Tag Archives: ข้าแต่พระเจ้า

คำอธิษฐาน : นิ่งสงบรอคอยพระเจ้า

เมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าลุกขึ้น ใครหรือจะยับยั้งได้!!! หากวันนี้พระบิดายังหดพระหัตถ์อยู่ นั่นคือ .. โอกาสสำหรับการกลับใจใหม่และสะสมสิ่งดีมิใช่หรือ? อย่าริอาจ ลำพองใจด้วยว่าพระเจ้าทรงนิ่งอยู่เลย !!   คำอธิษฐาน : นิ่งสงบรอคอยพระเจ้า “ข้าแต่พระเจ้า… เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์ใกล้เข้ามาทุกที ทุกขณะ ขอทรงชำระใจ เตรียมชีวิต ให้ทางที่เดินเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ขอทรงสอน และปกป้องให้ปลอดภัย ขอพระคุณไม่ห่างไกลจากข้าพระองค์ทั้งหลายที่แสวงหาพระพักตร์พระองค์ ขอทรงอดกลั้นพระทัยดั่งที่เคยมา ขอทรงยืดพระเมตตาให้กว้างพอจะปกคลุมข้าพระองค์และครัวเรือน ขอทรงให้แผ่นดินสวรค์มาตั้งอยู่ดั่งคำอธิษฐานขององค์พระเยซู เหตุนี้ข้าพระองค์จึงร้องทูล ในนาม Js A-Men ♡♡♡” 030114