิษฐาน‬ :: ‪รักบัญญัติของพระเจ้า‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ขอทรงสอน ; ความล้ำลึกแห่งพระบัญญัติ ขอทรงสร้าง ; ตามแบบถ้อยคำ ตรัสว่า “ดียิ่งนัก” ขอทรงนำ ; ให้ลึกยิ่งขึ้นในความเข้าใจบัญญัติสอน ขอทรงสวมทับ ; พระปัญญาของพระองค์ที่ภายใน ด้วยว่า… พระบัญญัติของพระเจ้านั้นสำคัญ ด้วยว่า… ทรงมอบให้จากพระหัตถ์ จากเบื้องบน ด้วยว่า… ล้ำค่าใช้นำทางทุกย่างก้าว ด้วยว่า… ทรงสำแดงพระปัญญาไว้ในนั้น ด้วยว่า… น้ำพระทัยพระบิดาได้เปิดเผยที่บัญญัติ ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย!!! จงโอบกอด ; พระบัญญัติดั่งจี้ห้อยคำ จงเหนี่ยวรั้ง ; พระคำไว้กับตัวทุกค่ำเช้า จงยึดไว้ให้มั่น ; ถึงพระดำรัสสอนและสั่ง จงพากเพียร ; หมั่นศึกษา ลิ้มรสพระคำ จงใคร่ครวญ ; คำนึงหาทั้งเช้าเย็น จงภาวนา ; ถึงพระคำทั้งกลางวันและกลางคืน จงเลือกทาง ; ที่บัญญัติระบุไว้อย่างชัดเจน โอ้… ผู้ที่รักพระบัญญัติของพระเจ้าเอ๋ย!!! ข้าแต่พระเจ้า…. ขอโปรดทรงอวยพร ให้ได้กินแต่สิ่งดี ให้พืชพันธุ์… Read More »

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎จ่ายราคาเพื่อพระคริสต์‬

‎“ด้วยว่าพระองค์ทรงล้ำค่า เกินกว่าทุกสิ่งทั้งสิ้น*** ข้าแต่พระเจ้า… ในแต่ละวันคืนของข้าพระองค์และครัวเรือน ปรารถนา ; จะได้อยู่ในนิเวศน์อันแสนสุข ปรารถนา ; จะพักพิง นิ่งสงบ ในลำธารเย็นสบาย ปรารถนา ; จะนอนลงอย่างปลอดภัยในที่กำบังอันอบอุ่นและแสนสุข ปรารถนา ; จะได้เข้ามาในพื้นที่บริสุทธิ์ “อภิวิสุทธิ์สถาน” ปรารถนา ; จะยืนอยู่ เพื่อปรนนิบัติ องค์พระผู้เป็นเจ้า 1 วันในพระนิเวศน์ ดีกว่า 1,000 วันในที่ใดๆ ฉันใดก็ฉันนั้น เพียงได้เข้ามาจ่ายราคา และเทออก >> เพื่อจะได้รับสิ่งที่เงินตราซื้อไม่ได้ >> เพื่อจะได้พบสิ่งที่โลกไม่มีให้ >> เพื่อจะได้ร่วมสิ่งที่ใครก็หามาไม่ได้ >> เพื่อจะพบสมบัติอันล้ำค่า…*** คือได้อยู่ต่อพระพักตร์ แทบพระบาท องค์ผู้สูงสุด*** คือ… สันติสุขที่โลกไม่อาจให้ คือ… ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข เข้าแลก คือ… ความปลอดภัยจากสิ่งร้ายที่ไม่อาจรู้ คือ… ความมั่นคง แม้รอบกายต้องสั่นคลอน คือ… ป้อมปราการอันแข็งแกร่ง… Read More »

ระดับการตอบสนองพระเจ้า 2 แบบ

1 คร.10:13 ไม่‍มีการทด‍ลองใดๆ เกิด‍ขึ้นกับท่าน‍ทั้ง‍หลาย นอก‍เหนือการทด‍ลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระ‍เจ้าทรงซื่อ‍สัตย์ พระ‍องค์จะไม่ทรงให้พวก‍ท่านต้องถูกทด‍ลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทด‍ลอง พระ‍องค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวก‍ท่านจะมีกำลังทนได้ ระดับการตอบสนองพระเจ้า 2 แบบ 1.    ไม่รู้หนทางข้างหน้า •    เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ ที่ต้องเผชิญแม้ไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้มาก่อนว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเรา ไม่รู้ว่าหนทางในการตอบสนองจะเป็นอย่างไร คำตอบของพระเจ้าคืออะไร สิ่งที่ต้องตอบสนองคือ… วางใจ •    พระเจ้าจะทดสอบเรื่องความวางใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ว่าหนทางข้างหน้าเป็นอย่างไร สิ่งที่ตอบสนองจะถูกหรือไม่ จะต้องเจอกับอะไรบ้าง แต่พระเจ้าจะทรงทอดพระเนตรที่จิตใจภายในของเราว่าเต็มที่หรือยัง ไว้วางใจและร่วมผจญภัยไปกับพระเจ้า ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาคำตอบและทางออกในการก้าวเดินจากพระเจ้า ระมัดระวังโดยมีพื้นฐานพระคัมภีร์เป็นหลัก เพื่อตีกรอบในการตอบสนองอย่างดี •    ระดับการตอบสนองจุดนี้ พระเจ้าวัดว่าภายในเราผ่านแค่ไหน? เพื่อสร้างความแกร่งและความเข้าใจพระองค์มากขึ้น แม้ตอบสนองถูกบ้างผิดบ้าง ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่ประเด็นหลักคือ เราต้องผ่านเรื่องความวางใจพระองค์และพึ่งพาพระองค์ ซึ่งหนทางข้างหน้าพระองค์จะเป็นผู้กระทำเอง •    *** สรุป ตอบสนองเต็มที่ที่สุด เพราะพระเจ้าวัดเส้นผ่านแค่ใจผ่าน เมื่อใจผ่านสิ่งอื่นจะตามมาเอง ***   2.    พระเจ้าเปิดเผยให้รู้ล่วงหน้า •    รู้ทุกอย่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเวลาใดๆ เพื่อเตรียมรับมือ… Read More »

หัวใจของผู้เป็นแม่อย่างนางมารีย์

พระเจ้ามีแผนการณ์ในเราแต่ละคน แต่ละส่วน และแต่ละช่วงเวลา ซึ่งแผนการณ์ของพระเจ้าในชีวิตของเราอาจบรรจบตรงกับใครบางคน เพื่อร่วมกัน หรือประสานกัน แต่ละส่วนเป็นอย่างดี ครบถ้วน ในบางช่วงเวลา… แน่นอนพระเจ้าไม่ได้ให้เรามีทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หรือยืนทุกตำแหน่งได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวเราเองคนเดียว… แต่ทรงนำเราแต่ละคนมาประกอบกัน เหมือนอวัยวะประกอบเป็นร่างกาย และมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ส่วนตัวเราเองจำเป็นต้องเรียนรู้อย่างยิ่งถึงแผนการณ์ของพระเจ้า เพื่อจะอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ และรู้จุดยืนของตนว่า “พระองค์วางเราไว้ตรงไหน?” และ “เราต้องตอบสนองสิ่งใดๆบ้าง?” พระบิดาทรงใช้ครรภ์ของนางมารีย์ เพื่อให้กำเนิดพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่มารับสภาพมนุษย์บนโลก แต่พระบิดาทรงกำหนดและเลือกหญิงสาวพรหมจรรย์ผู้นี้ ในการทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จและสมบูรณ์ ส่วนนางมารีย์ก็ตอบสนองพระเจ้าได้อย่างดีทีเดียว เธอสามารถละทิ้งความอับอาย เกียรติยศ ชื่อเสียงและความสะดวกสบายที่เธอมี เพื่อจะเดินตามน้ำพระทัยพระเจ้าและมีส่วนสำคัญในงานของพระองค์ในครั้งนี้ เธอพบความยากลำบากในการตั้งครรภ์ ตลอดจนการคลอด การเลี้ยงดูให้พระบุตรเจริญวัย แต่เมื่อถึงวาระครบบริบูรณ์ นางมารีย์คนนี้รู้น้ำพระทัยพระบิดาแต่แรกแล้วว่าบุตรในครรภ์ของเธอคือองค์พระผู้เป็นเจ้า และเธอรู้ว่าเธอต้องอยู่ในแผนการณ์ของพระองค์นานเพียงใด รู้ว่าพระบุตรนั้นแม้จะเป็นบุตรของเธอแต่ก็ไม่ใช่ของเธอ แต่เป็นของพระบิดาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว…. เมื่อถึงวาระพระเยซูทรงออกทำพระราชกิจของพระองค์ หญิงคนนี้ไม่ได้ขัดขวางเอาเสียเลย จะเห็นได้ว่าพระเยซูทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์ โดยปราศจากการขัดขวางของครอบครัวเลย อาจมีเพียงครั้งเดียวที่ครอบครัวยังไม่รู้ ว่าถึงวาระและเวลาของพระองค์แล้ว แต่นั่นเป็นเพียงครั้งเดียว… เพราะหลังจากนั้นเราไม่เห็นการปรากฏของนางมารีย์ในการขัดขวางเลย หัวอกคนเป็นแม่… ยามเมื่อลูกเติบโตต้องยอมให้ออกไปค้นหาตนเอง และพระเยซูทรงทำเช่นนั้นตามน้ำพระทัยพระบิดา … ส่วนของนางมารีย์ผู้ผ่านความยากลำบากมาไม่น้อยเพื่อการคลอด การเลี้ยงดูพระเยซู คงมีทั้งความรักผูกพัน การทุ่มเทชีวิต ความหวงแหน… Read More »

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎อย่าดับพระวิญญาณบริสุทธิ์‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงครอบครองจิตใจภายใน ขอบพระคุณองค์พระวิญญาณแสนหวาน ทรงประทับอยู่ภายในชีวิตและจิตใจ เพื่อให้วิญญาณจิตเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า โอ้… องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงอ่อนโยน อ่อนหวาน ทรงฤทธา แข็งแกร่งกว่าศัตรู ทรงขับเคลื่อนและทำงานภายในผู้เชื่อ ทรงสำแดงถึงพระบุตร และพระบิดา ทรงเป็นพระผู้ช่วยในทุกทาง ทรงอ่อนละมุน ทรงอ่อนหวาน ทรงล้ำค่า เหนืออื่นใดมาเทียบได้ ทรงงดงาม น่าถนอม และยึดไว้ ทรงชันสูตร เพื่อเคียงข้างผู้ถ่อมใจ ทรงเป็นพยานต่อหน้าบัลลังค์พิพากษา โอ้… ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย จงอย่าดับการทำงานของพระวิญญาณ ฯ จงอย่าเมินเฉยต่อการขับเคลื่อนของพระองค์ จงอย่าหมิ่นประมาทฤทธาของพระวิญญาณฯ จงอย่ากล่าวให้ร้ายองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ จงอย่าเพิกเฉยเสียงตรัสของพระองค์ จงอย่าทำให้พระวิญญาณฯ เสียพระทัย จงอย่าดับพระวิญญาณฯ ทั้งในตนเองและผู้อื่น จงอย่าทอดทิ้งพระวิญญาณฯ ไป เพราะสิ่งหยากเยื่อ จงรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ เพื่อองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ จงยึดองค์พระวิญญาณฯ ไว้กับตัว จงถนอมน้ำพระทัยพระวิญญาณฯ ให้มากๆ จงเห็นค่าพระวิญญาณฯ ผู้สูงส่ง ด้วยว่าทรงทำงานร่วมกับพระบิดาและพระบุตร ด้วยว่าองค์พระวิญญาณฯ ทรงอ่อนหวาน ด้วยว่าทรงฤทธาและแข็งแรง ด้วยว่าทรงช่วยกู้ และพลิกฟื้นสภาพภายใน ด้วยว่าทรงเคียงข้าง… Read More »

ลำดับขั้น

คนส่วนใหญ่ ชอบผลกำไร … แต่ไม่ชอบการลงทุน คนส่วนใหญ่ อยากได้พระพร … แต่ไม่ค่อยอดทนต่อการสร้างของพระเจ้า คนส่วนใหญ่ อยากได้สิ่งดี … แต่ไม่ค่อยยอมเป็นคนที่หยิบยื่นสิ่งดี คนส่วนใหญ่ อยากประสบความสำเร็จ … แต่ไม่อยากฝึกฝน หรือวางรากฐาน คนส่วนใหญ่ อยากจะไปถึงเส้นชัย … แต่ไม่อยากจะเริ่มต้น ความเป็นจริงในชีวิตคนเราไม่มีอะไรที่ได้มาโดยปราศจากการลงทุน และไม่มีทางใดพาเราไปถึงเส้นชัยทั้งๆ ที่ไม่ผ่านจุดเริ่มต้น กว่าคน 1 คนจะเติบโตได้ ย่อมต้องผ่านกระบวนการสร้างมาอย่างมากมาย กว่าเด็กคนหนึ่งจะเดินได้ ย่อมต้องผ่านการล้มลุกคลุกคลาน เมื่อเดินได้ ก็สามารถวิ่งต่อไปได้ ทรงตัวได้ กระบวนการของพระเจ้าในชีวิตเราก็เช่นกัน พระองค์จะ… •    ค่อยๆ สอนเรา ทีละขั้นทีละตอน •    ค่อยๆ ขยายฐานชีวิตออกทีละนิด ยิ่งฐานกว้างออกมากเท่าไร การเติบโตยิ่งสามารถสูงได้มากเท่านั้น •    ค่อยๆ นำเราทีละก้าว •    ค่อยๆ สร้างเราทีละวัน ทีละเรื่องราว จนไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงตรัสหรือสำแดงบางสิ่งบางอย่างกับเรา เราจำเป็นต้องตอบสนองและเชื่อฟังพระเจ้าในแต่ละก้าว แต่ละเรื่องเป็นอย่างดี… Read More »

คำอธิษฐาน :: ขอทรงพิสูจน์การงาน

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงพิสูจน์การงานของแต่ละคน ขอทรงชันสูตร พิสูจน์สิ่งที่ทำ ขอทรงชำระ ให้ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงสอนทางที่ควร ในน้ำพระทัยของพระเจ้า ขอทรงช่วยให้สิ่งที่อยู่ในมือ เพื่อสรรเสริญนามพระคริสต์ โอ้… พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เป็นเพียงแค่มนุษย์ผงคลีเล็กๆ แต่ทรงใส่ลมปราณ และตั้งไว้เป็นบุตร และธิดาของพระองค์ ร่วมบัลลังค์แห่งพระสิริ ประกาศนามพระคริสต์ ทรงให้เกียรติ เรียกใช้ ปรนนิบัติ พระบิดา ทรงหยิบยื่นโอกาส ใส่ตะลันต์ไว้ในมือ ทรงให้มีส่วนในศักดิ์ศรีอันนิรันดร์ ทรงกำหนด ทรงเรียกอย่างเจาะจง เข้าสู่แผนการณ์พระบิดา ทรงทำให้ทุกสิ่งที่หว่านลง เติบโตอย่างเกิดผล ขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์แต่นามเดียว ด้วยว่า “ทรงสมควร” ข้าแต่พระเจ้า… ขอทรงพิสูจน์ ; การงานที่มอบไว้ในมือ ขอทรงชันสูตร ; ใจภายใน ให้ถูกต้อง ขอทรงตรวจสอบ ; ความสัตย์ซื่อ ดั่งนายตรวจสอบบ่าว ขอทรงพูนบำเหน็จ ; มอบรางวัล เป็นพระพรหลั่งไหลมา ขอทรงรื้อค้น ; สิ่งที่ผิด ให้กลับใจก่อนจะสาย ขอทรงสแกน ;… Read More »

คำอธิษฐาน :: ขอมอบแผนการณ์ความคิดแด่พระเจ้า

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงเป็นคำตอบของลิ้น โอ้… ขอโปรดทรงฟังเสียงร้องทูล… ขอทรงชันสูตรใจภายใน… ขอทรงพิสูจน์ความปรารถนา และต้องการ… ขอทรงเงี่ยพระกรรณ (หู) ฟังเสียงจากภายในลึกๆ… ขอทรงพินิจแผนงานและความใฝ่ฝัน… โอ้… บัดนี้ ขอมอบถวายแผน ; ทั้งสิ้นแด่พระเจ้า ขอมอบแผนการณ์เพื่อพรุ่งนี้ ; ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ ขอมอบความปรารถนา และต้องการ ; แด่พระเจ้า ขอมอบความคาดหมายและใฝ่ฝัน ; ไว้แทบพระบาท ขอมอบความทุกข์ร้อน ; ไว้ในพระหัตถ์ที่ช้อนรับและช่วยกู้ ขอมอบความวิตก ; ไว้ที่เบื้องพระบาทอันทรงคุณ ขอมอบความกังวล (ตามธรรมดาโลก) ; ไว้ในพระหัตถ์ทรงรื้อฟื้น ขอมอบทางทั้งสิ้น ; ไว้เพื่อพรุ่งนี้จะราบรื่น ขอมอบใจทั้งหมด ; ไม่ปันเก็บไว้เพื่อสิ่งใด ขอมอบทั้งชีวิต ; ไว้ในแผนการณ์ของพระเจ้า โอ้… พระองค์เจ้าข้า สิ่งจำเป็น << ขอทรงประทานให้ สิ่งขาดอยู่ << ขอทรงเพิ่มเติมให้ สิ่งไม่พอ <<… Read More »

คำอธิษฐาน‬ :: ‪รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิด‬

“โอ้….ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย จงรักพระเจ้าของเจ้า ด้วยสุดจิต สุดใจ สุดกำลังและความคิด จงอย่าปันใจให้สิ่งใด จงอย่าแบ่งใจให้ใครอื่น จงอย่าให้ใจกับสิ่งแค่ชั่วคราว จงอย่าหันใจหนีไปจากพระบัญญัติ จงอย่ามอบใจให้พระอื่น รูปเคารพ ข้าแต่พระเจ้า… พระองค์ผู้ทรง ; เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่นามเดียว พระองค์ผู้ทรง ; ดำรงอยู่นิรันดร พระองค์ผู้ทรง ; สำแดงรักอันแสนมั่นคง พระองค์ผู้ทรง ; สำรวจและชันสูตรจิตใจ วิญญาณ ภายใน พระองค์ผู้ทรง ; สัพพัญญู พระองค์ผู้ทรง ; สำแดงพระเมตตา พระคุณ ไม่ขาดสาย พระองค์ผู้ทรง ; เคียงข้างทุกเวลา พระองค์ผู้ทรง ; อยู่สูงเหนือความเข้าใจ (อันจำกัดของมนุษย์) พระองค์ผู้ทรง ; รักษาทุกพระสัญญา พระองค์ผู้ทรง ; เป็นพระผู้เลี้ยงแสนดีเลิศ พระองค์ผู้ทรง ; ล้อมรอบบุตรพระองค์ด้วยพระสิริ พระองค์ผู้ทรง ; ให้โอกาสกลับใจใหม่ทุกเวลา พระองค์ผู้ ;… Read More »

คำอธิษฐาน‬ : ขอทรงปกป้อง‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… ขอทรงส่งทูตสวรรค์ ; รอบล้อมทั้งหน้าหลัง ขอทรงปกป้องด้วยพระสิริ ; ให้ห่างจากภัยร้าย ขอทรงเป็นเกราะป้องกัน ; ภัยทั้งปวง ขอทรงรักษา ; ชีวิตและทรัพย์สิน คนที่รัก ขอทรงจัดเตรียมสิ่งดีๆ ; ไว้เพื่อข้าพระองค์และครัวเรือน ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ ; จากความมืดที่คืบคลาน ขอทรงยื่นพระกร ; ช้อนรับไว้ ให้ปลอดภัย ขอทรงสร้างแนวป้องกัน ; ไว้ให้แข็งแกร่ง โอ้… บัดนี้ จงเชื่อมั่น!!! ในพระคุณของพระเจ้า จงวางใจ!!! ในความรักอันมั่นคงของพระบิดา จงเชื่อ!!! ในพระลักษณะทรงสัจจริง จงรู้เถิดว่า!!!… เป็นบุตรา บุตรี ที่รักและหวงแหนของพระเจ้า …แม้หลายสิ่งต้องเป็นไป และเกิดขึ้น …แต่ขอทรงช่วยให้ผ่านพ้นได้อย่างดี …แค่ให้มีการทรงนำ และรับรอง ก็มั่นใจ …หากยังอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า ก็ไม่หวั่น โอ้… บรรดาผู้เชื่อเอ๋ย จงเข้ามาหลบภัยในพระเจ้า จงเข้ามาลี้ภัยในพระองค์ จงซ่อนตัวอยู่ในร่มปีกแห่งพระคุณ จงพักพิงในอ้อมกอดแสนอบอุ่น จงสงบอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ จงนอนลงอย่างปลอดภัย… Read More »